Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Старший науковій співробітник:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, керівника відповідного НДІ, наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту, наукові праці, розробки чи патенти на винаходи та досвід роботи з відповідної спеціальності не менше 5 років. За наявності вченого ступеня вимоги до стажу роботи не пред'являються.

2. Обов'язки

Старший науковий співробітник:

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень за окремими розділами теми і може очолювати групу співробітників, зайнятих дослідженнями, або проводить наукові дослідження як відповідальний виконавець теми чи як виконавець найбільш складних та відповідальних робіт.

2.2. Бере участь у розробці робочих програм і календарних планів наукових досліджень, практичних рекомендацій щодо використання їх результатів.

2.3. Організовує збір і вивчення науково-технічної інформації за темою дослідження, здійснює аналіз та теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень.

2.4. Здійснює контроль за правильністю отриманих результатів за темою дослідження підпорядкованими йому співробітниками.

2.5. Бере участь в організації впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.

2.6. Здійснює контроль за належним використанням та правильною експлуатацією лабораторного обладнання і матеріалів.

2.7. Готує до видання окремі публікації та іншу інформацію за результатами досліджень.

2.8. Бере участь в експертизі та рецензуванні наукових робіт, публікацій і винаходів.

2.9. Забезпечує своєчасну підготовку наукових звітів та іншої інформації за темою дослідження.

2.10. Виконує окремі доручення наукового керівника теми. Старший науковий співробітник повинен:

2.11. Знати наукові проблеми з тематики здійснюваних досліджень і розробок.

2.12. Володіти сучасними методами проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у практику сільськогосподарського виробництва.

3. Права

Старший науковий співробітник має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок на перспективу.

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо залучення до роботи по темі /розділу, етапу/ сумісників з числа професорсько-викладацького складу університету, а також спеціалістів інших організацій.

3.3. Здійснювати контроль за якістю науково-дослідних робіт, що виконуються підпорядкованими йому співробітниками.

3.4. Вносити науковому керівникові теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання наукових досліджень.

4. Відповідальність

Старший науковий співробітник несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Організацію і планування роботи співробітників, що виконують наукові дослідження під його керівництвом.

4.3. Дотримання трудової дисципліни» правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.4. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.