Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

_________________

_____" _____________2009 р.

м. п.

Посадова інструкція Викладача з дисциплін

 

«____” ______________ 20__г. N_________

Ця посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору з викладачем та у відповідності до положень КЗпП України та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Україні.

I.  Загальні положення.

1.1. Викладач належить до категорії фахівців.

1.2. На посаду викладача призначається особа, яка має вищу професійну освіту(без пред'явлення вимог до стажу роботи)

1.3. Призначення на посаду викладача і звільнення з неї здійснюється наказом директора коледжу за поданням заступника директора з навчальної роботи коледжу.

1.4. Викладач повинен знати:

- Конституцію України;

- закони України, постанови та рішення Уряду України та регіональних органів управління освітою з питань освіти

- конвенцію про права дитини;

- зміст та принципи організації навчання за викладатиме предмет; - основні технологічні процеси та прийоми роботи з профілем спеціальності;

- основи економіки, організації виробництва та управління;

- педагогіку, фізіологію, психологію та методику професійного навчання;

- сучасні форми і методи навчання та виховання учнів;

- основи трудового законодавства України;

- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

1.5.Викладач підпорядковується безпосередньо директору коледжу, заступника директора з навчальної роботи та завідуючому відділенням.

1.6. Під час відсутності викладача (відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника коледжу. Дана особа здобуває відповідні права і несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.

1.7.Посадова інструкція діє на термін дії контракту. В разі продовження контракту складається та підписується додаток зі змінами та доповненнями до даної посадової інструкції.

II. Посадові обов'язки

Викладач:

2.1. Проводить навчання студентів у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів.

2.2. Організовує і контролює самостійну роботу студентів.

2.3. Використовує найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові педагогічні технології, при цьому з огляду на особисті якості студентів.

2.4. Формує у студентів професійні уміння і навички, готує їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності.

2.5. Бере участь у розробці якісних робочих навчальних програм, несе відповідальність за реалізацію їх не в повному обсязі у відповідності з навчальним планом та графіком навчального процесу.

2.6. Несе відповідальність за наявність пакета методичних матеріалів передбачених наказом Міністерства освіти України № 161 від 02 червня 1993 р., іншими нормативними актами.

2.7. Дотримується навчальної та трудової дисципліни, контролює режим відвідування занять.

2.8. Забезпечує виконання навчальних планів і програм, дотримання вимог безпеки праці в навчальному процесі.

2.9. Проводить виховну роботу, є куратором академічної групи №_____________, організовує благоустрій території, що закріплена за академічною групою.

2.10. Сприяє розумінню розвитку і функціонування суспільства в цілому і окремих складових його соціальних систем.

2.11. Підвищує свою професійну кваліфікацію. .

2.12.Регулярно ознайомлюватись з новинками педагогіки та з матеріалами по спеціальності.

2.13 Брати активну участь у громадському житті колективу навчального закладу.

2.14 Надавати допомогу Працівникам бібліотеки в підборі необхідної навчальної, наукової та художньої літератури з дисципліни.

2.15 У 2009-2010 навчальному році подає 1 роботу на виставку НМУ Мін АП України

2.16.Несе відповідальність за навчальний кабінет(лабораторію) №_____________

____________________________________________________________________________

III. Права

Викладач має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень директора коледжу, що стосуються його діяльності.

3.2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносить на розгляд керівництва коледжу пропозиції щодо покращення діяльності коледжу та удосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності працівників коледжу; пропонувати варіанти усунення наявних у діяльності коледжу недоліків.

3.3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва коледжу від структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.4. З дозволу керівника залучати фахівців коледжу до вирішення завдань, покладених на нього.

3.5. Отримувати від керівництва коледжу надання сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та прав.

3.6.Особисто брати участь у підведенні підсумків перевірки його роботи адміністрацією навчального закладу і органами управління..

3.7. З відома адміністрації призначати за необхідності консультації та додаткові заняття із студентами з дисципліни.

IV. Відповідальність

Викладач несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовий інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством України.

Посадова інструкція розроблена відповідності з__________________

Інспектор з кадрів

__________________

(підпис)

“____“_________2009р.

Погоджено: З інструкцією ознайомлений

Юрист: ___________________

__________________ (підпис)

(підпис) “____”__________ 2009р.

“___”__________2009р.