Посадові інструкції (збірник)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади _____Завідувач відділення___________________

1.2. Відділ/підрозділ ______Ветеринарно-технологічне відділення_________

1.3. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа Зараховується на роботу і звільняється наказом директора

1.4. Порядок призначення, строк випробування _Директором коледжу, за контрактом на 1 рік_________________________________________________

1.5. Безпосередній керівник ____Заступник директора з навчальної________

1.6. Безпосередні підлеглі _____Викладачі, лаборанти відділення.__________

1.7. У своїй роботі посадова особа керується Укладеним між нею та директором колледжу трудовим договором, цією посадовою інструкцією, Положенням про Прибрежненский аграрний коледж, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція ___Організація навчально-виховного процесу.________

2.2. Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1. Організація та безпосереднє, керівництво навчально-виховною роботою на відділенні.

2. Забезпечення своєчасного складання планів роботи відділення, циклових комісій, навчальних кабінетів та лабораторій, тематичних планів викладачів, індивідуальних планів викладачів, планів роботи класних керівників та іншої навчально-методичної документації, а також контроль за їх виконанням.

3. Підготовка матеріалів до складання розкладу занять і його коректування.

4. Контроль за виконанням навчального плану та програм.

5. Організація ведення та аналіз успішності студентів (разом з диспетчерською службою); прийняття заходів щодо забезпечення високої успішності на відділенні. Контроль за проведенням самопідготовки.

6. Контроль за дисципліною студентів відділення, розгляд разом з громадськими організаціями порушень дисципліни, розпорядку дня та правил внутрішнього розпорядку студентами і подання (у необхідних випадках) пропозицій заступнику директора з навчальної роботи.

7. Контроль за роботою циклових комісій та лаборантів.

8. Керівництво та контроль за роботою навчальних кабінетів і лабораторій, забезпечення дослідної роботи та технічної творчості студентів і роботу з виготовлення унаочнення. Організовує придбання унаочнення, обладнання та технічних засобів для проведення теоретичних і практичних занять.

9. Керівництво та контроль за роботою кураторів навчальних груп, активів груп.

10. Здійснення контролю за якістю викладання дисциплін; проведенням консультацій і додаткових занять; оформлення навчально-облікової документації.

11. Вивчення, узагальнення і впровадження в навчально-виховний процес педагогічного та виробничого досвіду, досягнень науки.

12. Керівництво роботою малої педагогічної ради та стипендіальної комісії відділення.

13. Підготовка матеріалів до проведення персонального розподілу молодих спеціалістів та здійснення зв'язку з випускниками навчального закладу.

14. Організація та керівництво (разом з громадськими організаціями) виховною, культурно-масовою й оборонно-спортивною роботою серед студентів відділення. Контроль участі студентів у предметних гуртках, гуртках художньої самодіяльнос­ті, спортивних секціях, культпоходах, вечорах відпочинку, лекціях та інших заходах.

15.Організація та здійснення контролю за оформленням і санітарним станом навчальних приміщень та кімнат гуртожитків, в яких проживають студенти відділення.

16. Контроль за веденням обліку роботи кураторів груп, кабінетів і лабораторій, проведенням консультацій і додаткових занять, взаємо відвідування занять тощо.

17. Вирішення особистих питань викладачів, навчально-допоміжного персоналу та студентів відділення, а в необхідних випадках подання пропозицій заступнику директора з навчальної роботи.

18. Вирішення питань поселення та виселення з гуртожитків (разом з вихователями) з наступним затвердженням заступника директора з гуманітарної освіти та ви­ховання.

19. Підготовка матеріалів до нарад, педагогічної наради та засідань навчальної частини комісії, звітів про роботу відділення.

20. Здійснення зв'язку з батьками студентів відділення.

21. Організація прийому на відділення та профорієнтаційної роботи.

22. Координація навчальної роботи з виробничою діяльністю із спеціальності.

23. Організація навчання із спеціальності з працівниками виробничої частини; розробка та впровадження рекомендацій з поліпшення її роботи.

24. Забезпечення зв'язку проведення практик і чергування студентів з виконанням робіт у виробничій частині; контроль за якістю їх виконання.

25. Виконання окремих завдань заступників директора з навчальної роботи, з прак­тичного навчання з питань гуманітарної освіти та виховання.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності Щотижневий та щомісячний звіт про успішність на відділенні, проведення рейтингів на відділенні щомісяця._________________________________________________

2.4. Порядок заміщення обов'язків тих, хто захворів/тих, хто відряджений По розпорядженню директора може бути завідувач__________ агрономічного чи механічного відділення.______________________________

2.5. Робочий час, дотриманий виробничого режиму ______8-17_________ години____________________________________________________________

2.6. Використання службової оргтехніки, зв'язку, матеріалів Використання комп’ютерів___________________________________________.

Інше _______________________________________________________________________

3. ПРАВА

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу.

1. Розпорядження завідувача відділення обов'язкові для всіх викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу відділення і можуть бути відмінені лише заступником директора з навчальної роботи.

2. Розпоряджатися стипендіальним фондом та коштами на обладнання кабінетів і лабораторій відділення з наступним погодженням із заступником директора з навчальної роботи.

3. Розпоряджатися обладнанням кабінетів і лабораторій відділення.

4. Подавати на розгляд пропозиції заступнику директора з навчальної роботи про прийом та звільнення викладачів і працівників, прийом та відрахування студентів відділення.

5. Подавати заступнику директора з навчальної роботи проекти заходів щодо поліпшення навчально-виховної роботи на відділенні.

6. Подавати заступнику директора з навчальної роботи на візування проекти наказів про моральні та матеріальні заохочення викладачів, навчально-допоміжного персоналу, студентів відділення, а також про дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

7. Розглядати плани активів груп і вносити в них необхідні зміни та доповнення.

8. Разом з вихователями і заступником директора з гуманітарної освіти та виховання поселяти студентів у гуртожитки та виселяти їх за порушення правил проживання в гуртожитку.

9. Розглядати заяви та скарги викладачів, навчально-допоміжного персоналу, студентів відділення; розв'язувати їх, вживати відповідних заходів, а в необхідних випадках подавати свої пропозиції заступнику директора з навчальної роботи.

10. Давати дозвіл (з наступним затвердженням заступника директора з навчальної роботи) на виклик батьків студентів.

11. Надавати короткотермінові (до трьох днів) відпустки студентам і навчально - допоміжному персоналу.

12. Відміняти розпорядження викладачів і працівників відділення, якщо вони суперечать вимогам навчальної роботи.

13. Не допускати до роботи або навчання викладачів, працівників відділення і студентів при грубому порушенні ними навчального процесу або техніки безпеки (з наступним погодженням із заступником директора з навчальної роботи).

14. Вимагати необхідну звітність про роботу від викладачів і працівників відділення.

15. Організовувати і проводити збори та наради студентів, викладачів і працівників відділення з питань навчально-виховного характеру.

16. Давати дозвіл на проведення різних заходів на відділенні.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на посадову особу цією інструкцією, вона несе відповідальність за організацію та стан навчальної і методичної роботи на відділенні, здійснення зв'язку навчального процесу з виробничою діяльністю із спеціальності.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

Положення, стандартів щодо спеціальності______________________________

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

_Вища, освітньо-кваліфікаційний рівень-спеціалист.______________________

(освіта, стаж, спеціальні знання, навики, тощо)

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

Питання планування навчального процесу, співпраця щодо забезпечення нормальних умов з викладачами вирішувати всі питання поточної діяльності відділення.________________________________________________________

(взаємозв’язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник структурного підрозділу ___ „____”_______ ______р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Юрист  „____”_______ ________р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___ _„____”______________ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) ______________________„____”_______ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)