Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

„____” _________________ 200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Декан факультету (декан) належить до професійної групи „Науково-педагогічних працівників” (НПП).

1.2. Декан обирається на вченій раді університету за рекомендацією вченої ради навчально – наукового інституту (ННІ) та навчально-наукових центрів на підставі Положення про обрання декана факультету. Враховуючи результати виборів, ректор університету (далі - університет) своїм наказом призначає відповідну особу на посаду декана на термін до семи років.

1.3. Частину своїх повноважень декан може делегувати заступникам.

1.4. Переведення, переміщення і звільнення з посади декана здійснюється за наказом ректора університету.

1.5. Декан є заступником директора ННІ, до складу якого входить факультет, з навчальної (відповідного напряму або спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців) та виховної роботи і заступником голови вченої ради ННІ.

1.6. Організаційно декан безпосередньо підпорядкований директору відповідного ННІ, функціонально – проректору з навчальної та виховної роботи університету.

1.7. Розпорядження декана є обов'язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу на факультеті.

1.8. У своїй роботі декан керується Законами України „Про вищу освіту” „Про освіту”, Положенням про навчально-науковий інститут, Положенням про факультет, Правилами внутрішнього розпорядку університету, наказами і розпорядженнями ректора, проректорів, директора ННІ, Статутом університету.

1.9. Кваліфікаційні вимоги: обіймати посаду науково-педагогічного працівника; мати вчене звання і науковий ступінь.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Декан факультету зобов'язаний:

2.1. Забезпечувати:

- високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін на факультеті відповідно до вимог стандартів вищої освіти;

- дотримання норм етики та моралі, не допускати упередженого ставлення до учасників навчально-виховного процесу на факультеті.

2.2. Планувати та організовувати роботу деканату і навчально-методичної ради факультету відповідно до Положення про факультет.

2.3. Забезпечувати організацію навчальної та культурно-виховної роботи зі студентами факультету всіх форм навчання.

2.4. Організовувати підготовку та забезпечувати виконання робочих навчальних планів та програм підготовки фахівців.

2.5. Здійснювати загальний контроль за організацією навчального процесу та виконанням навчальних планів.

2.6. Брати участь у розробці та коригуванні розкладу занять студентів та слухачів усіх форм навчання та забезпечувати його виконання.

2.7. Організувати облік та контроль успішності студентів, відвідування ними занять, самостійної роботи.

2.8. Комплектувати академічні групи студентів та слухачів і готувати проекти наказів для призначення старост груп.

2.9. Складати графік сесій для студентів факультету, контролювати хід екзаменаційних сесій та аналізувати їх результати.

2.10. Відповідно до вимог нормативних документів видавати розпорядження про строки ліквідації академічної заборгованості студентів за сесію, надання короткочасних відпусток, закріплення студентів-дипломників за кафедрами, допуск до державної атестації тощо.

2.11. Затверджувати робочі програми, календарні плани дисциплін та забезпечувати їх виконання.

2.12. Підбирати разом з відповідними кафедрами об’єкти для проходження навчальної та виробничої практики студентів факультету.

2.13. Складати графіки проведення навчальних та виробничих практик студентів, забезпечуючи їх виконання відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки фахівців.

2.14. Здійснювати контроль за навчальною та науково-методичною роботою кафедр, які задіяні в організації навчального процесу на факультеті.

2.15. Підписувати виклики студентам заочної форми навчання на екзаменаційні сесії.

2.16. Допускати студентів до складання заліків та екзаменів, розглядати підсумки сесій та готувати накази щодо переведення студентів на послідуючі курси.

2.17. Організовувати разом з завідувачами випускних кафедр дипломне проектування для студентів всіх форм навчання, контролювати хід його виконання.

2.18. Забезпечувати навчальну частину вихідними даними для планування і розрахунку штатів кафедр на наступний навчальний рік.

2.19. Організовувати роботу Державних екзаменаційних комісій та брати участь у їх роботі.

2.20. Організовувати проведення державної атестації студентів (розклад роботи ДЕК, допуск студентів до державної атестації).

2.21. Готувати документацію, що стосується випуску студентів.

2.22. Разом із відділом працевлаштування, організувати банк вакансій та забезпечити працевлаштування працівників.

2.23. Забезпечувати протягом 3-х років моніторинг за працевлаштуванням випускників факультету.

2.24. Організовувати профорієнтаційну роботу разом з приймальною комісією університету та забезпечувати набір студентів на факультет.

2.25. Готувати матеріали для державного замовлення на підготовку фахівців шляхом співпраці з відповідними міністерствами та обласними державними адміністраціями; для наказів, розпоряджень, що стосуються студентів факультету, а саме: зарахування, відрахування, поновлення, переведення, нагородження та накладання стягнень, надання академічних відпусток, призначення стипендії, направлення на практику, закріплення тем дипломних проектів, поїздки в зарубіжні країни, різного роду заохочення тощо.

2.26. Брати участь у підборі науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та навчально-виробничого персоналу, який бере участь в організації навчального процесу на факультеті, у поданні до присвоєння вчених звань.

2.27. Своєчасно подавати у відповідні структурні підрозділи університету звітність за встановленими формами.

2.28. Брати участь у контролі за виконанням науково-педагогічними працівниками кафедр, задіяних у навчальному процесі на факультеті, чинного законодавства, наказів і розпоряджень Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, ректора, проректорів, директора стосовно організації навчального процесу.

2.29. Забезпечувати проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи відповідних спеціальностей.

2.30. Організовувати контроль за станом матеріально-технічної бази факультету та стимулювати її систематичне оновлення.

3.31. Брати участь в організації і проведенні олімпіад за спеціальностями, предметних олімпіад в рамках Всеукраїнських олімпіад студентів.

2.32. Забезпечувати участь студентів факультету в конкурсах „Кращий студент ”, „Кращий студент Києва, України” та інших заходах, що проводяться в університеті, або за участю університету тощо.

3. ПРАВА

Декан факультету має право:

3.1. Вносити пропозиції ректорату університету, направлені на вдосконалення навчальної та культурно-виховної роботи.

3.2. Доводити накази ректора університету, розпорядження проректора з навчальної та виховної роботи та директора ННІ з питань, що стосуються поліпшення навчально-виховної роботи, вимагати подальшого їх виконання.

3.3. Видавати та підписувати довідки студентам факультету.

3.4. Вносити пропозиції директору ННІ направлені на заохочення та нагородження студентів та працівників університету, задіяних в навчальному процесі факультету, за успішне навчання та добросовісну працю і порушувати питання про притягнення до відповідальності порушників трудової дисципліни відповідно до чинного законодавства.

3.5. Представляти факультет з питань його діяльності на ректораті університету та його підрозділах, а за дорученням директора ННІ та ректора – і в інших закладах та організаціях.

3.6. Здійснювати контроль за виконанням студентами та працівниками університету, які задіяні в навчальному процесі на факультеті, Статуту університету, Правил внутрішнього розпорядку в університеті та інших нормативних документів.

3.7. Вимагати виконання своїх розпоряджень від студентів і працівників університету, задіяних в навчальному процесі на факультеті, а у разі їх не виконання, ініціювати накладення стягнення.

3.8. Вносити керівництву університету пропозиції щодо прийому (звільнення) працівників, задіяних в навчальному процесі на факультеті.

3.9. Брати участь у розподілі коштів університету, направлених на підготовку фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій.

3.10. Контролювати використання коштів, залучених на підготовку фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Декан несе відповідальність за:

4.1.Діяльність факультету згідно з вимогами Положення про факультет та цієї посадової інструкції.

4.2. Дотримання Правил внутрішнього розпорядку студентами, слухачами та працівниками університету, які задіяні в навчальному процесі на факультеті.

За неналежне виконання або не виконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

Директор ННІ ______________________________
(підпис) (ПІБ)

„____” _______________ 200 р.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчальної

Та виховної роботи

__________________________ 

(підпис)

Начальник навчальної частини

__________________________
(підпис)

Начальник відділу кадрів

__________________________ 

(підпис)

„____” _______________ 200 р.

„____” ________________ 200 р.

„____” ________________ 200 р.

Ознайомлений(- на ): ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________