Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Науковий співробітник:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту, наукові розробки чи патенти на винаходи та досвід роботи з відповідної спеціальності не менше 5 років. За наявності вченого ступеня вимоги до стажу роботи не пред'являються.

2. Обов'язки

Науковий співробітник:

2.1. Здійснює наукові дослідження і розробки за окремими розділами /етапами, завданнями/ теми.

2.2. Проводить збір, обробку, аналіз та узагальнення науково-технічної інформації, результатів експериментів та спостережень.

2.3. Бере участь у розробці календарних планів і робочих програм наукових досліджень, практичних рекомендацій щодо використання їх результатів.

2.4. Складає звіти /розділи звіту/ за темою наукових досліджень або її розділу /етапу, завдання/.

2.5. Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок у виробництво.

2.6. Здійснює контроль за станом та використанням лабораторного обладнання, матеріалів.

2.7. Готує до видання окремі публікації та іншу інформацію за результатами досліджень.

2.8. Виконує окремі доручення наукового керівника теми. Науковий співробітник повинен:

2.9. Знати наукові проблеми з тематики здійснюваних досліджень і розробок.

2.10. Володіти сучасними методами проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у практику сільськогосподарського виробництва, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки.

3. Права

Науковий співробітник має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок на перспективу.

3.2. Вносити науковому керівникові теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання наукових досліджень.

4. Відповідальність

Науковий співробітник несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.3. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.