Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_________________

„_____” _____________200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади - ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначається, переводиться, перемішується і звільняється з посади наказом директора .

1.3. Порядок призначення, строк випробування – за контрактом.

1.4. Безпосередній керівник – директор коледжу.

1.5. Безпосередні підлеглі:

- завідувач навчально-технологічного відділу;

- завідувач навчально-виробничої майстерні;

- майстри виробничого навчання.

1.6. У своїй роботі заступник директора з практичного навчання керується укладеним між ним та директором коледжу контрактом, цією посадовою інструкцією, Положенням, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція - забезпечення проведення навчальних та виробничих практик студентів, формування практичних знань і навиків з управління автомобілем і трактором та іншою сільськогосподарською технікою, координація та організація практичного навчання протягом всього календарного року, контроль за діяльністю навчально-технологічного відділу.

2.2 Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1.  Організація розробки, відповідно до діючих навчальних планів, графіків, практичного навчання студентів (складання графіків, проведення окремих видів виробничої практики, окремих робіт, графіків практичного навчання поза сіткою годин) і контроль за їх виконанням.

2.  Організація розробки методичної документації з практичного навчання та її затвердження.

3.  Забезпечення своєчасного укладення договорів з підприємствами, організаціями й установами на проходження студентами технологічної та переддипломної практик.

4.  Організація всіх видів практичного навчання студентів відповідно до навчального процесу, програм та діючих положень.

5.  Організація матеріального забезпечення та забезпечення транспортом проведення практичного навчання.

6.  Організація обліку і контролю за проведенням різних видів практичного навчання та робіт студентами.

7.  Організація і контроль за виконанням правил техніки безпеки при проведенні практичного навчання та робіт студентів.

8.  Організація кваліфікаційних іспитів з присвоєння студентам робітничих професій, передбачених навчальними планами.

9.  Організація роботи з перевірки звітів-щоденників, проведення заліків з виробничої практики.

10.  Проведення нарад та конференцій за підсумками практик, аналіз звітів керівників практик; прийняття необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у проведенні практичного навчання.

11.  Організація обміну досвідом з практичного навчання в колективі навчального закладу, вивчення і впровадження позитивного досвіду інших навчальних закладів з питань організації та методики практичного навчання.

12.  Проведення підсумкових конференцій за результатами проходження навчально-виробничих практик із залученням новаторів сільськогосподарського виробництва.

13.  Організація роботи із вдосконалення форм і методів практичного навчання.

14.  Участь у складанні заявок на необхідну кількість для навчальних цілей машин і механізмів, навчально-наочних посібників.

15.  Організація і керівництво технічною творчістю та дослідницькою роботою студентів.

16.  Внесення пропозицій щодо поліпшення практичного навчання.

17.  Разом з головними спеціалістами визначення потреби в робочій силі для виконання господарських робіт, складання графіка-балансу цієї потреби; контроль за якістю виконання робіт та їх облік.

18  Організація медичного огляду студентів, які проходять підготовку з водіння автомобілів і тракторів, до початку занять.

19  Організація та контроль за діяльністю навчально-технологічного відділу (обробіток ґрунту, сів, збирання врожаю, виконання технологічних прийомів та робіт, тощо).

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності – згідно плану.

2.4. Робочий час, дотримання виробничого режиму – згідно з правилами трудового розпорядку.

2.5. Використання службової оргтехніки, зв'язку, матеріалів – комп’ютер, телефон, канцтовари.

3. ПРАВА

Заступник директора з практичного навчання має право:

1.  Тимчасово виконувати обов'язки директора навчального закладу за його відсутності.

2.  Давати розпорядження викладачам, майстрам з питань організації і проведення виробничого навчання.

3.  Представляти проекти заходів щодо поліпшення виробничого навчання.

4.  Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями на проходження виробничої практики студентами навчального закладу.

5.  Розподіляти студентів на об'єкти практики.

6.  Проводити відкликання і переміщення студентів з об'єктів практики у випадку невідповідності об'єктів договірним вимогам, і проводити їх заміну.

7.  Вносити за погодженням із заступником директора з навчальної роботи зміни в графіки практичного навчання.

8.  Збирати та проводити наради й інструктажі з викладачами, майстрами, студентами з питань практичного навчання.

9.  Вимагати від керівників практики та спеціалістів навчального закладу відомостей про виконання студентами норм виробітку та якість робіт, забезпечення їх робочими місцями, інвентарем, створення умов для дотримання техніки безпеки і виробничої санітарії.

10.  Подавати відомості для заохочення студентів, викладачів, майстрів виробничого навчання, які відзначалися при проведенні практики або господарських робіт, а також до накладання дисциплінарних стягнень з них при незадовільному виконанні завдань практики, роботи або при порушенні правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

11.  Давати розпорядження про використання автобусів та навчального автотракторного парку завідувачам гаражів, диспетчеру автопарку, водіям і майстрам виробничого навчання.

12.  Давати розпорядження щодо виконання робіт навчально-технологічним відділом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Заступник директора з практичного навчання несе персональну відповідальність за організацію всіх видів практичного навчання, зв'язок навчального процесу з виробничою діяльністю, забезпечення техніки безпеки при проведенні практичних занять та виконання студентами господарських робіт, стан технічної творчості та дослідної роботи в навчальному закладі, стан роботи навчально-технологічного відділу.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

Взаємовідносини заступника директора з практичного навчання з іншими заступниками директора регламентуються Положенням , дорученнями директора, розмежуванням їх функцій і відповідальністю за ділянки роботи:

- завідуючими відділень для вирішення питань проведення навчальних і виробничих практик відповідно до виробничих і соціально-побутових можливостей науково-дослідницьких господарств з можливими перериваннями навчального процесу протягом осіннього та весняного семестрів;

– навчальною частиною для погодження графіків проведення практики і с./г. робіт в науково-дослідницьких господарствах, з затвердженням у заступника директора по навчальній роботі даного графіку протягом першого місяця початку нового навчального року;

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 2006 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 2006 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)