Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Професор кафедри залучається до педагогічної роботи на кафедрі на підставі укладення трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі, терміном до 5 років. Порядок укладення трудового договору (контракту) визначається Статутом університету. Професор підпорядкований безпосередньо завідувачу кафедри. У своїй практичній діяльності керується законодавством про працю та освіту, Статутом університету, освітньо–професійними програмами підготовки, планами навчально – методичної, науково–дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри.

2. Обов'язки

Професор кафедри зобов'язаний: – проводити навчальну, методичну та виховну роботу відповідно до розподілу педагогічного навантаження і обов'язків між співробітниками кафедри;

– очолювати наукові дослідження з перспективних напрямків розвитку науки та техніки, впроваджувати результати досліджень у виробництво;

– координувати роботу з підготовки підручників, навчальних посібників, методичних вказівок і розробок, пакетів завдань для контролю знань студентів, зокрема із застосуванням ЕОМ;

– вести виховну роботу із студентами;

– керувати самостійною та науково–дослідною роботою студентів; – систематично підвищувати свою педагогічну та наукову кваліфікацію; – проводити роботу щодо удосконалення робочих навчальних програм із дисциплін, їх методичного забезпечення, оснащення навчальних лабораторій кафедри; – у межах навчального навантаження вести поточний контроль знань студентів та відвідування занять, запроваджувати модульний принцип навчання та рейтинговий контроль знань.

3. Права

Професор кафедри має право: – вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, ректору університету щодо поліпшення навчальної, наукової та виховної робіт;

– відвідувати заняття співробітників кафедри і факультету відповідно до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять;

– брати участь в обговоренні навчальних планів та програм дисциплін, вносити свої пропозиції щодо їх поліпшення;

– вибирати форми і методи викладання навчального матеріалу відповідно до встановлених обсягів і рівня засвоєння знань;

– у разі потреби здійснювати оперативне керівництво навчально-допоміжним і навчально-виробничим персоналом кафедри;

– вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень;

– здійснювати керівництво підготовкою докторантів, аспірантів, магістрів, спеціалістів і бакалаврів, бути консультантом з дисертаційних робіт;

– пропонувати перспективні, пошукові теми науково–дослідних робіт. Приймати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування науково–дослідних робіт, здобуття грантів;

– виконувати роботи з впровадження досягнень науки, техніки тощо у виробництво на господарських засадах під егідою університету;

– брати участь у роботі науково–методичних комісій Міносвіти, експертних комісій ВАК, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, науково–технічних рад Міністерств тощо.

4. Відповідальність

Професор кафедри несе відповідальність за: – виконання плану навчальної, методичної, наукової та виховної робіт; – своєчасне та якісне проведення всіх видів занять згідно з розкладом. Зрив занять при цьому без поважних причин розцінюється як грубе порушення трудової дисципліни; – методичний та науковий рівень викладання закріплених дисциплін;

- рівень та якість наукових досліджень з очолюваного напрямку.