Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція спеціаліста з студентських питань відділу виховної роботи та студентських справ

1.Загальні положення

Спеціаліст з студентських питань відділу виховної роботи та студентських справ призначається та звільняється з посади наказом ректора. У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказами і розпорядженнями ректора та проректора із навчально-виховної роботи та студентських справ, "Положенням про систему виховної роботи в НАУ" та посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Спеціаліст з студентських питань відділу виховної роботи та студентських справ зобов'язаний:

– забезпечувати організацію та проведення заходів виховного характеру на рівні університету: урочисті події, конкурси, вистави, спортивні змагання, мистецькі конкурси, інші творчі конкурси, зустрічі з творчою інтелігенцією тощо;

– надавати допомогу в створенні, структуризації, здійсненні діяльності громадських організацій, які діють на рівні університету, корегувати їх взаємодію. Здійснювати зв'язки та представництво від ректорату в громадських організаціях університету;

– сприяти роботі студентів в культурно-просвітницької роботі на рівні університету;

– сприяти забезпеченню роботи студентів в колективах художньої творчості,

Спортивних секціях, клубах за інтересами тощо;

– надавати організаційну допомогу регіональним коледжам, технікумам у здійсненні співпраці з студентами, контролювати і коригувати цей напрямок їх діяльності; – співпрацювати з іншими ВЗО України, зарубіжними університетами з проблем і питань навчально-виховної роботи, студентського життя, молодіжної політики.

3. Права

Спеціаліст з студентських питань відділу виховної роботи та студентських справ має право: – контролювати стан виховної роботи, і навчальну дисципліну, дотримання службової етики в міжособових стосунках викладачів, співробітників, студентів, магістрів та аспірантів університеті; – рекомендувати на присвоєння іменних стипендій, інших форм заохочення кращим студентам університету;

– брати участь у розгляді справ, які пов'язані з виключенням студентів за різного роду порушення, а також погодження поновлення студентів, які були раніше відраховані з університету або з інших ВЗО за порушення внутрішнього розпорядку;

4. Відповідальність

Спеціаліст відділу виховної роботи та студентських справ несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, що регламентують виховну роботу у ВЗО ІІІ та ІV рівнів акредитації; – виконання плану виховної роботи університету;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової, виконавчої і планово-фінансової дисципліни;

– дотримання штатно-фінансової дисципліни, раціональне використання в межах кафедр матеріальних і фінансових засобів, виділених на забезпечення навчального процесу; – виконання обов'язків та використання прав, передбачених цією посадовою інструкцією.