Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________________

„_____” _____________200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади – ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначається, переводиться, перемішується і звільняється з посади наказом директора .

1.3. Порядок призначення, строк випробування – по договору.

1.4. Безпосередній керівник – заступник директора з практичного навчання.

1.5. Безпосередні підлеглі:

- майстри виробничого навчання;

- трактористи.

1.6. У своїй роботі завідувач навчально-виробничого відділу керується укладеним між ним та директором коледжу договором, цією посадовою інструкцією, Положенням про Прибрежненський аграрний коледж НАУ, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція - завідувач навчально-виробничого відділу є керівником та організатором експлуатації машинно-тракторного парку, а також організатором з практичного водіння тракторів у період підготовки студентів.

2.2 Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1. Керувати довіреним йому господарством, забезпечувати ефективне використання техніки, вносити пропозиції, які підвищують технічну готовність МТП.

2. Забезпечувати виконання планових завдань бригади по виробництву і якості продукції, врожайності сільськогосподарських культур.

3. Брати участь в розробці технологічних карт.

4. Стежити за справним станом тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин, устаткування і іншої техніки і не допускати до роботи машини, які не відповідають вимогам безпеки.

5. Контролювати якість виконуваних робіт, здійснювати заходи по попередженню браку, підвищенню якості вироблюваної продукції.

6. Забезпечувати працівників бригади необхідним інвентарем, матеріалами і засобами індивідуального захисту.

7. Оформляти документи не списання витрачених матеріалів і інструментів.

8. Забезпечувати своєчасний облік вироблюваної продукції, виконаних робіт, а також представлення звітності у встановлені терміни.

9. Поліпшувати трудову дисципліну, проводити виховну роботу з особистим складом, організовувати технічне навчання та підвищення кваліфікації трактористів і майстрів виробничого навчання.

10. Складати проекти заявок та обладнання, контролювати ведення обліку роботи МТП, використання запасних частин та ПММ, виконання завдань майстрами виробничого навчання.

11. Проводити інструктаж співробітників відділу з правил дорожнього руху, пожежної безпеки та фіксувати це в належних документах.

12. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли відповідний інструктаж, медичне свідоцтво та не мають відповідних документів на право керувати транспортними засобами даної категорії.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності – згідно плану.

2.4. Робочий час, дотримання виробничого режиму – згідно правил трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Завідуючий навчально-виробничого відділу має право:

1. Давати вказівки працівникам бригади за технологією виробництва організації праці, використовуванням техніки і інших засобів виробництва.

2. Вносити пропозиції по зміні технології, термінів виконання робіт і розпорядку робочого дня.

3. Вимагати переробки недоброякісно виконаних робіт, припиняти роботу в тих випадках, коли порушення правил по техніці безпеки може спричинити загрозу здоров'ю і життю робітників.

4. Виписувати для виробничих цілей інвентар, добрива, насіння, корми і інші матеріали, підписувати встановлені для бригади документи і звітність.

5. Представляти до заохочення співробітників відділу за сумлінне виконання завдань та кваліфіковану підготовку трактористів з числа студентів;

6. Притягувати до адміністративної відповідальності співробітників відділу, які винні в порушенні трудової дисципліни.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідувач навчально-виробничого відділу несе відповідальність за:

1. Виконання планових завдань, встановлених бригаді, за всіма показниками.

2. Ефективне використання МТП, стан трудової дисципліни в довіреному йому колективі та виконання програми щодо практичної підготовки водіння тракторів з числа студентів;

3. Простої техніки і робітників з вини бригади.

4. Правильне витрачання насіння, добрив і інших матеріалів.

5. Правильне використовування сільгоспугідь, збереження посадок і посівів, споруд, техніки, інвентарю, виробленої продукції і інших матеріальних цінностей, закріплених за бригадою.

6. Правильний облік продукції, виконаних робіт, норм вироблення, своєчасне представлення встановленої звітності.

7. Дотримання членами бригади правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, і правил експлуатації машинно-тракторного парку.

8. Зберігання техніки, обладнання, матеріальних цінностей, стан підзвітної та обліково технічної документації;

9. Протипожежний стан об'єктів відділу, правил техніки безпеки, виробничої санітарії тощо.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Завідувач навчально-виробничого відділу повинен знати:

1. Правила дорожнього руху та техніки безпеки.

2. Будову та порядок експлуатації МТП.

3. Порядок звітності.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища інженернотехнічна освіта та стаж роботи.

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 2006 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 2006 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 2006 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)