Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція бібліотекаря

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

 

_________________

„_____” _____________20__ р.

м. п.

Посадова інструкція Бібліотекаря ІІ категорії

 

"____" ____________ 20__ р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із бібліотекарем ІІ категорії і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Бібліотекар ІІ категорії призначається і звільняється з посади за наказом директора коледжу за поданням заступника директора, узгодженим із завідуючим бібліотеки.

1.2.  Бібліотекар ІІ категорії підпорядковується завідувачу бібліотеки. Кваліфікаційні вимоги - вища спеціальна освіта та стаж бібліотечної роботи не менше 1 року.

1.3.  У своїй роботі бібліотекар ІІ категорії керується матеріалами керівних органів з бібліотечної справи та основам трудового законодавства, Положенням про бібліотеку, планами роботи та розпорядженнями завідуючого бібліотеки.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Забезпечувати вивчення запитів читачів і розробляти пропозиції щодо підвищення їх ефективності;

2.2.  Готувати бібліографічні довідки підвищеної складності;

2.3.  Організовувати масові заходи із студентами;

2.4.  Організовувати тематичні виставки на допомогу навчальному процесу;

2.5.  Проводити видачу літератури на абонементі та в читальному залі;

2.6.  Забезпечувати зберігання фонду бібліотеки;

2.7.  Вивчати передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних бібліотек;

2.8.  Вести облік своєї роботи, складати індивідуальний план і звіт;

2.9.  Щоденно вести облік роботи абонементу і читального залу в «щоденниках»;

2.10.  Систематично підвищувати свою кваліфікацію;

2.11.  Приймати участь в конференціях, семінарах, зборах бібліотечних працівників.

3.  Має право

3.1.  Вносити рекомендації керівництву бібліотеки з питань покращення бібліотечної роботи;

3.2.  Вимагати від співробітників виконання посадових обов'язків, наказів і розпоряджень дирекції;

3.3.  Представляти бібліотеку за дорученням керівництва в інших бібліотеках, установах і організаціях з питань бібліотечно-бібліографічної та методичної роботи.

4.  Відповідальність

Бібліотекар ІІ категорії несе відповідальність за:

4.1.  Своєчасне і якісне виконання посадових обов'язків;

4.2.  Виконання трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

4.3.  Виконання правил протипожежного захисту виробничої санітарії і техніки безпеки;

4.4.  Збереження книжкового фонду бібліотеки.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Посадова інструкція бібліотекаря - потрібно підписати  та затвердити.