Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція лаборанту (кафедри, навчального закладу)

НАЗВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО

 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 200__ р.

   

Лаборанту

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  Лаборант відноситься до категорії фахівців.

2.  На посаду лаборанта призначається особа, що має середню професійну освіту.

3.  Призначення на посаду лаборанта і його звільнення здійснюється наказом директора ПТНЗ.

4.  Повинен знати:
- положення, накази, інструкції, з питань навчальної роботи, виробничої практики, діловодству;
- діючі стандарти й технічні умови на розроблювальну технічну документацію, порядок їхнього оформлення;
- лабораторне устаткування, контрольно-вимірювальну апаратуру й правила її експлуатації;
- правила експлуатації обчислювальної техніки;
- основи організації навчання й виробництва;
- правила внутрішнього розпорядку;
- основи трудового законодавства;
- правила й норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії й протипожежної безпеки.

5.  У своїй діяльності лаборант керується:
- Статутом ПТНЗ;
- наказами керівництва навчального закладу;
- колективним договором;
- даною посадовою інструкцією.

6.  Лаборанти підпорядковуються заступнику директора з навчальної роботи.

7.  На час відсутності лаборанта (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особу, призначена у встановленому порядку. Дана особа здобуває відповідні права й відповідає за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

1.  Займається питаннями організації технічної підготовки, обліку й звітності ПТНЗ.

2.  Веде:
- підготовку матеріалів до складання планів самостійної роботи учнів, тематичних та індивідуальних планів роботи викладачів;
- облік роботи погодинників, оформлення сумісників.

3.  Організує діловодство. Оформляє й здає справи в архів.

4.  Бере участь у складанні й оформленні технічної документації по виконаних роботах.

5.  За розпорядженням керівництва виконує всі роботи, пов'язані з реконструкцією лабораторної бази, ремонтом навчальних лабораторій і підготовкою їх до навчального процесу, а також роботи, по відновленню й виготовленню навчальних і учбово-методичних посібників, стендів під керівництвом викладачів.

6.  Виконує окремі службові доручення завідуючих кабінетами.

7.  Бере участь у заборі і обробці матеріалів в процесі проведення лабораторних занять;

8.  Виконує лабораторні аналізи, виміри;

9.  Веде підготовку до занять наочного приладдя, технічних засобів навчання і лабораторного обладнанн

10. Утримує в чистоті лабораторні кімнати і хімічний посуд.

3. ПРАВА
Лаборант має право:

1.  знайомитися із проектами наказів керівництва, що стосуються його діяльності.

2.  вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.

3.  повідомляти завідуючого кабінетом та заступника директора по навчальній роботі про всі виявлені в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліки у виробничій діяльності навчального закладу і вносити пропозиції по їхньому усуненню.

4.  Вимагати від керівництва ПТНЗ надання сприяння у виконанні ним посадових обов'язків і прав.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Лаборант несе відповідальність:

1.  За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - у межах з діючим трудовим законодавством.

2.  За правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності - згідно діючого адміністративного, кримінального і цивільного законодавства.

3.  За заподіяння матеріального шкоди – відповідно до діючого трудового і цивільного законодавства.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

______________ _____________________________ «__» ____________ 200_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Посадова інструкція лаборанту - потрібно підписати  та затвердити.