Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція лаборанта клініко діагностичної лабораторії

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Основною задачею лаборанта є своєчасне виконання лабораторних досліджень по призначенню лікаря.

1.2.Лаборант підпорядковується завідувачу лабораторним відділенням і виконує вказівки лікарів-лаборантів.

1.3.На посаду лаборанта призначається фахівець із середньою медичною освітою. У своїй роботі лаборант керується положенням про лабораторне відділення, розпорядженнями вищих посадових осіб.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Лаборант лабораторного відділення зобов'язана:

2.1.Берти матеріали у хворих для дослідження; для дослідження.

2.2.Готувати фарби, реактиви, препарати, живильні середовища.

2.3.Вести медичну і господарську звітність, реєстрацію прийому аналізів і видачі відповідей з них.

2.4.Дотримувати і виконувати вимоги керівних і нормативних документів з охорони праці і техніку безпеки.

2.5.Мати необхідний обсяг знань з лабораторної діагностики і володіти всіма прийнятими в лабораторії методиками.

2.6.Проводить лабораторні дослідження під керівництвом лікаря-лаборанта та самостійно.

2.7.Стежити за станом і справністю спеціального лабораторного устаткування та приладів.

2.8. Добре знати апаратуру, що є на оснащенні відділення, правильно її експлуатувати:, дотримуючи правила техніки безпеки і протипожежних заходів;

2.9. Постійно підвищувати свій, професійний рівень знань і кваліфікацію.

2.10. Вести самостійну роботу з бактеріологічній лабораторії і лабораторному відділенні.

2.11.Містити в чистоті робоче місце, дотримувати санітарно-гігієнічні норми;

2.12.Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку дня санаторію, накази, розпорядження, інструкції, положення, що надходять від адміністрації і вищих організацій.

2.13. Виконувати вимоги трудового договору.

III. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРАВА

Лаборант лабораторного відділення має право:

3.1.По призначенню лікаря виконувати всі маніпуляції, пов'язані з лабораторною діагностикою.

3.2.Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків;

3.3.Вимагати створення безпечних і нешкідливих умов праці.

3.4.Вимагати забезпечення робочого обладнання, устаткуванням та канцтоварами, необхідним для виконання службових обов´язків.

3.5.На безоплатне лікування у своєму закладі у разі захворювання.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Лаборант лабораторного відділення несе відповідальність за:

4.1.За правиліний забір біоматеріала.

4.2.За якісне проведення лабораторних досліджень.

4.3.За якість готування реактивів, препаратів.

4.4.За правильну експлуатацію, заощадження і раціональне використання апаратури.

4.5.За правильне і раціональне використання реактивів.

4.6.За дотримання санітарно - противоепідемічного режиму.

V. ПОВИННА ЗНАТИ

Лаборант лабораторного відділення повинна знати:

- основи законодавства про працю;

- організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій;
- права, обов'язки та відповідальність лаборанта.
- нормальні показники лабораторних досліджень та їх зміни при патологічних процесах;
- особливості обладнання робочого місця при різних дослідженнях;
- принципи протиепідемічного режиму в лабораторії;
- правила охорони праці під час роботи з апаратурою та лабораторним матеріалом;
- правила надання першої та невідкладної медичної допомоги;
- правила оформлення медичної документації;

-посадову інструкцію.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду лаборанта дабораторного відділення функціональної діагностики призначається особа, яка закінчила навчальний заклад за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ´ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1. Лаборант лабораторного відділення одержує від зав. лабораторією, лікаря - лаборанта необхідну усну і письмову інформацію для виконанні! своїх службових обов'язків.

7.2 Надає необхідну інформацію про свою роботу зав. лабораторією, лікарям - лаборантам.

7.3. Із санітаркою відділення, роботу якої організує і контролює.

 Скачати Посадова інструкція  Лаборанта лабораторного відділення