Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________________

„_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція заступника директора з виховної роботи

 

"____" ____________ 2010р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із заступником директору з виховної роботи і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Заступник директора з виховної роботи відноситься до категорії керівників.

1.2.  На посаду заступника директора з виховної роботи призначається особа що має вищу освіту і стаж роботи на посаді викладача не менше 5 років.

1.3.  Призначення на посаду заступника директора з виховної роботи і звільнення від неї проводиться наказом директора коледжу.

1.4.  Заступник директора з виховної роботи повинен знати:

-  закони України, постанови і рішення Уряду України і регіональних органів управління освітою;

-  конвенцію про права дитини;

-  основи трудового законодавства України;

-  основи педагогіки, психології;

-  правила охорони життя і здоров'я студентів;

-  форми складання звітної документації;

-  правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

-  основи долікарської медичної допомоги.

1.5.  В своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується:

-  нормативними і методичними матеріалами з питань організації навчального процесу;

-  Положенням про коледж;

-  правилами трудового розпорядку;

-  наказами і розпорядженнями директора коледжу;

-  укладеним меж ним та директором коледжу контрактом;

-  справжньою посадовою інструкцією.

1.6.  Заступник директора з виховної роботи підкоряється безпосередньо директору коледжу.

1.7.  Безпосередні підлеглі:

-  керівник фізичного виховання (в плані виховної роботи);

-  куратори-наставники академічних груп;

-  вихователі гуртожитків;

-  коменданти гуртожитків (в плані виховної роботи);

-  завідувач студентським клубом;

-  художній керівник клубу;

-  практик-психолог (в плані виховної роботи).

1.8.  Під час відсутності заступника директора з виховної роботи (відпустка, хвороба і ін.) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора коледжу. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов'язків.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Заступник директора з виховної роботи зобов'язаний:

2.2.  Здійснювати організаційне забезпечення виховної роботи у коледжі;

2.3.  Відпрацьовувати і вдосконалювати систему виховної роботи в коледжі;

2.4.  Розробляти і формувати комплексний план виховної роботи в коледжі;

2.5.  Брати участь в організації та проведенні заходів виховного характеру в коледжі;

2.6.  Організовувати залучення студентів, викладачів та співробітників для культурно-просвітницької роботи в коледжі;

2.7.  Сприяти забезпеченню роботи студентів у колективах художньої творчості, спортивних секціях, клубах за інтересами тощо;

2.8.  Брати участь в нарадах та семінарах наставників студентів;

2.9.  Співпрацювати з іншими ВНЗ України з питань виховної роботи;

2.10. Організація і контроль за роботою органів студентського самоврядування;

2.11. Організація і затвердження поселення студентів в гуртожитки;

2.12. Співпрацювати з Сакською територіальною медичною установою (з фельдшером медпункту коледжу) з питань організації медичного обслуговування студентів;

2.13. З метою наповнення спеціального фонду бюджету коледжу, організовувати і вести облік проживання окремих громадян, екскурсійних та туристичних груп в гуртожитках коледжу в літній (канікулярний) період.

3.  Права

3.1.  Розглядати, корегувати та контролювати плани виховної роботи на відділеннях і в гуртожитках.

3.2.  Відвідувати заняття, виховні заходи з метою контролю та оцінки діяльності викладача, куратора-наставника, студентів.

3.3.  Брати участь у розгляді справ, які пов'язані з виключенням студентів з коледжу за різного роду порушення, а також погодження поновлення студентів, які були раніше відраховані з коледжу за порушення внутрішнього розпорядку;

3.4.  Вносити пропозиції на присвоєння іменних стипендій, інших форм заохочення кращим студентам коледжу.

3.5.  На матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні своїх завдань.

4.  Відповідальність

4.1.  За невиконання (неналежне виконання)своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

4.2.  За зроблені в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення - в межах, визначених адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.3.  За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.4.  Несе персональну відповідальність за організацію всіх видів виховної роботи, виконання плану виховної роботи коледжу.

З посадовою інструкцією

ознайомлений(а)

______________ _____________________________ «__» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)