Посадові інструкції (збірник)

Затверджую

 

_______________

“____” ____________ 200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО–ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ

1. Загальні положення

Заступник директора з АГР призначається на посаду директором .

Забезпечує на належному рівні адміністративну та господарську діяльність , направлену на поліпшення навчально-матеріальної бази, своєчасне та якісне проведення поточних і капітальних ремонтів.

Вирішує завдання всебічного матеріально-технічного та господарського забезпечення навчально-виховного процесу й господарського обслуговування навчально-виробничих приміщень, інженерних комунікацій, студентських гуртожитків і житлового фонду.

2. Обов'язки

Заступник директора з АГР зобов'язаний:

– організовувати та координувати діяльність господарських підрозділів коледжу щодо забезпечення належного функціонування його матеріально-технічної бази;

– проводити заходи стосовно поліпшення матеріально-технічних умов навчально-виховного процесу;

– забезпечувати відповідний рівень експлуатації та обслуговування навчально-виховного процесу, студентських гуртожитків, навчальних баз і лабораторій, баз відпочинку, планування та організацію їх капітального й поточного ремонтів, контроль за їх санітарно-гігієнічним станом і територією, закріпленою за коледжем, контроль за виконанням плану ремонтних робіт;

– забезпечувати контроль за виконанням планів та якості робіт по капітальному будівництву;

– розподіляти бюджетні кошти, виділення на фінансування господарської діяльності та проводити контроль за їх виконанням;

– організовувати контроль і роботу за наявністю нормальних умов праці на робочих місцях співробітників та навчання студентів з виконанням вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;

– проводити контроль за виробничою діяльністю навчально-технологічного відділу, будівельної групи, служб електричної частини, водопровідно-каналізаційного господарства, автотранспорту та зв'язку.

3. Права

Заступник директора з АГР має право:

– складати договори з підрядними організаціями на капітальні та поточні ремонти;

– оформляти документи підписами з господарських і фінансових питань та з матеріально-технічного забезпечення;

– вимагати виконання положень охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки у всіх підрозділах;

– надавати письмові розпорядження і вказівки відділенням, кабінетам, майстерням, відділам та службам з питань господарського забезпечення, виконання правил внутрішнього розпорядку в навчальних корпусах та гуртожитках;

– залучати різні підрозділи коледжу до забезпечення виконання посадових обов'язків співробітниками адміністративно-господарських служб;

– подавати пропозиції з прийому та звільнення з роботи осіб у підпорядкованих підрозділах.

4. Відповідальність

Заступник директора з АГР несе відповідальність за:

– своєчасне виконання планів та графіків капітального й поточного ремонтів навчальних корпусів і гуртожитків;

- виконання вимог внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах;

– забезпечення виконання планів та заходів щодо охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

– матеріально-технічне забезпечення коледжу;

– санітарний стан гуртожитків і навчальних корпусів, території коледжу, бази відпочинку та їх

Благоустрій;

– використання підпорядкованими підрозділами трудових, матеріальних і фінансових засобів та дотримання фінансової дисципліни.

Ознайомлений:

Заступник директора з АГР

 

“____” __________ 200 р.