Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Посади стажистів–викладачів вводяться на кафедрах університету з метою підготовки педагогічних кадрів. На посади стажистів–викладачів терміном до 2 років зараховуються наказом ректора університету особи віком до 35 років (як правило, із числа молодих спеціалістів–випускників університету, які мають освітньо–кваліфікаційний рівень 'Спеціаліст', проявили нахил до педагогічної роботи, володіють іноземною мовою та сучасними комп'ютерними технологіями). Підставою до зарахування на посаду стажиста–викладача є: направлення на роботу до НАУ як молодого спеціаліста; письмове подання на ім'я ректора університету завідувача відповідної кафедри, погоджене з деканом факультету та підтримане кадровою комісією університету. Стажисти–викладачі працюють на кафедрі під загальним керівництвом завідувача кафедри. Для безпосереднього керівництва їх роботою ректор університету призначає керівника–досвідченого професора або доцента. Стажист–викладач працює за індивідуальним планом, який погоджується завідувачем кафедри та затверджується радою факультету. По закінченню терміну стажування стажисти–викладачі атестуються комісією, яку призначає ректор університету.

2. Обов'язки

Стажист–викладач зобов'язаний: – у повному обсязі виконувати індивідуальний план стажування;

– розширювати і поглиблювати свої знання із дисциплін спеціальності та спеціалізації, педагогіки, психології, методики викладання, філософії, іноземної мови, інформаційних технологій;

– відвідувати заняття викладачів кафедри згідно з затвердженим графіком; – пройти педагогічну практику та виконати педагогічне навантаження загальним обсягом не менше 240 годин;

– підготувати конспекти (інші методичні матеріали) лабораторних (семінарських, практичних) занять;

– брати участь у підготовці необхідного наочного приладдя для практичних і лабораторних робіт, ілюстративного матеріалу, обладнання лабораторій, постановці нових лабораторних робіт та модернізації існуючих;

– не пізніше як за місяць до закінчення терміну стажування провести відкрите лабораторне (практичне, семінарське) заняття; – вести науково-дослідну роботу за тематикою кафедри; – брати участь у виховній роботі студентів.

3. Права

Стажист–викладач має право: - відвідувати заняття викладачів кафедри та факультету відповідно до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять;

- приймати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання кафедри; - бути присутнім на конференціях, семінарах, нарадах з питань удосконалення навчальної роботи;

· вносити пропозиції щодо поліпшення навчальної, наукової, методичної та виховної робіт;

· підвищувати свою кваліфікацію шляхом відвідування занять з філософії і англійської мови з метою складання кандидатських іспитів та участі в загально-університетських семінарах щодо використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі.

4. Відповідальність

Стажист-викладач несе відповідальність за: – Своєчасне і якісне виконання всіх пунктів індивідуального плану стажування; – дотримання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.