Посадові інструкції (збірник)

НАЗВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО

 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 200__ р.

   

Заступнику директора

 

З навчальної роботи

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Заступник директора з навчальної роботи за своїми посадовими обов'язками підпорядковується директору ПТНЗ, призначається і звільняється з посади наказом директора за погодженням з обласним управлінням освіти і науки.

1.2 На період відпустки або тимчасової непрацездатності заступника директора ПТНЗ з навчальної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або викладача із числа найбільш досвідчених педагогів.

1.3 Заступник директора ПТНЗ з навчальної роботи безпосередньо підпорядковується директору ПТНЗ.

1.4 Заступник директора ПТНЗ з навчальної роботи є керівником підрозділу навчального закладу.

2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Заступник директора ПТНЗ з навчальної роботи зобов'язаний:

2.1 Планувати навчальний процесс (розклад, робочий план навчального закладу, календарно-тематичні та поурочні плани викладачів, планування роботи гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, консультацій тощо);

2.2 Збирати та аналізувати тематичну інформацію (забезпечення якості навчання: відвідування занять, наслідки тематичних та фронтальних перевірок);

2.3 Здійснювати роботу з кадрами (молоді викладачі, атестація педагогічних працівників, результативність підвищення кваліфікації, громадська активність).

2.4 Контролювати роботу методичних комісій та творчих груп, стан освітньої діяльності викладачів та учнів, створення дидактичної бази навчання, комплексно-методичне забезпечення предметів.

2.5 Вести контроль за виконанням нормативної документації: веденням журналів, виконанням навчальних програм,

2.6 Здійснювати аналіз навчальних досягнень учнів, моніторинг управління навчально-виробничим процесом, прогнозування розвитку освітньої діяльності ПТНЗ шляхом впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність педагогічних працівників.

2.7 Використовувати комп’ютерну техніку та інформаційні технології в своїй управлінській діяльності.

2.8 Брати участь у плануванні навчально-виховного процесу, роботи з кадрами, складанні відповідних розділів річного плану.

2.9 Брати участь в організації методичної роботи в ПТНЗ (підвищення кваліфікації, атестація, робота методичних комісій, психолого-педагогічні тренінги, школа молодого викладача, школа новаторського та інноваційного досвіду тощо).

2.10 Регулювати домашнє навантаження та забезпечення доступу учнів до необхідної інформаційної бази.

2.11 Організовувати проведення предметних олімпіад, аналіз їхніх результатів.

2.12 Організовувати проведення державної підсумкової атестації учнів, аналіз її результатів.

2.13 Створювати розпорядчу документацію

2.14 Здійснювати поточний контроль за закріпленими напрямками діяльності ПТНЗ.

2.15 Вести контроль за веденням внутрішньої документації (алфавітна книга, книга реєстрації похвальних листів та грамот, матнали атестації викладачів, статистичні звіти, книга наслідків внутрішнього контролю, журнали теоретичного навчання, журнал замін, журнали додаткових занять, консультацій тощо).

2.16 Брати участь у конференціях, громадських зборах, роботі в мікро соціумі навчального закладу.

2.17 Здійснювати координаційну та регулятивну діяльність в закріплених напрямках роботи ПТНЗ.

2.18 Виконувати різні разові доручення директора ПТНЗ.

3 ПРАВА

Заступник директора ПТНЗ з навчальної роботи має право:

3.1 Вносити пропозиції з питань, що входять до його компетенції.

3.2 Готувати проекти наказів про педагогічне навантаження, керувати викладачами загальноосвітньої підготовки, завідуючими кабінетами і головами методичних комісій (спільно з іншими керівниками відповідних підрозділів).

3.3 Вносити пропозиції про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на викладачів, працівників навчальної частини.

3.4 Піднімати питання перед директором і педрадою навчального закладу про відповідність займаній посаді підлеглих йому працівників.

3.5 Проводити викладацьку діяльність.

3.6 При псуванні, втраті навчального обладнання викладачами, учнями навчального закладу вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку.

3.7 Бути присутнім на заняттях, які проводяться з учнями ПТНЗ.

3.8 Зобов’язувати до виконання наказів безпосередньо підлеглих йому працівників.

3.9 Вносити, при необхідності, зміни в розклад занять, відміняти заняття, тимчасово об’єднувати групи для проведення спільних занять.

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник директора ПТНЗ з навчальної роботи несе відповідальність:

4.1 За вчасний контроль і виконання завдань, доручень керівних органів.

4.2 За забезпечення викладачів навчального закладу нормативною і методичною документацією.

4.3 За організацію роботи із забезпечення дисципліни і порядку в навчальному закладі.

4.4 За підбір, розстановку і результати діяльності викладачів.

4.5 За достовірність поданих звітних даних.

4.6 За невиконання або неналежне виконання без поважних причин обов'язків та правил внутрішнього розпорядку ПТНЗ, наказів директора ПТНЗ несе дисциплінарну відповідальність в порядку трудового законодавства. За грубе порушення трудових обов’язків в порядку дисциплінарного стягнення може бути застосовано звільнення з посади.

5 ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1 Закони України про освіту, рішення Уряду, державних органів з питань освіти і виховання молоді, педагогічну психологію Конвенцію ООН про права дитини.

5.2 Навчальні плани і програми із загальноосвітніх предметів.

5.3 Досягнення педагогічної науки і практики, основи соціології, педагогічної психології, гігієни, вікової фізіології

5.4 Методику навчання педагогічних працівників основам дидактики, виховання і розвитку підлітків, основи управління, трудового законодавства.

5.5 Правила і норми з охорони праці, техніку безпеки і протипожежний захист.

5.6 Статут ПТНЗ.

5.7 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.8 Накази директора ПТНЗ.

6 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Заступник директора ПТНЗ з навчальної роботи:

6.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним за 40-годинним робочим тижнем.

6.2 Самостійно сплановує свою роботу на кожний навчальний рік і кожне півріччя. План роботи затверджується директором навчального закладу не пізніше 5-и днів з початку планувального періоду.

6.3 Одержує від директора навчального закладу інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру і знайомиться під розписку з відповідними документами.

6.4 Готує проекти наказів директора навчального закладу з питань здійснення загальноосвітньої підготовки в ПТНЗ.

6.5 Систематично обмінюється інформацією з педагогічними працівниками навчального закладу, заступниками директора з виховної роботи, навчально-виробничої роботи.

6.6 Дає директорові письмовий звіт про свою діяльність протягом десяти днів після закінчення семестру.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

______________ ___________________________ «__» ____________ 200_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)