Посадові інструкції (збірник)

Посадові інструкції бібліотекаря

НАЗВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО

 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 20__ р.

   

Бібліотекарю

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотекар призначається директором ПТНЗ з числа осіб, які мають вищу або середню спеціальну освіту.

1.2. Бібліотекар працює під керівництвом заступника директора з навчально - виховної роботи.

1.3.Бібліотекар у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України “про освіту” та Законом України "про професійно-технічну освіту" іншими нормативно-правовими актами України по організації бібліотечної справи, Статутом ПТНЗ, розпорядженнями та наказами директора ПТНЗ, посадовими обов’язками.

1.4. Бібліотекар повинен знати:

-  постанови та рішення уряду з питань розвитку культури і бібліотечної справи;

-  бібліотекознавство;

-  прийняту систему класифікації книг;

-  правила складання каталогів;

-  комплектування, зберігання і облік фонду;

-  форми і методи пропаганди книг;

-  досвід відчизняних і зарубіжних бібліотек;

-  континент читачів;

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  правила і норми охорони праці, техніка бзпеки та протипожежного захисту;

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Організовує роботу бібліотеки, складає плани роботи;

2.2. Здійснює у встановленому порядку розміщення, зберігання, використання книг, преси та інших матеріалів у відповідності до типових правил з бібліотечної справи, які встановлююься Міністерством культури України та Міністерством освіти і науки України;

2.3. Забезпечує навчально-виховний процес ПТНЗ відповідною літературою;

2.4. Забезпечує підбір необхідної читачу літератури;

2.5. Здійснює видачу літератури на абонементі і в читальному залі, веде анкетування, систематично вивчає інтереси і запити читачів з метою надання допомоги у виборі літератури з врахуванням їх професійних інтересів.

2.6. Веде роботу по обліку, обробці літератури і організації каталогів;

2.7. Проводить організаційно-просвітницьку діяльність по вихованню культури читання, любові до книг;

2.8. Пропонує серед читачів бібліотечно бібліографічні знання, формує уміння користуватися каталогами та довідково-бібліотечною літературою;

2.9. Вживає заходи до оснащення бібліотеки технічними засобами навчання;

2.10. Контролює виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки у бібліотеці.

3. ПРАВА.

Бібліотекар має право:

3.1. Вносити пропозиції щодо покращення і вдосконалення навчально-виховного процесу в ПТНЗ.

3.2. Приймає участь у діяльності методичних комісій, інших формах методичної роботи;

3.3. Клопотати про заохочення учнів, які беруть активну участь в підготовці літературних вечорів, читацьких конференцій, організації тематичних виставок та щодо прийняття заходів адміністративного впливу до учнів, що порушують правила користання книжками.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Бібліотекар несе відповідальність:

4.1.За збереження бібліотечного фонду.

4.2. За виконання у повному обсязі покладених на нього посадових обов’язків.

4.3. За дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку та правил безпеки праці, протипожежної безпеки, гігієни праці.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

______________ _________________________ «__» ____________ 20_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

посадові інструкції бібліотекаря - потрібно підписати  та затвердити