Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________________

„_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція старшого диспетчера навчальної частини


"____" ____________ 2010р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із викладачем та у відповідності до положень КЗпП України та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Україні.

1. Загальні положення

Диспетчерська  є підрозділом навчальної частини, очолює її старший диспетчер. На цю посаду він призначається наказом директора коледжу за поданням заступника директора з навчальної роботи і з осіб, які мають вищу освіту. Старший диспетчер здійснює оперативне керівництво

Диспетчерською підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи.

У своїй роботі керується чинним законодавством, Положенням про коледж, наказами

Директора, розпорядженнями заступника директора з навчальної роботи.

2. Обов'язки

Старший диспетчер зобов’язаний:

2.1 бути ознайомленим із графіком навчального процесу студентів денної форми навчання;

2.2 складати розклад занять для студентів денної форми навчання;

2.3 здійснювати щотижневий контроль за використанням аудиторного фонду студентами денної та заочної форми навчання;

2.4 у зв'язку з виробничою ситуацією оперативно здійснювати зміну в розкладі занять для студентів денної форми навчання.

2.5 готувати на спеціальних бланках розклад занять для фахівців денної форми навчання,

підготовка яких здійснюється в коледжі;

2.6 здійснювати постійний контроль за дотриманням розкладу занять студентів денної

форми навчання;

2.7 оперативно вносити зміни до розкладу занять фахівців денної форми навчання,

керуючись виробничою ситуацією.

2.8 брати участь у заходах щодо вдосконалення навчального процесу;

2.9 здійснювати особисто та через співробітників диспетчерської збір навчальної

інформації, що використовується для розробки розкладу занять;

2.10 постійно здійснювати контроль за розподілом педагогічного навантаження

викладацького складу коледжу;

2.11 Дотримується навчальної та трудової дисципліни, контролює режим відвідування занять.

3. Права

Старший диспетчер навчальної частини має право:

3.1 вносити заступнику директора з навчальної роботи і секретарю навчальної частини пропозиції щодо покращання організації навчального процесу в коледжі;

3.2 вносити заступнику директора з навчальної роботи щодо змін у кадровому забезпеченні диспетчерської.

4. Відповідальність

Старший диспетчер несе відповідальність за:

4.1 своєчасність і якість підготовки розкладу занять для студентів денної форми навчання;

4.2 ефективне використання аудиторного фонду коледжу студентами денної форми

Навчання.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _____________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)