Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

 

_________________

„_____” _____________20__ р.

м. п.

Посадова інструкція Бібліографа

 

"____" ____________ 20__р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із бібліографом і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Бібліограф призначається на посаду і звільняється наказом директора коледжу. Підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.2.  Кваліфікаційні вимоги до бібліографа: середня спеціальна освіта, стаж роботи понад 10 років.

1.3.  В своїй роботі керується матеріалами керівних органів з бібліотечної справи та основами трудового законодавства, Положенням про бібліотеку, планами роботи та розпорядженнями завідуючого бібліотеки, індивідуальними посадовими інструкціями.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Проводити видачу літератури на абонементі і в читальному залі;

2.2.  Відбирати застарілу літературу для вилучення із фондів, зношену / для реставрації;

2.3.  Організовувати роботу із складання бібліографічних списків літератури;

2.4.  Забезпечувати зберігання фонду бібліотеки;

2.5.  Вести роботу з систематичною картотекою статей по закріпленій тематиці;

2.6.  Готувати і проводити усні бібліографічні огляди літератури;

2.7.  Складати бібліографічний опис нових надходжень літератури;

2.8.  Консультувати читачів біля каталогів;

2.9.  Редагувати і розставляти картки довідково-пошукового апарату бібліотеки;

2.10.  Здійснювати облік своєї роботи, складає індивідуальний план і звіт;

2.11.  Підвищувати свій професійний рівень;

2.12.  Виконувати окремі доручення директора, заступника директора.

3.  Має право

3.1.  Брати участь у складанні планів та звітів відділень, розробці технологічних інструкцій;

3.2.  Вимагати від читачів виконання правил користування бібліотекою;

3.3.  Вносити пропозиції завідувачу бібліотеки щодо покращання організації роботи;

3.4.  Брати участь у роботі семінарів, нарад бібліотечних працівників.

4.  Відповідальність

Бібліограф несе відповідальність за:

4.1.  Якісне і своєчасне виконання своїх посадових обов'язків;

4.2.  Збереження книжкового фонду бібліотеки;

4.3.  Дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежного захисту, виробничої

4.4.  Санітарії та техніки безпеки.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 20__ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)