Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція саступника директора з практичного навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ї_________________

„_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція Заступника директора з практичного навчання

 

«___»____________2010 р. №___________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі контракту із заступником директора з практичного навчання і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Заступник директора з практичного навчання відноситься до категорії керівників.

1.2.  На посаду заступника директора з практичного навчання призначається особа, яка має вищу освіту і стаж роботи на посаді викладача не менш 5 років.

1.3.  Призначення на посаду заступника директора з практичного навчання і звільнення з неї проводиться наказом директора коледжу.

1.4.  Заступника директора з практичного навчання підпорядковано директору коледжу.

1.5.  Під час відсутності заступника директора з практичного навчання (відпустка, хвороба і ін.) його обов'язки виконує особа, яка призначається у встановленому порядку і несе повну відповідальність за їх належне виконання.

1.6.  В своїй діяльності заступник директора з практичного навчання керується:

-  нормативними і методичними матеріалами з питань організації навчального процесу;

-  Положенням про коледж;

-  правилами трудового розпорядку;

-  наказами і розпорядженнями директора коледжу;

-  укладеним між ним та директором коледжу контрактом;

-  посадовою інструкцією.

1.7.  Безпосередні підлеглі:

-  завідувач навчально-технологічного відділу

-  завідувач навчально-виробничої майстерні;

-  майстри виробничого навчання.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Забезпечення проведення навчальних та виробничих практик студентів, формування практичних знань і навичок з управління автомобілем і трактором та іншою сільськогосподарською технікою, координація та організація практичного навчання протягом всього календарного року, контроль за діяльністю навчально-технологічного відділу (агрготехнична частина)

2.2.  Перелік робочих завдань, що вирішуються:

2.2.1.  Організація розробки, відповідно до діючих навчальних планів, графіків, практичного навчання студентів (складання графіків, проведення окремих видів виробничої практики, окремих робіт, графіків практичного навчання поза сіткою годин) і контроль за їх виконанням.

2.2.2.  Організація розробки методичної документації з практичного навчання та її затвердження.

2.2.3.  Забезпечення своєчасного укладення договорів з підприємствами, організаціями й установами на проходження студентами технологічної та переддипломної практик.

2.2.4.  Організація всіх видів практичного навчання студентів відповідно до навчального процесу, програм та діючих положень.

2.2.5.  Організація матеріального забезпечення та забезпечення транспортом проведення практичного навчання.

2.2.6.  Організація обліку і контролю за проведенням різних видів практичного навчання та робіт студентами.

2.2.7.  Організація і контроль за виконанням правил техніки безпеки при проведенні практичного навчання та робіт студентів.

2.2.8.  Організація кваліфікаційних іспитів з присвоєння студентам робітничих професій, передбачених навчальними планами.

2.2.9.  Організація роботи з перевірки звітів-щоденників, проведення заліків з виробничої практики.

2.2.10.  Проведення нарад та конференцій за підсумками практик, аналіз звітів керівників практик; прийняття необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у проведенні практичного навчання.

2.2.11.  Організація обміну досвідом з практичного навчання в колективі коледжу, вивчення і впровадження позитивного досвіду інших навчальних закладів з питань організації та методики практичного навчання.

2.2.12.  Проведення підсумкових конференцій за результатами проходження навчально-виробничих практик із залученням новаторів сільськогосподарського виробництва.

2.2.13.  Організація роботи із вдосконалення форм і методів практичного навчання.

2.2.14.  Участь у складанні заявок на необхідну кількість для навчальних цілей машин і механізмів, навчально-наочних посібників.

2.2.15.  Організація і керівництво технічною творчістю та дослідницькою роботою студентів.

2.2.16.  Внесення пропозицій щодо поліпшення практичного навчання.

2.2.17.  Разом з головними спеціалістами визначення потреби в робочій силі для виконання господарських робіт, складання графіка-балансу цієї потреби; контроль за якістю виконання робіт та їх облік.

2.2.18.  Організація медичного огляду студентів, які проходять підготовку з водіння
автомобілів і тракторів, до початку занять.

2.2.19.  Організація та контроль за діяльністю навчально-технологічного відділу (обробіток ґрунту, сів, збирання врожаю, виконання технологічних прийомів та робіт, тощо).

2.2.20.  Організація робіт щодо ліцензування та акредитації робітничих професій.

2.2.21.  Організація і керівництво роботами з догляду за парком і територією коледжу.

3.  Права

Заступник директора з практичного навчання має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень керівництва коледжу що стосуються питань, що
входять в його компетенцію.

3.2.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.3.  Здійснювати взаємодію з керівниками структурних підрозділів коледжу, одержувати від них інформацію і документи необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.4.  Давати розпорядження викладачам, майстрам з питань організації і проведення виробничого навчання.

3.5.  Представляти проекти заходів щодо поліпшення виробничого навчання.

3.6.  Укладати договори (за дорученням директора коледжу) з підприємствами, установами, організаціями на проходження виробничої практики студентами коледжу.

3.7.  Розподіляти студентів на об'єкти практики.

3.8.  Проводити відкликання і переміщення студентів з об'єктів практики у випадку невідповідності об'єктів договірним вимогам, і проводити їх заміну.

3.9.  Вносити за погодженням із заступником директора з навчальної роботи зміни в графіки практичного навчання.

3.10.  Збирати та проводити наради й інструктажі з викладачами, майстрами, студентами з питань практичного навчання.

3.11.  Вимагати від керівників практики та спеціалістів навчального закладу відомостей про виконання студентами норм виробітку та якість робіт, забезпечення їх робочими місцями, інвентарем, створення умов для дотримання техніки безпеки і виробничої санітарії.

3.12.  Подавати відомості для заохочення студентів, викладачів, майстрів виробничого навчання, які відзначалися при проведенні практики або господарських робіт, а також до накладання дисциплінарних стягнень з них при незадовільному виконанні завдань практики, роботи або при порушенні правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

3.13.  Давати розпорядження про використання автобусів та навчального автотракторного парку завідувачам гаражів, диспетчеру автопарку, водіям і майстрам виробничого навчання.

3.14.  Давати розпорядження щодо виконання робіт навчально-технологічним відділом.

4.  Відповідальність

4.1.  За невиконання (неналежне виконання)своїх посадових обов'язків, передбачених
даною посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством
України.

4.2.  За зроблені в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення - в межах, визначених адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.3.  За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених трудовим, кримінальним і, цивільним законодавством України.

4.4.  Несе персональну відповідальність за організацію всього комплексу заходів, передбачених п. п. 2.1., 2.2, в т. ч. всіх видів практичного навчання,
зв'язок навчального процесу з виробничою діяльністю, забезпечення техніки безпеки при проведенні практичних занять та виконання студентами господарських робіт, стан технічної творчості та дослідної роботи в навчальному закладі, стан роботи навчально-технологічного відділу.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

______________ _____________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)