Посадові інструкції навчальних закладів

Загальні положення.

Проректор по роботі з ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації НАУ організовує роботу відділу і керує ним; бере участь в організації виконання функцій відділу, складанні робочого та перспективного планів роботи відділу на основі рішень ректорату та взаємодії з керівниками підрозділів університету. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи та за погодженням із проректором-головним вченим секретарем. Підпорядковується ректору університету.

У своїй роботі керується Положенням про регіональні заклади освіти НАУ, наказами ректора та даною посадовою інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи керівником, знання та володіння комп'ютерними технологіями.

Обов'язки

Проректор зобов'язаний: – організувати роботу відділу;

– спрямовувати і координувати діяльність вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ в системі університету;

– погоджувати обсяги фінансування вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ; – на основі рейтингової оцінки знань реалізовувати механізм переходу студентів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ в університет і навпаки; – надавати методичну допомогу вищим навчальним закладам І-ІІІ рівнів акредитації НАУ в:

* створенні нових, ліквідації та реорганізації існуючих навчальних підрозділів;

* підготовці навчальних підручників, посібників, методичних розробок;

* проходженні ліцензування, акредитації, атестації;

– забезпечувати вищі навчальні заклади І-ІІІ рівнів акредитації НАУ необхідною

Нормативною і навчальною документацією;

– сприяти наданню вищим навчальним закладам І-ІІІ рівнів акредитації НАУ факультетами та інститутами університету кадрової допомоги;

– координувати підготовку для вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ магістрів, кандидатів і докторів наук;

– організовувати роботу комісій з присвоєння кваліфікаційних категорій викладацькому складу вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ;

– координувати перепідготовку та стажування викладачів інститутів, коледжів і технікумів на відповідних кафедрах університету;

– опрацьовувати заходи, що забезпечують підвищення ефективності роботи вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ, їхніх підрозділів та окремих працівників;

– розподіляти роботу між працівниками та здійснювати контроль за її виконанням;

– вживати заходи щодо забезпечення якості робіт, а також підвищення продуктивності праці співробітників;

– проводити виробничі наради.

Права

Проректор має право: – вимагати від керівників вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ та підрозділів університету матеріали та інформацію, необхідні для виконання роботи; – маневрувати матеріалами, засобами, устаткуванням, а також кадрами на власний розсуд в межах штатів відділу;

– вносити на розгляд ректорату пропозиції щодо застосування до керівників вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ та співробітників відділу заохочень і стягнень, передбачених трудовим законодавством;

– вимагати від керівників вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації НАУ та співробітників відділу виконання посадових обов'язків, наказів і розпоряджень ректорату; – здійснювати контроль за термінами та якістю виконання завдань.

Відповідальність

Проректор несе відповідальність за: – виконання обов'язків, передбачених даною інструкцією, правил внутрішнього розпорядку; – стан виконавчої та трудової дисципліни в колективі.