Посадові інструкції (збірник)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста фінансового сектору міжрайонної державної податкової інспекці.

1.Загальні положення

1.1.Головний спеціаліст фінансового сектору призначається та звільняється з посади начальником Первомайської міжрайонної державної податкової інспекції Автономної Республіки Крим (далі – Первомайська МДПІ) та підпорядковується головному бухгалтеру та начальнику інспекції.

1.2. Головний спеціаліст фінансового сектору

– організовує свою роботу відповідно до завдань і функцій, визначених Законом України “Про державну службу”, Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Положенням про Первомайську міжрайонну державну податкову інспекцію АР Крим, нормативними актами ДПА України, ДПА в АР Крим та квартальними планами, які затверджуються начальником Первомайської МДПІ АР Крим відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, Регламентом роботи Первомайської МДПІ АР Крим та Положенням про фінансовий сектор Первомайської міжрайонної державної податкової інспекції Автономної Республіки Крим (далі – Положення про фінансовий сектор).

– керується у своїй роботі законами України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, наказами та розпорядженнями Державної податкової адміністрації України (далі – ДПА України), наказами і розпорядженнями Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим (далі ДПА в АР Крим) і Первомайської МДПІ, методичними, нормативними та іншими керуючими матеріалами ДПА України;

– використовує у своїй роботі основи цивільного, трудового законодавства, наукової організації праці та управління, засоби комп’ютерної та вичислю вальної техніки.

1.3. На період відпустки або тимчасової відсутності головного бухгалтера його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору, який несе відповідальність за виконання завдань, передбачених Положенням про фінансовий сектор.

2.Кваліфікаційні вимоги та необхідний рівень знань.

2.1. На посаду головного спеціаліста фінансового сектору призначається особа з повною вищою бухгалтерською або економічною освітою з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст і досвідом роботи за фахом в державних органах виконавчої влади або в інших галузях економіки не менше 3-х років, яка знає чинне законодавство, нормативно-правові документи Державної податкової адміністрації АР Крим, що відносяться до компетенції сектору.

2.2. Головний спеціаліст фінансового сектору повинен знати:

– Конституцію України;

– Закон України “Про державну службу”, “Про державну податкову службу в Україні”, „Про боротьбу з корупцією” та інші законодавчі документи з питань проходження державної служби;

– постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керуючі матеріали органів державного управління, фінансових та контрольно – перевірочних органів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності;

– практику застосування законодавчих та нормативних актів за напрямками дії фінансового сектору;

– порядок документального оформлення у бухгалтерському обліку звітних показників;

– методи економічного аналізу;

– правила ділового етикету;

– правила та норми охорони праці та протипожежної безпеки;

– головні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення.

3.Обов’язки

Головний спеціаліст фінансового сектору:

3.1. Забезпечує контроль за цільовим використанням бюджетних коштів призначених на утримання Первомайської МДПІ. Проводить перевірки:

- щоквартально:

*розрахунків з підприємствами на наявність заборгованості;

- щомісячно:

*розрахунки за касове обслуговування з банками;

*наявність коштів на спеціальному фонді.

3.2. Складає достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів і бухгалтерських записів та надає у встановленні терміни до інших органів.

3.3. Веде облік касових та фактичних витрат на утримання податкової інспекції.

3.4. Складає бухгалтерську документацію меморіального характеру.

3.5. Веде повний облік витрат на відрядження та господарчих витрат.

3.6. Видає довідки про нараховану та сплачену заробітну плату.

3.7. Веде особливі картки працівників інспекції.

3.8. Контролює рух та облік матеріальних цінностей та основних засобів, їх інвентаризацію, контроль за використанням та збереженням.

3.9. Бере на облік бланки суворої звітності, контролює їх використання.

3.10. Обслуговується в Держказначействі (реєстри платіжних доручень, заявки).

3.11. Оформлює бухгалтерські документи відповідно діючого порядку для передачі в архів.

4.Права

Головний спеціаліст фінансового сектору має право:

4.1. Представляти сектор в заходах, організаціях та підприємствах з питань, що відносяться до його компетентності.

4.2. Проводити звірку з підприємствами та банками з питань витрати коштів Первомайської МДПІ.

4.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів призначених на утримання Первомайської МДПІ.

4.4. Виносить на розгляд головного бухгалтера пропозиції по зміцненню роботи по бухгалтерському обліку, звітності та контролю.

5.Відповідальність

Головний спеціаліст фінансового сектору несе відповідальність за:

5.1. Виконання функціональних обов’язків у відповідності з нормами трудового законодавства та цією посадовою інструкцією.

5.2. Своєчасне та якісне виконання наказів начальника інспекції та головного бухгалтера.

5.3. Достовірність наданих у вищестоящі організації даних та інформації.

5.4. Дотримання обмежень, зв’язаних з проходженням державної служби, а також проступків, що порочать його як державного службовця чи дискредитують орган, в якому він працює.

5.5. Нерозголошення інформації, захищеної законом, дотримання порядку обліку, зберігання та використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, в Первомайській МДПІ.

5.6. Дотримання трудової та виробничої дисципліни, правил техніки безпеки та протипожежного захисту.

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

„____”______________20__р

ОЗНАЙОМЛЕН:

Головний спеціаліст фінансового сектору

„____”______________20__р

Один екземпляр інструкції отримав:

„____”______________20__р