Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_________________

„_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція завідувача навчальними майстернями

 

"____" ____________ 2010р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із завідувачем навчальними майстернями і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Завідувач навчальними майстернями відноситься до категорії керівників.

1.2.  Призначення на посаду завідувача навчальними майстернями і звільнення від її проводиться наказом директора коледжу за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3.  Завідувача навчальними майстернями підпорядковано заступнику директора з практичного навчання.

1.4.  Під час відсутності завідувача навчальними майстернями (відпустка, хвороба і ін.) його обов'язки виконує особа, що призначається у встановленому порядку і несе повну відповідальність за їх належне виконання.

1.5.  В своїй діяльності завідувач навчальними майстернями керується:

-  нормативними і методичними матеріалами з питань організації навчального процесу;

-  Положенням коледжу;

-  правилами трудового розпорядку;

-  наказами і розпорядженнями директора коледжу;

-  даною посадовою інструкцією.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Навчає студентів слюсарній справі, забезпечує виконання необхідних слюсарних робіт по заявкам коледжу, забезпечує обслуговування і поточний ремонт закріпленого за ним обладнання.

2.2.  Перелік робочих завдань, що вирішуються:

-  Оцінка виконання студентами навчально-виробничих робіт і контроль результативності занять виробничого навчання в даній майстерні.

-  Організація, зміст, планування і здійснення процесу навчання та виховання студентів у закріпленій за ним майстерні; забезпечення виконання навчального плану і відповідного розділу програми виробничого навчання: формування в студентів професійних знань, умінь і навиків відповідно до сучасних вимог кваліфікаційної характеристики професій.

-  Вивчення, узагальнення і впровадження в навчальний процес виробничого досвіду та сучасних форм організації.

-  Забезпечення організації навчального процесу і матеріального оснащення робочих місць майстра та студента в майстерні, постійне його оновлення з урахуванням вимог програми, правил техніки безпеки, виробничої санітарії, наукової організації праці і технічної естетики, рівня розвитку відповідної галузі виробництва.

-  Своєчасна підготовка до занять обладнання, техніки, матеріалів технологічного оснащення, інструкційної та технологічної документації, технічних засобів навчання; виготовлення зразків навчально-виробничих робіт та ін.

-  Інструктаж студентів щодо дотримання правил безпеки робіт, пожежної безпеки і правил внутрішнього розпорядку в навчально-виробничих майстернях.

-  Постійне підвищення професійної і педагогічної кваліфікації, вивчення педагогічного і виробничого досвіду, досягнень науки і техніки; регулярний перегляд і відбір науково-технічної та інструктивно-технологічної інформації, яка надходить у навчальний заклад.

-  Сприяти формуванню в студентів суспільно значущих якостей, залучати їх до технічної творчості, раціоналізації, винахідництва, до роботи в предметних гуртках, до обладнання навчальних майстерень, кабінетів і лабораторій, до участі в роботі технічних гуртків.

2.3.  Під час відсутності завідувача навчальними майстернями (відпустка, хвороба і ін.) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора коледжу. Дана особа придбає відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов'язків.

3.  Права

3.1.  Знайомитися з проектами рішень керівництва коледжу що стосуються питань, що входять в його компетенцію.

3.2.  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності навчальними майстернями.

3.3.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.4.  Клопотати перед керівництвом коледжу про створення сучасної матеріально-технічної бази і належних санітарно-гігієнічних умов у навчальної майстерні, яка закріплена за ним, виділення необхідних для цього матеріальних і фінансових засобів.

3.5.  Здійснювати взаємодію з керівниками структурних підрозділів коледжу, одержувати від них інформацію і документи необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.6.  Спільно з керівництвом коледжу вирішувати питання, пов'язані з постачанням навчальних майстерень необхідними інструментами, матеріалами з ремонту і заміною застарілого обладнання сучасним, що відповідає нормам і вимогам майбутніх робітників за групами професій, складними інтегрованими професіями або професіями широкого профілю.

3.7.  Припиняти навчання студентів, якщо на робочому місці або навчальній дільниці склалися небезпечні для них умови праці.

3.8.  Клопотати перед керівництвом коледжу про заохочення або покарання студентів, які проходять навчання в даній навчальної майстерні.

3.9.  Виконувати виробничі роботи, які вимагають високого рівня кваліфікації, безпосередньо брати участь у ремонтних пусконалагоджувальних або будівельних роботах.

3.10.  Використовувати методичний день (як правило, один раз на тиждень) для підвищення своєї професійно-педагогічної кваліфікації.

3.11.  Вимагати від керівництва коледжу надання сприяння в виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

4.  Відповідальність

Завідувач навчальними майстернями несе відповідальність:

4.1.  За невиконання (неналежне виконання)своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

4.2.  За зроблені в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення - в межах, визначених адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.3.  За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)