Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція завідувача лабораторним відділенням лікаря - лаборанта першої кваліфікаційної категорії

Строк перегляду 1 раз в 3 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Основною задачею завідувача лабораторним відділенням лікувально-діагностичного центру санаторія є забезпечення лікувально - діагностичної і профілактичної роботи у відділенні.

1.2.Він підпорядковується начальнику лікувально-діагностичного центру і є прямим начальником лабораторного відділення.

1.4.Під час його відсутності (хвороба, відпустка, відрядження, навчання) виконання обов'язків покладається на іншого лікаря, призначеного наказом генерального директора санаторію.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Завідувач лабораторним відділенням лабораторного відділення зобов'язан:

2.1.Проводить лабораторні дослідження.

2.3.Проводить підбор і розміщення медичних кадрів і бере участь у підвищенні їх кваліфікації.

2.4.Надавати консультативну допомогу лікарям мед. відділень у трактуванні даного лабораторного обстеження, у виборі найбільш інформативних діагностичних тестів.

2.5Контролювати обґрунтованість плану обстеження і лікування лабораторним відділенні.

2.6.Дотримуватись правила внутрішнього розпорядку і трудову дисципліну.

2.7.Організовувати і контролювати роботу зі змісту, прибирання і дотриманню санепідрежиму у відділенні.

2.8 Організовувати і проводити роботу з поточному ремонту пірозділу, вести контроль за його якістю й обсягом.

2.9 .Забезпечувати своєчасне надання звітів і іншої інформації в медчастину.

2.10.Організовувати роботу зі складання графіків виходу на роботу співробітників

відділення і веде табель обліку робочого часу.

2.11.Організовувати і контролювати роботу з забезпечення відділення м'яким і твердим інвентарем, деззасобами, канц. товарами, новою апаратурою і медикаментами.

2.12.Організовувати і проводить роботу з розслідуванню причин ушкоджень і порушень правил техніки експлуатації устаткування, апаратури, інструментарію і вживає заходів по їх запобіганню.

2.13.Контролювати витрата енергоресурсів, лікувальних ресурсів, медикаментів, перев'язних матеріалів і застосовує заходи для їх економії.

2.14. Дотримувати і виконувати вимоги керівних і нормативних документів по ГО і при виникненні надзвичайних ситуацій.

2.15.Постійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації.

2.16.Забезпечувати інструкції з охорони праці.

2.17.Забезпечувати правильну експлуатацію ендоскопічного устаткування і зміст
робочих місць згідно санітарно - гігіеничних норм.

2.18.Розробляти обов'язкові для працівників інструкції з охорони праці й у встановленому порядку подає їх на узгодження та затвердження.

2.19.Проводить інструктаж і навчання працівників безпечним прийомам і методам праці, перевіряти засвоєння підлеглими інструкцій і нормативно-правових актів з охорони праці, що відносяться до сфер діяльності.

2.20.Вести роз'яснювальну роботу з питань охорони праці.

2.21.Виконує вимоги колективного договору.

2.22.Відкрити кабінет, надягти спецодяг, провести п'ятихвилинку з персоналом відділення, перевірити справність апаратури.

2.23.Організовувати і проводити заняття по спец, підготовці з медперсоналом відділення згідно встановленого графіка.

2.24.Не рідше одного разу на місяць проводити контрольні обходи мед відділень для надання консультативної допомоги лікарям санаторію, відбивати виявлені зауваження в журналі обходів.

2.25.Упроваджувати раніше не застосовувані лікувально-діагностичні методики, апаратуру в лікувальний комплекс санаторного лікування.

2.26.Контролювати санітарний стан і дотримання сан. епідрежиму у відділенні і на закріпленій території.

2.27.Брати участь у проведенні лікарських, науково-практичних конференцій, семінарам з питань удосконалювання організації роботи відділення, санаторію.

2.28.Постійно контролювати виконання інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки.

2.29.Забезпечувати своєчасне проведення медичних оглядів працівників відділення.

2.30.Проводити вступний, первинний, на робочому місці, повторний, позаплановий і цільовий інструктаж, навчання з охорони праці, перевірку знань по ВІД.

2.31.Негайно доповідати начальнику ЛДЦ про надзвичайні випадки у відділенні, усіх сигналів виявлення у відділенні тяжких хворих, інфекційних захворюваннях, грубих дефектах в обстеженні хворих у санаторії.

2.32.Дотримувати трудовий розпорядок, виконувати вимоги загальних морально-етичних норм і деонтологію.

2.33.Звістки облік робочого часу на роботах зі шкідливими умовах праці.

2.34.Забезпечувати безкоштовне одержання спецодягу й інших засобів
індивідуального захисту, молока, мила, лікувально-профілактичного харчування і
забезпечення питною водою.

2.35.Не допускати до роботи працівників без установлених нормами засобів індивідуального захисту, а також у несправній і в не відремонтованому спецодязі й інших засобах індивідуального захисту.

2.36.Уживати заходів щодо переведення працюючих з їх згодою на більш легку роботу відповідно медичного висновку тимчасово чи постійно.

2.37.Планувати, організовувати і перевіряти роботу з текучими і капітальними ремонтами відділення, вести контроль за його якістю і обсягом.

2.38.Не рідше 1 рази в 5 років проходити навчання на предатестаціоному циклі, надавати звіт про зроблену роботу за останні 3 роки і проходити атестацію.

2.39.Виконувати вимога колективного договору.

III. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРАВА

Завідувач лабораторним відділенням має право:

3.1.Вносити пропозиції начальнику ЛДЦ із питань лікувально - діагностичного процесу й умов праці медичних працівників.

3.2.Узгоджувати наймання, звільнення і розміщення кадрів у відділенні, накладення на них стягнень і їх заохочення.

3.3.Подавати заявки на навчання і підвищення кваліфікації робітників відділення.

3.4.При вирішенні оперативних питань віддавати розпорядження будь-якому працівнику відділення.

3.5Вимагати створення безпечних і нешкідливих умов праці.

3.6.Контролювати дії всього персоналу відділення.

3.7.Припиняти роботу апаратів, приладів і ін. устаткування, а також забороняти роботу в приміщеннях, де виникла погроза для життя і здоров'я працюючих.

3.8.Жадати від підлеглих йому співробітників виконання правил внутрішнього трудового розпорядка, колективного договору дотримування медичної деонтології.

3.9.Установлювати порядок і організацію перевірки роботи мед відділення з питань діагностики і лікування в ендоскопічному відділенні.

3.10.Брати участь у підготовці наказів по санаторію про призначення осіб відповідальних за охорону праці в підлеглому підрозділі.

3.11.Брати участь у розробці й обговоренні ТЗО на упровадження заходів щодо охорони праці, що включені в перспективний і річний план поліпшення умов праці.

3.12.Брати участь у розробці інструкцій з охорони праці на об'єкти відділень, що вводяться знову.

3.13.Брати участь у розробці програм інструктажів і навчання з питань охорони праці.

3.14.Робити допомога підлеглим фахівцям у розробці інструктажів з охорони праці.

3.15.При зміні форм і методів організації праці вносити пропозиції начальнику ЛДЦ щодо зміни і доповнення в права й обов'язки підлеглих йому працівників.

3.16.Клопотатися перед начальником ЛДЦ про оголошення договору чи звільнення медпрацівників за порушення трудової дисципліни.

3.17.Підвищувати свою кваліфікацію в терміни встановлені МОЗ України і ВМУ МО.

3.18.Вчасно проходити навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки, електробезпеки і по об'єктах підвищеної небезпеки в учбово-методичних центрах.

3.19.Дотримуючи медичної деонтології, має право вимагати від відпочиваючих дотримання санаторно-курортного режиму.

3.20. На безоплатне лікування у своєму закладі у разі захворювання.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідувач лабораторним відділенням несе відповідальність: 4.1.Неналежне виконання своїх функціональних зобов'язань.

4.2.Неякісну роботу і помилкові дії, за неправильне рішення питань, що входять в його компетенцію.

неякісну організацію діяльності підлеглого йому персоналу.

4.3.Недостатність видаваних зведень, несвоєчасне надання звітів, заявок, актів на списання матеріальних цінностей.

4.4 Невиконання чи несвоєчасне виконання наказів, розпоряджень начальника, вищих організацій.

4.5.Загальний стан охорони праці, пожежної безпеки й електробезпеки, виробничої безпеки у відділенні.

4.6.Низьку трудову і виконавську дисципліну підлеглих.

4.7.Порушення правил трудового розпорядку дня у відділенні.

4.8.Нещасні випадки і профотруєння на виробництві, своїм розпорядженням чи дією порушив відповідні правила з охорони праці і не вжив відповідних заходів для запобігання нещасних випадків.

4.9.Порушення інструкцій і інших законодавчих актів з охорони праці.

4.10.За бездіяльність, халатне відношення до виконання посадових обов'язків, передбачених даною інструкцією.

4.11.Збиток, заподіяний санаторію внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків.

4.12.Збиток, заподіяний неправильним збереженням матеріальних цінностей.

4.13.За невжиття необхідних заходів до запобігання, розкрадань, знищення і псування матеріальних цінностей.

4.14.За збиток заподіяний діями, що містять ознаки діянь, переслідуваних у карному порядку.

4.15.У повному розмірі збитку, заподіяному за його провини санаторію за незабезпечення схоронності майна, і ін. цінностей, переданих йому на збереження чи для інших цілей відповідно до виконаної роботи.

V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Завідувач лабораторним відділенням повинен знати:

- основи системи охорони здоров'я військовослужбовців в забезпеченні бойової готовності ВР України;

-  законодавство України "Про охорону праці";

-  структуру й організацію роботи санаторію;

-  порядок розробки і твердження планів роботи лабораторного відділення;

-  досягнення науки і техніки на Україні і за рубежем у санаторно-курортній справі і лабораторії та досвід інших санаторно - курортних і медичних установ;

-  сумісність застосування лікувальних процедур у той самий день і на протязі курсу лікування, лікувальні і діагностичні методики, методичні рекомендації, застосовувані для лікування і діагностики хворих;

- показання лабораторних досліджень;

-  схему оповіщення особового складу відділення при різних видах бойової готовності, по цивільній обороні та у випадках появи хворих з ООІ;

-  поточну і заключну дезінфекцію, дезрозчинів, їх готування і використання, стерилізацію медичного устаткування і матеріалів;

-  функціональні обов'язки своїх підлеглих;

-  терміни, час, місце проведення занять по спеціальності;

-  порядок складання встановленої звітність;

-  правила експлуатації медтехніки у відділенні;

-  технологію лікувально-діагностичного процесу;

-  порядок оформлення медичної документації;

-  закон України про охорону праці;

-  закон України про пожежну безпеку;

-  нормативні документи й акти з охорони праці;

-  правила і норми охорони праці;

-  правила пожежної і виробничої безпеки;

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  інструкції з техніки безпеки;

-  закон України про цивільну оборону;

-  положення про цивільну оборону України;

-  колективний договір;

-  основи трудового законодавства;

-  посадову інструкцію.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду завідувача лабораторного відділення призначається особа з вищою медичною чи біологічною освітою, що має спеціальну підготовку по лабораторної діагностики, стаж по спеціальності не менш 5 років, організаторські здібності.

VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ´ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1.Завідувач лабораторним відділенням одержує від начальника медчастини, начальника ЛДЦ, чергових і палатних сестер необхідну усну, письмову службову інформацію, документацію для виконання своїх службових обов'язків.

7.2.Надає необхідну усну і письмову інформацію про свою роботу начальнику медчастини, начальнику ЛДЦ.

7.3.Щотижня бере участь в оперативній нараді генерального директора санаторія і начальника ЛДЦ.

7.4.Вирішує питання пов'язані з лікувально-діагностичним процесом, з матеріально-технічним забезпеченням, ремонтом і експлуатуванням основних фондів з охороною праці, пожежної безпеки, виробничої санітар:: з начальником ЛДЦ.

7.5Вчасно повідомляє у відділ кадрів про зміни в облік даних, підвищення кваліфікації, присвоєння кваліфікаційної категорії.

7.6.Одержує у відділі кадрів інформацію про стаж роботи, одержуванні пільг і т. д..

7.7.Вчасно надає свій план роботи і місячні звіти начальнику ЛДЦ.

ПОГОДЖЕНО

З посадовою інструкцією ознайомлена: ______________________________