Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Головний науковий співробітник:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вчений ступінь доктора наук, наукові праці або дипломи на відкриття і авторські свідоцтва, патенти на винаходи.

2. Обов'язки

Головний науковий співробітник:

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з важливих наукових проблем фундаментального, прикладного та пошукового характеру і бере безпосередню участь у проведенні цих досліджень.

2.2. Бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт.

2.3. Складає робочі програми та календарні плани наукових досліджень, визначає методи і засоби їх проведення.

2.4. Узагальнює отримані в ході досліджень результати, проводить науково-дослідну експертизу завершених досліджень та розробок, здійснює керівництво їх експериментальною перевіркою.

2.5. Впроваджує у виробництво результати наукових досліджень і розробок, оформляє відповідну документацію щодо проведення експериментальних робіт і впровадження.

2.6. Готує найбільш складні розділи наукових звітів за темою дослідження.

2.7. Готує публікації за результатами наукових досліджень і розробок.

2.8. Здійснює експертизу та рецензування наукових робіт, публікацій і винаходів.

2.9. Забезпечує своєчасну підготовку звітів та іншої інформації в межах наукової теми.

2.10. Виконує окремі доручення наукового керівника теми. Головний науковий співробітник повинен:

2.11. Знати наукові проблеми з відповідної галузі науки і техніки та напрями розвитку сільського господарства.

2.12. Володіти сучасними методами проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у практику сільськогосподарського виробництва.

3. Права

Головний науковий співробітник має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок на перспективу.

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо залучення до роботи по темі /розділу, етапу/ сумісників з числа професорсько-викладацького складу університету, а також спеціалістів інших організацій.

3.3. Здійснювати контроль за якістю науково-дослідних робіт, що виконуються підпорядкованими йому співробітниками.

3.4. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання наукових досліджень.

4. Відповідальність

Головний науковий співробітник несе відповідальність за:

4.1. Результативність, якість і терміни виконання наукових досліджень.

4.2. Організацію і планування роботи співробітників, що виконують наукові дослідження під його керівництвом.

4.3. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.4. Виконання завдань і обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією.