Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

__________________

„_____” ____________ 200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади - ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ МАЙСТЕРНІ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначаються і звільняються з роботи в установленому порядку згідно з наказом директора за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3. Порядок призначення, строк випробування – по договору.

1.4. Безпосередній керівник –заступник директора з практичного навчання.

1.5. Безпосередні підлеглі – студенти-практиканти.

1.6. У своїй роботі завідувач навчально-виробничої майстерні керується укладеним між ним та директором коледжу договором, цією посадовою інструкцією, Положенням , а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція - навчає студентів слюсарній справі, забезпечує виконання не обхідних слюсарних робіт по заявкам , забезпечує обслуговування і поточний ремонт закріпленого за ним обладнання.

2.2. Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1.  Організація, зміст, планування і здійснення процесу навчання та виховання студентів у закріпленій за ним майстерні; забезпечення виконання навчального плану і відповідного розділу програми виробничого навчання: формування в студентів професійних знань, умінь і навиків відповідно до сучасних вимог кваліфікаційної характеристики професій.

2.  Вивчення, узагальнення і впровадження в навчальний процес виробничого досвіду та сучасних форм організації.

3.  Забезпечення організації навчального процесу і матеріального оснащення робочих місць майстра та студента в майстерні, постійне його оновлення з урахуванням вимог програми, правил техніки безпеки, виробничої санітарії, наукової організації праці і технічної естетики, рівня розвитку відповідної галузі виробництва.

4.  Своєчасна підготовка до занять обладнання, техніки, матеріалів технологічного оснащення, інструкційної та технологічної документації, технічних засобів навчання; виготовлення зразків навчально-виробничих робіт та ін.

5.  Інструктаж студентів щодо дотримання правил безпеки робіт, пожежної безпеки і правил внутрішнього розпорядку в навчально-виробничих майстернях.

6.  Складання планової, облікової і звітної документації з виробничого навчання; оцінка виконання студентами навчально-виробничих робіт і контроль результативності занять виробничого навчання в даній майстерні.

7.  Постійне підвищення професійної і педагогічної кваліфікації, вивчення педагогічного і виробничого досвіду, досягнень науки і техніки; регулярний перегляд і відбір науково-технічної та інструктивно-технологічної інформації, яка надходить у навчальний заклад.

8.  Розвивати в студентів соціальну активність шляхом залучення їх до громадської роботи (давати їм постійні та тимчасові доручення), формувати в них почуття взаємної відповідальності та вимогливості.

9.  Сприяти формуванню в студентів суспільно значущих якостей, залучати їх до технічної творчості, раціоналізації, винахідництва, до роботи в предметних гуртках, до обладнання навчальних майстерень, кабінетів і лабораторій, до участі в роботі технічних, спортивно-прикладних гуртків і секцій, у туристському русі та ін.

10.  Планувати та забезпечувати виконання планів навчально-виховної роботи в групі.

11.  Виконувати необхідні слюсарні роботи по заявкам.

12.  Забезпечувати обслуговування і поточний ремонт закріпленого за ним обладнання.

2.3. Робочий час, дотриманий виробничого режиму – згідно з правилами трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Завідувач навчально-виробничої майстерні має право:

1.  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу.

2.  Клопотати перед адміністрацією навчального закладу про створення сучасної матеріально-технічної бази і належних санітарно-гігієнічних умов у навчально-виробничій майстерні, яка закріплена за ним, виділення необхідних для цього матеріальних і фінансових засобів.

3.  Спільно з керівництвом закладу вирішувати питання, пов'язані з постачанням навчальних майстерень необхідними інструментами, матеріалами з ремонту і заміною застарілого обладнання сучасним, що відповідає нормам і вимогам майбутніх робітників за групами професій, складними інтегрованими професіями або професіями широкого профілю.

4.  Припиняти навчання студентів, якщо на робочому місці або навчальній дільниці склалися небезпечні для них умови праці.

5.  Клопотати перед дирекцією закладу про заохочення або покарання студентів, які проходять навчання в даній навчально-виробничій майстерні.

6.  Виконувати виробничі роботи, які вимагають високого рівня кваліфікації, безпосередньо брати участь у ремонтних пусконалагоджувальних або будівельних роботах.

7.  Використовувати методичний день (як правило, один раз на тиждень) для підвищення своєї професійно-педагогічної кваліфікації.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідувач навчально-виробничої майстерні несе відповідальність за:

1.  Науковий та методичний рівень проведення навчальних занять;

2.  Виконання навчальних програм;

3.  Організацію самостійної роботи студентів з дисципліни;

4.  Забезпечення виконання правил техніки безпеки та виробничої санітарії при проведенні занять та позанавчальної роботи;

5.  Стан закріплених приміщень;

6.  Збереження та належний стан обладнання, приладів, інструментів, навчальних посібників і методичних вказівок, наочних посібників тощо;

7.  Забезпечення роботи закріпленої майстерні.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Середня, вища спеціальна освіта.

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)