Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція біолога лабораторного відділення лікувально - діагностичного центру

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Основною задачею біолога є правильне, своєчасне і повне
забезпечення санаторію клінічними дослідженнями на рівні сучасної
лабораторної діагностики.

1.2. Біолог підпорядковується завідуючої лабораторним відділенням.

1.3. Біолог повинен мати вищу освіту, спеціалізацію з клінічної лабораторної діагностиці.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Біолог лабораторного відділення зобов'язана:

2.1.Проводить клінічні дослідження.

2.2 Надавати консультативну допомогу лікарям мед. відділень у трактуванні даного лабораторного обстеження, виборі найбільш інформативного діагностичного тесту.

2.3 Проводить роботу з медперсоналом лабораторії по дотриманню правил експлуатації устаткування.

2.4 Дотримувати і виконувати правила охорони праці пожежної безпеки в лабораторії.

2.5 Дотримувати і виконувати вимоги керівних і нормативних документів по ГО і при виникненні надзвичайних ситуацій.

2.6 Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації.

2.7.Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудову дисципліну.

2.8.Володіти лабораторними методами дослідження, що застосовуються в умовах санаторію.

2.9.Знати принципи роботи апаратури, контролювати правильність її експлуатації в роботі, організовувати технічний нагляд, дотримувати правила охорони здоров'я і техніки безпеки.

2.10.Постійно займатися вихованням медперсоналу, організовувати і проводити спеціальні заняття.

2.11.Контролювати точне і своєчасне виконання лабораторних обстежень.

2.12.Створювати сприятливу, ділову і психологічну обстановку для роботи колективу в лабораторії, підтримувати на високому рівні трудову дисципліну.

2.13.Максимально задовольняти запити лікуючих лікарів по клінічним лабораторним методам дослідження хворих.

2.14.Постійно удосконалювати свою роботу, освоювати і впроваджувати в практику нові, більш інформативні методи лабораторної діагностики.

2.15.Вивчати позитивний досвід лікарів-лаборантів інших лікувальних установ і впроваджувати його в практику своєї роботи.

2.16.Робити систематичну консультативну допомогу лікуючим лікарям по клінічній лабораторної діагностиці.

2.17.Дотримуватися в процесі роботи умов етики, деонтології.

2.18.Вести наукову роботу.

2.19.Щодня вести облік клінічних аналізів.

III. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРАВА

Біолог лабораторного відділення має право:

3.1.Вносити пропозиції зав. відділенням з питань поліпшення лікувально - ­діагностичного процесу и умов праці мед. персоналу.

3.2.Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків.

3.3.Вимагати створення безпечних і нешкідливих умов праці.

3.4.Вимагати забезпечення робочого обладнання, устаткуванням та канцтоварами, необхідним для виконання службових обов´язків.

3.5.На безоплатне лікування у своєму закладі у разі захворювання.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Біолог несе відповідальність:

4.1.За своєчасність і достовірність проведення лабораторних досліджень; за апаратуру, що використовується в ході лабораторних досліджень.

4.2.За заощадження і раціональну витрату поживних середовищ та реактивів.

4.3  За дотримання інструкцій з охорони праці і техніку безпеки.

4.4  За бездіяльність, халатне відношення до посадових обов'язків передбачених даною інструкцією.

V. ПОВИННА ЗНАТИ

Біолог лабораторного відділення повинна знати:

- основи законодавства про охорону здоров'я і основні директивні, інструктивно-методичні і інші документи, що регламентують діяльність служби;

-серологічні методи дослідження;

-основні нормативно-правові документи, що визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я;

- організаційно-економічні основи діяльності установ охорони здоров'я і медичних працівників в умовах бюджетно-страхової медицини;

- основи соціальної гігієни, організації і економіки охорони здоров'я, медичної етики і деонтологиі;

- правові аспекти медичної діяльності;

- загальні принципи і основні методи клінічної, інструментальної і лабораторної діагностики функціонального стану органів і систем людського організму;

- етіологію, патогенез, клінічну симптоматику, особливості течії, принципи комплексного лікування основних захворювань;

- правила надання невідкладної медичної допомоги при загрозливому життю стані хворого;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила і норми охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду біолога лабораторного відділення функціональної діагностики призначається особа

біологічною освітою, що має спеціальну підготовку по лабораторної діагностики.

VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ´ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1. Біолог одержує від зав. лабораторією необхідну усну, письмову службову інформацію, документацію для виконання своїх службових обов'язків.

7.2.Надає необхідну інформацію про свою роботу зав. лабораторіей.

7.3.Надає необхідну інформацію по результатам досліджень лікарям відділень.

З посадовою інструкцією ознайомлена: