Посадові інструкції (збірник)

 Завідувача бібліотеки - посадова інструкція

Посадова інструкція Завідувача бібліотеки

 

"____" ____________ 20__р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із завідувачем бібліотеки і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Завідувач бібліотеки призначається і звільняється з посади за наказом директора коледжу за поданням заступника директора.

1.2.  У своїй роботі завідувач бібліотеки керується матеріалами керівних органів по бібліотечній справі та основами трудового законодавства, положеннями про бібліотеку, планами роботи бібліотеки, а також наказами директора коледжу.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Організовувати роботу із: комплектування та збереження фонду, науковій та технічній обробці літератури, організації каталогів і картотек, обслуговуванню читачів навчальною, науковою та художньою літературою, довідково-бібліографічному і інформаційному забезпеченню користувачів інформації, застосуванню принципів механізації та автоматизації в бібліотечно-інформаційні процеси;

2.2.  Розробляти плани роботи, вести облік виконаної роботи та звітність бібліотеки;

2.3.  Аналізувати показники роботи і вносити рекомендації щодо їх покращення;

2.4.  Керувати співробітниками бібліотеки, розподіляти роботу між ними із урахуванням їх кваліфікації;

2.5.  Розробляти і редагувати інструкції, положення та інші документи, регламентуючі роботу бібліотеки;

2.6.  Брати участь у роботі методичної ради, нарадах і конференціях бібліотечних працівників;

2.7.  Проводити облік та реєстрацію одержаної літератури;

2.8.  Вести заняття із студентами з основ інформаційної культури й бібліотечно-бібліографічних знань;

2.9.  Організовувати масові заходи із студентами.

3.  Має право

3.1.  Вносити пропозиції керівництву коледжу з питань організації роботи бібліотеки; Вимагати від співробітників бібліотеки виконання посадових обов'язків, розпоряджень;

3.2.  Вимагати від читачів виконання правил користування бібліотекою;

3.3.  Сприяти творчій ініціативі співробітників бібліотеки, підвищенню їх кваліфікації.

4.  Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1.  Своєчасне виконання плану роботи бібліотеки;

4.2.  Збереження книжкового фонду бібліотеки;

4.3.  Дотримання співробітниками бібліотеки правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, правил протипожежного захисту, виробничої санітарії та техніки безпеки.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Посадова інструкція завідувача бібліотеки- потрібно підписати  та затвердити.