Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція майстра виробничого навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор __________________

„_____” ____________ 20__ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади - МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначаються і звільняються з роботи в установленому порядку згідно з наказом директора за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3. Порядок призначення, строк випробування – за договором.

1.4. Безпосередній керівник – заступника директора з практичного навчання.

1.5. Безпосередні підлеглі – студенти-практиканти.

1.6. У своїй роботі майстер виробничого навчання керується укладеним між ним та директором коледжу договором, цією посадовою інструкцією, Положенням про , а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція - майстер виробничого навчання навчає студентів практичному водінню транспортними засобами, забезпечує технічне обслуговування і поточний ремонт закріпленого за ним транспортного засобу.

2.2. Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1. Навчати студентів водінню, технічному обслуговуванню і поточному ремонту транспортних засобів відповідно до програми;

2. Виконувати всі вимоги правил дорожнього руху, положення з експлуатації парку транспортних засобів та організації навчальної їзди;

3. Постійно підвищувати кваліфікацію, відвідувати заняття на курсах з програми підготовки майстрів виробничого навчання;

4. Вести навчальну документацію з практичного водіння транспортних засобів;

5. Бережливо відноситись до довіреної техніки, обладнання та підтримання санітарно екологічного стану на прилеглій території і території гаража.

2.3. Робочий час, дотриманий виробничого режиму - згідно з правилами трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Майстер виробничого навчання має право:

1. Усувати окремих студентів від практичних занять після перевірки і попередження про недостатньо самостійну роботу;

2. Ставити питання перед завідувачем кафедрою про недостатню теоретичну підготовку групи студентів і проведення з ними додаткових занять;

3. Вносити пропозиції керівництву кафедри і навчального гаража з питань поліпшення навчального процесу і експлуатації навчального парку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Майстер виробничого навчання несе відповідальність за:

1. Якість підготовки студентів і здачу екзаменів у МАІ;

2. Принесені збитки, якщо закріплений за ним транспортний засіб пошкоджено з його вини;

3. Передачу керма особам, які не мають посвідчення інструктора та посвідчення на право керування транспортним засобом даної категорії;

4. Передачу керма особам, що знаходяться в стані сп'яніння або під дією наркотичних препаратів;

5. Втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди;

6. Порушення санітарно-екологічного режиму в гаражі та на прилеглій території.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Майстер виробничого навчання повинен знати:

1. Правила дорожнього руху та техніки безпеки.

2. Будову та порядок експлуатації транспортних засобів.

3. Порядок звітності.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Середня, вища технічна освіта, посвідчення інструктора.

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 20__ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 20__ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 20__ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Посадова інструкція майстра виробничого навчання - треба підписати  та затвердити.