Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається та звільняється з посади ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядкований проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику НДЧ. У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, "Положенням про науково-дослідну частину" та посадовою інструкцією. Повинен мати вчений ступінь доктора або кандидата наук, наукові праці або свідоцтво на винаходи і патенти, стаж наукової роботи не менше 5 років.

2. Обов'язки

Старший науковий співробітник зобов'язаний: – забезпечувати роботу і брати безпосередню участь у вирішенні питань наукової діяльності структурних підрозділів НДЧ університету;

– організовувати роботу з розробки тематичних планів науково-дослідними підрозділами університету;

– забезпечувати підготовку пропозицій вчених університету для внесення їх у програми перспективних досліджень Української академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики України та інших організацій;

– надавати методичну допомогу науковим підрозділам університету в підготовці робочої та іншої документації під час укладання угод на виконання наукових досліджень; – здійснювати контроль за виконанням програм, календарних планів наукових досліджень і за додержанням нормативних вимог до звітної документації; – здійснювати аналіз завершених наукових розробок, готувати пропозиції щодо впровадження їх у виробництво;

– організовувати і брати безпосередню участь у зборі та систематизації науково-технічної інформації за наслідками роботи наукових підрозділів університету; – здійснювати аналітичну обробку й узагальнення науково-технічної інформації, брати участь у підготовці щорічних звітів про науково-дослідну роботу;

– надавати різноманітну науково-технічну та довідкову інформацію з різних питань наукової діяльності університету на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, Української академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики України та інших установ;

– готувати та систематично поновлювати WEB-сторінку НДЧ на WEB-сайті НАУ; – брати участь в інших заходах, пов'язаних з організацією виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт підрозділами університету.

3. Права

Старший науковий співробітник має право: – вимагати і одержувати від наукових підрозділів університету (кафедр, факультетів, дослідних станцій, лабораторій) необхідні матеріали для складання планів, звітів та іншої науково-технічної інформації з питань науково-технічної діяльності університету; – вносити пропозиції щодо поліпшення організації виконання науково-дослідної роботи за держзамовленням і госпдоговірною тематикою.

4. Відповідальність

Старший науковий співробітник несе відповідальність за: – виконання у встановлені строки тематичних планів науково-дослідних робіт і подання звітності;

– своєчасну і на належному рівні підготовку науково-технічної інформації про науково-технічну діяльність підрозділів університету;

– виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.