Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший викладач кафедри в порядку винятку залучається до роботи на кафедрі на підставі укладання трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі терміном до 5 років. Порядок підписання трудового договору (контракту) визначається Статутом університету. Старший викладач кафедри підпорядкований безпосередньо завідувачу кафедри.

У своїй практичній діяльності старший викладач кафедри керується законодавством про освіту та про працю, Статутом університету, освітньо–професійними програмами підготовки, планами навчально – методичної, науково–дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри.

2. Обов'язки

Старший викладач зобов'язаний: – проводити навчальну, методичну та виховну роботи відповідно до свого індивідуального плану, затвердженого на засіданні кафедри;

– вести наукові дослідження та впроваджувати результати досліджень у виробництво; – брати участь у підготовці підручників, навчальних посібників, методичних вказівок і розробок, пакетів завдань до контролю знань студентів, зокрема із застосуванням ЕОМ; – вести виховну роботу зі студентами як на заняттях, так і в позаурочний час, зокрема у гуртожитку;

– керувати самостійною та науково–дослідною роботою студентів; – систематично підвищувати свою педагогічну та наукову кваліфікацію; – проводити систематичну роботу щодо удосконалення робочих навчальних програм із дисциплін, їх методичного забезпечення та навчальних лабораторій зі своєї дисципліни; – у межах навчального плану вести поточний контроль знань студентів та відвідування занять, запроваджувати модульний принцип навчання та рейтинговий контроль знань.

3. Права

Старший викладач має право:

– вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, ректору університету щодо поліпшення навчальної, наукової, методичної та виховної робіт;

– відвідувати заняття співробітників кафедри і факультету відповідно до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять;

– брати участь в обговоренні навчальних планів та програм дисциплін, вносити свої пропозиції щодо їх поліпшення;

– у разі потреби здійснювати оперативне керівництво навчально-допоміжним і навчально-виробничим персоналом кафедри;

– вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень;

– здійснювати керівництво підготовкою бакалаврів, спеціалістів; – виконувати роботи з впровадження досягнень науки, техніки тощо у виробництво на господарських засадах під егідою університету.

4. Відповідальність

Старший викладач кафедри несе відповідальність за: – виконання плану навчальної, методичної, наукової та виховної робіт відповідно до індивідуального плану;

– своєчасне та якісне проведення всіх видів занять згідно з розкладом. Зрив занять при цьому без поважних причин розцінюється як грубе порушення трудової дисципліни.