Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Здійснює операції з приймання, обліку, виплаті та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим додержанням правил, забезпечуючи їх зберігання. Одержує по оформленим у відповідності до встановленого порядку документи, грошові кошти і цінні папери у відділеннях Держбанку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, виплати стипендій, відряджень та другі видатки. Веде на основі прибуткових і видаткових ордерів касову книгу, звіряє фактичні залишки грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком, складає касову звітність. У своїй роботі керується Положенням про ведення касових операцій, державними, кооперативними підприємствами, а також другими положеннями та рекомендаціями. При призначенні на посаду касира дає зобов'язання про матеріальну відповідальність за збереження готівки і цінних паперів у касі.

2. Обов'язки

Старший касир (касир) зобов'язаний: – зберігати готівку і всі цінні папери в сейфах;

– при відкритті каси переглядати збереження замків, печаток, дверей, віконних рам; – при виявленні поломок доповідати головному бухгалтеру і ректору університету; – до початку касових операцій перевіряти наявність готівки і других цінностей; – не допускати збереження в сейфах каси готівки і других цінностей, які не належать до складу університету;

– правильно і своєчасно оформляти документи на надходження і видаток грошових коштів у прибуткових касових ордерах, квитанціях, зазначаючи звідки і за що одержані гроші, а в видаткових - куди вибули і на які цілі;

– одержувати в Держбанку готівки для розрахунків з робітниками, службовцями, студентами, аспірантами та інших потреб університету;

– підписувати прибуткові касові ордери зразу ж після одержання по них грошей, а на документах, прикладених до них, проставляти штамп 'Одержано' і зазначати дату здійснення операції;

– особі, яка вносить готівку в касу, видавати квитанцію за своїм підписом і підписом головного бухгалтера;

– приймати грошову виручку за подані матеріальні цінності, невикористані грошові суми з підзвіту, плату за послуги, за проживання в гуртожитках та другі внески і своєчасно здавати їх в Держбанк;

– слідкувати за правильним залишком ліміту каси;

– при одержанні прибуткових і видаткових ордерів перевіряти: наявність і дійсність підпису головного бухгалтера, а на видатковому касовому ордері - підпис ректора чи проректора університету; правильність заповнення документів; наявність перелічених в документах додатків.

– при недотриманні одної з цих вимог касир зобов'язаний повернути документи; – вести касову книгу в двох примірниках. Книга повинна бути пронумерована, скріплена сургучною печаткою і підписана ректором та головним бухгалтером університету; – видавати готівку тільки по правильно оформлених документах: касовим ордерам, платіжним відомостям; видаткові касові ордери і платіжні відомості підписувати після виплати по них грошей, а прикладені до них документи проштампувати штампом 'Погашено' і вказати дату здійснення операції;

– готівкові гроші видавати тільки особі, зазначеній в документі, або по дорученню; – слідкувати за тим, щоб готівка одержана в Держбанку витрачалась виключно за цільовим призначенням.

– по закінченню трьох днів після одержання в Держбанку грошей на виплату зарплати, стипендії і других платежів старший касир зобов'язаний: в платіжних відомостях проти прізвища особи, яка залишилася не одержаною, поставити штамп 'Депонована'; скласти реєстр депонованих сім; на платіжній відомості зробити запис про фактично виплачену і депоновану суми і поставить свій підпис.

– кожного дня записувати в касову книгу кожний документ по прибутку і видатку грошових коштів зразу ж після оформлення і виплати грошей по кожному ордеру чи другому замінюючому його документу, робити підсумки операцій за день, виводить залишки на кінець робочого дня і звіряти його з фактичним залишком готівки в сейфі; – складати звіт по касі і здавати його заступнику бухгалтера університету в кінці кожного дня за підписом у касовій книзі;

– систематично слідкувати за всіма надходженнями в Держбанк для оплати платіжних доручень і повідомляти про них головного бухгалтера; – одержувати виписки по рахунках в Держбанку;

– надавати головному бухгалтеру і заступнику головного бухгалтера необхідні документи по касових операціях; своєчасно переказувати через Держбанк та поштове відділення суми утримані із зарплати, стипендії ( аліменти, штрафи, кредити та ін.); – слідкувати за своєчасним оформленням касових документів для здачі їх в архів; надавати для перевірки необхідні документи, які відносяться до касових операцій; – у разі необхідності і по вказівці головного бухгалтера виконувати другі обов'язки.

3. Права

Старший касир (касир) має право: – вимагати від відповідальних осіб правильного оформлення документів з прийому і видатках грошових коштів;

– не приймати до виконання і оформлення документів, які суперечать діючому положенню про ведення касових операцій;

– підписувати документи, які потребують його підпису; вносить пропозиції по удосконаленню ведення касових операцій; – ст. касир, касири призначаються і звільняються з посад ректором університету.

4. Відповідальність

Старший касир (касир) несе відповідальність за: – збереження всіх одержаних цінностей, грошових коштів понад встановлених лімітів; – прийняті до виконання документи, які суперечать діючому положенню про ведення касових операцій;

– самовільну передачу своїх обов'язків іншій особі;

– виконання обов'язків, покладених на нього діючим законодавством, нормативними актами і посадовими інструкціями.