Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Проректор з організаційної та наукової роботи призначається і звільняється з посади ректором університету. У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказами та розпорядженнями ректора університету, "Положенням про науково-дослідну частину" і посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Проректор з організаційної та наукової роботи зобов'язаний: – брати участь у підготовці проектів перспективного розвитку університету щодо освітньої, наукової, виробничої, інших видів діяльності та матеріально-технічної бази; – забезпечувати ефективне використання педагогічного та наукового потенціалу НАУ, у т. ч. і його регіональних підрозділів, у вирішенні актуальних освітянських, наукових і науково-технічних проблем розвитку агропромислового комплексу, високу якість підготовки спеціалістів шляхом інтеграції навчального процесу та наукових досліджень; – забезпечувати раціональне використання майна університету, площ навчальних корпусів, допоміжних приміщень, виробничих площ, а також легкового автотранспорту, фонду міжнародних телефонних переговорів, Е-maіl тощо;

– здійснювати заходи щодо збільшення надходжень позабюджетних коштів до університету та їх раціональне використання;

– здійснювати контроль за підготовкою наукових, науково-педагогічних кадрів та підвищенням кваліфікації професорсько-викладацького складу;

– організовувати наукову і науково-методичну роботу в університеті та здійснювати координацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у навчально-наукових і науково-дослідних інститутах, на факультетах, кафедрах та їх філіях, дослідних станціях; – координувати наукове забезпечення господарської діяльності у навчальних і дослідних підрозділах НАУ;

– вносити пропозиції ректору щодо відповідності зайнятим посадам наукових керівників наукових підрозділів і навчально-дослідних господарств університету; – здійснювати підготовку проектів перспективного розвитку науково-технічної діяльності університету та матеріально-технічної бази наукових досліджень; – сприяти вирішенню важливих наукових проблем подальшого розвитку вищої сільськогосподарської освіти;

– координувати інформаційне та методичне забезпечення науково-дослідних підрозділів університету;

– сприяти розвитку перспективних форм співробітництва з навчальними закладами, науково-дослідними установами України і зарубіжжя у спільному вирішенні актуальних проблем наукового забезпечення сільськогосподарської освіти та аграрного виробництва; – координувати організацію проведення в університеті громадських заходів (з'їздів, конференцій, симпозіумів тощо);

– забезпечувати використання наукового фонду бібліотеки та системи Іnternet в наукових дослідженнях;

– здійснювати поточне керівництво діяльністю кафедр фізичної культури та військової підготовки;

– контролювати дотримання дисципліни та санітарного стану в навчальних корпусах, гуртожитках, на території університету, а також в його структурних підрозділах; – здійснювати контроль за виконанням колективного договору між ректором та профспілковим комітетом університету;

– представляти звітну інформацію з різних питань науково-технічної діяльності підпорядкованих йому підрозділів на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, Міністерства освіти і науки України, інших установ.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Взаємовідносини проректора з організаційної та наукової роботи з іншими проректорами та керівниками структурних підрозділів університету регламентуються положеннями Статуту НАУ і дорученнями ректора у межах визначених повноважень. Проректор з організаційної та наукової роботи узгоджує: – з проректором з економічних питань та планово-фінансовим відділом - заходи щодо раціонального використання коштів бюджету та позабюджетних надходжень; – з відділом кадрів - питання щодо зарахування на роботу педагогічних, наукових працівників та допоміжного персоналу;

– з проректором з навчально-виховної роботи та студентських справ - питання підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації для забезпечення навчального процесу, участі студентів у наукових дослідженнях;

– з проректором з адміністративно-господарської роботи - питання забезпечення умов праці співробітників університету, навчання студентів та їх проживання у гуртожитках, підтримання належного стану закріплених за університетом територій; – з деканами факультетів, директорами дослідних станцій - питання організації виконання наукових досліджень.

4. Права

Проректор з організаційної та наукової роботи має право: – представляти інтереси університету в міністерствах, відомствах та органах місцевого управління, укладати господарські й інші угоди у межах, визначених Статутом НАУ та за дорученнями ректора;

– брати участь у формуванні бюджету університету та у вирішенні кадрових питань у межах визначених повноважень;

– вносити пропозиції щодо оптимізації структурних підрозділів університету, у т. ч. й регіональних навчальних закладів, дослідних станцій, навчально-дослідних господарств тощо; – пропонувати заходи щодо підвищення ефективності навчальної, наукової, господарської, інших видів діяльності університету та щодо економії витрат університету; – видавати нормативні документи, розпорядження, вказівки, обов'язкові для виконання підпорядкованими йому підрозділами;

– вимагати від керівників структурних підрозділів університету, дослідних станцій та навчально-дослідних господарств вирішення питань, пов'язаних з організацією і забезпеченням навчальної, наукової, господарської та інших видів діяльності університету; – узгоджувати спільну діяльність з відповідними проректорами, директорами дослідних станцій, навчально-дослідних господарств з питань організації і проведення загально університетських заходів;

– координувати витрати бюджетних і позабюджетних коштів на науково-дослідну роботу; – здійснювати прийом окремих громадян і вирішувати у межах своїх повноважень їх персональні та службові справи.

5. Відповідальність

Проректор з організаційної та наукової роботи несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства і концептуальних положень державних актів, що регламентують освітню, наукову, господарську та інші види діяльності університету; – виконання тематичних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за державними та відомчими замовленнями;

– своєчасність, якість і достовірність усіх видів інформації, у т. ч. і звітної щодо діяльності університету;

– дотримання планово-фінансової дисципліни при проведенні наукових досліджень; – дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни в підпорядкованих підрозділах;

– високий рівень наукового забезпечення господарської діяльності навчально-дослідних господарств;

– інформаційне забезпечення наукової діяльності працівників університету; – високу виробничу ефективність науково-практичних рекомендацій, що представляються від НАУ.