Посадові інструкції (збірник)

НАЗВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО

 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 200__ р.

   

Завідуючому філією

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Завідуючий філією є керівником підрозділу навчального закладу.

1.2 Завідуючий філією за своїм посадовими обов'язками підпорядковується директору професійно-технічного навчального закладу, він призначається і звільняється від виконання обов'язків наказом директора за погодженням з обласним управлінням освіти і науки.

1.3 Повинен знати: закони України про освіту, рішення Уряду, державних органів з питань освіти і виховання молоді, навчальні плани і програми; організацію навчально-виховного процесу, педагогіку, педагогічну психологію, гігієну, вікову фізіологію; основи соціології, досягнення педагогічної науки і практики; методику навчання педагогічних працівників основам дидактики, виховання і розвиток підлітків; основи управління, трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, техніку безпеки і протипожежний захист.

1.4 Кваліфікаційні вимоги: вища освіта і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних або керівних посадах.

1.5 При виконанні своїх обов'язків завідуючий філією керується наказами, інструкціями, розпорядженнями та іншими керівними документами органів освіти, директора навчального закладу, даною посадовою інструкцією.

2 ОБОВ’ЯЗКИ

Завідуючий філією зобов’язаний:

2.1 Організовувати навчально-виробничий, виховний процес та методичну роботу і нести персональну відповідальність за виконання навчальних планів і програм, якість професійної підготовки, удосконалення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, здійснює контроль за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання, відвідуванням та успішністю учнів.

2.2 Забезпечувати зв'язок предметів загальноосвітнього циклу з професійно-технічною підготовкою.

2.3 Контролювати позакласну та виховну роботу у філії, сприяти залученню учнів у різні гуртки та секції, організовувати професійну орієнтацію, налагоджувати роботу з батьками та громадськістю населеного пункту.

2.4 Проводити роботу учнів з прийому до навчального закладу, комплектуванню навчальних груп, переводу учнів з курсу на курс і випуску кваліфікованих робітників.

2.5 Складати розклад занять, регулювати навчальне навантаження учнів.

2.6 Готувати і подавати на затвердження директору документи з проведення підсумкових атестацій і кваліфікаційних пробних робіт.

2.7 Проводити роботу із запровадження наукової організації виробничого навчання учнів.

2.8 Керувати підвищенням робітничої кваліфікації майстрів виробничого навчання і контролювати їх стажування на базових підприємствах.

2.9 Організовувати роботу з технічної інформації в галузі виробничого навчання за професіями, раціоналізації та удосконалення технічної творчості учнів.

2.10 Проводити заходи по впровадженню наукової організації праці з покращення якості продукції в навчальних майстернях, поширення передового досвіду в галузі виробничого навчання і організації виробництва.

2.11 Забезпечувати роботу складського господарства в навчальних майстернях.

2.12 Організовувати ведення обліку і звітності про виконання планів та програм виробничого навчання, планів виробничої та господарської діяльності навчальних майстерень.

2.13 Здійснювати контроль за дотриманням у навчальних майстернях правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці і техніки безпеки.

2.14 Готувати до затвердження договори з підприємствами, організаціями на проходження учнями виробничої практики.

3 ПРАВА

Завідуючий філією має право:

3.1 Вносити пропозиції з питань, які входять до його компетенції.

3.2 Керувати майстрами виробничого навчання, викладачами, завідуючими кабінетами і головами методичних комісій (спільно з іншими керівниками відповідних підрозділів).

3.3 Вносити пропозиції про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на викладачів та майстрів виробничого навчання, працівників навчальної частини.

3.4 Ставити питання перед директором і педрадою навчального закладу про відповідність займаній посаді підлеглих йому працівників.

3.5 Проводити викладацьку діяльність.

3.6 При псуванні, втраті навчального обладнання викладачами, учнями навчального закладу вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідуючий філією несе відповідальність:

4.1 За своєчасний контроль і виконання завдань, доручень керівних органів.

4.2 За забезпечення викладачів та майстрів виробничого навчання філії нормативною і методичною документацією.4.3. За організацію роботи із забезпечення дисципліни і порядку у філії.

4.4 За підбір, розстановку і результати діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання.

4.5 За звітні дані.

4.6 Забезпечення своєчасної та якісної підготовки навчального виробництва до заняття, технічно правильну експлуатацію обладнання, його ремонт і модернізацію.

4.7 Забезпечує створення належних умов праці і навчання в навчальних майстернях, підвищення культури виробництва і кваліфікації кадрів, зайнятих у навчальних майстернях.

5 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ

Завідуючий філією:

5.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним за 40-годинним робочим тижнем;

5.2 Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і кожне півріччя. План роботи затверджується директором навчального закладу і є складовою частиною планів роботи педагогів професійно-технічного навчального закладу;

5.3 Одержує від директора навчального закладу інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, і знайомиться під розписку з відповідними документами;

5.4 Готує проекти наказів директора навчального закладу з питань матеріально-технічної бази, організації процесу теоретичного навчання;

5.5 Систематично обмінюється інформацією з педагогічними працівниками навчального закладу, заступниками директора з навчальної роботи, виховної роботи, навчально-виробничої роботи.

З посадовою інструкцією

ознайомлений(а)

______________ __________________________­­___ «__» ____________ 200_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)