Примеры документов: Приказы, распоряжения, планы.

ПЛАН – КАЛЕНДАР Дій органів управління і сил ЦЗ ___в режимах

(назва навчального закладу )

Повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану)

№№пп

Найменування

Заходів

Кількість,

Обсяг

Час

Виконання заходів

Терміни проведення

Виконавці

 

1-ша доба

Доба

Хвилини

Години

 

I. При аварії на підприємствах з викидом НХР

А)Режим повсякденної діяльності.

1

1

Контроль за станом навколишнього

Середовища

                                   

НШ ЦЗ

 

2

Удосконалення процесу підготовки персоналу та сил ЦЗ

                                           

НЦЗ

НШ ЦЗ

 

3

Навчання постійного складу та учні вмінню користуватись засо-

Бами індивідуального захисту та діям при аваріях з викидом ХНР

                                           

НШ ЦЗ

Керівни-ки навч.

Груп ЦЗ

 

4

Створення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків НС.

                                           

НЦЗ

Зам по ХЧ

 

5

Оцінка та уточнення загрози виникнення НС на території нав-

Чального закладу та її можливих наслідків

                                           

НШ ЦЗ

Штаб ЦЗ

 

Б).Режим підвищеної готовності. При загрозі хімічного зараження

1.

Провести оповіщення і збір постійного складу

                                           

НШ ЦЗ

 

2

Довести обстановку, поставити завдання

                                           

НЦЗ

 

3

Привести в готовність сили та засоби

                                           

НШ ЦЗ

 

4

Організувати постійне чергування керівного складу

                                           

НШ ЦЗ

 

5

Виготовити простіші засоби захисту органів дихання

                                           

НШ ЦЗ

Класні

Керівник

 

6

Виготовити розчини (содовий, лимонний, оцту)

                                           

Зам по ХЧ

Сан пост

 

7

Провести підготовчі роботи щодо гермети - зації приміщень

                                           

Класні

Керівник

Зам ХЧ

 

8

Уточнити і довести до постійного складу і учнів порядок, можли - ві маршрути та кінце - вий пункт евакуації.

                                           

НШ ЦЗ

Зам НЦЗ по

Евакуац.

 

9

Доповісти в відділ з питань НС райвикон - кому (райдержадмі _ністрації) і міській (рай) відділ освіти про виконану роботу

                                           

НЦЗ

 

В).Режим діяльності в надзвичайній ситуації (надзвичаному стані).

1

Негайно довести інформацію до постійного складу, уч

                                           

НЦЗ

 

2

При зараженні парами _______ зібрати постійний склад і учнів на ____ поверсі (згідно з планом розміщення).

                                           

НЦЗ

НШ ЦЗ

Керівний

СкладЦЗ

Вчителі

 

3

Провести негайну максимальну гермети - зацію приміщень

                                           

Постійний склад

 

4

Використати для захи сту органів дихання простіші засоби захи - сту (ВМП)

                                           

Постійний склад

Учні,

 

5

При наявності часу і незначній концентра - ції ХНР провести евакуацію постійного складу та учнів згідно з рішенням та наказом начальника ЦЗ

                                           

НЦЗ,

НШ ЦЗ,

Зам по

Евакуаці

 

II.При забрудненні ртуттю, її парами

Режим діяльності в надзвичайній ситуації

1

Повідомити відділ (сектор) з питань НС ______________ райвиконкому тел.

                                           

НЦЗ

 

2

Вивести учнів з забр-

Удненого приміщення

                                           

НШ ЦЗ

 

3

Привести в готовність сили та засоби ЦЗ

                                           

НШ ЦЗ

 

4

Встановити постійне чергування біля при-

Міщення де відбувся

Розлив

                                           

НШ ЦЗ

Ланка ОГП

 

5

Зробити механічне вилучення ртуті (ваку-умний відсмоктувач)

                                           

Сан. пост

 

6

Організувати демеркурізацію та санітарний. контроль

                                           

НШ ЦЗ

Сан. пост

 

7

З інтервалом 7 днів організувати двічі контроль за наявністю парів ртуті

                                           

НЦЗ

 

8

Доповісти в відділ (сектор) з питань НС району та міський (районний) відділ освіти про стан справ

                                           

НЦЗ

 

III. У разі виникнення пожежі

А)Режим повсякденної діяльності

1

Спостереження за протипожежним станом на території навчального закладу

                                                 

2

Навчання постійного складу та учнів діям при загрозі або виникненні пожежі

                                                 

3

Створення резервів матеріальних ресурсів для попередження та ліквідації наслідків

                                                 

4

Оцінка загрози виникнення пожежі на території навчального закладу та її наслідків.

                                                 

Б). Режим підвищеної готовності. При загрозі виникнення пожежі

   

1

Привести в готовність

Сили і засоби ЦЗ

                                                 

2

Організувати перевірку протипожежного стану

                                                 

3

Перевірити стан (очистити) під’їзди та шляхи до будівель

                                                 

4

Повести очистку, від - крити запасні виходи

                                                 

5

Встановити цілодобо-ве чергування керівного складу

                                                 

В).Режим діяльності в надзвичайній ситуації (надзвичайному стані).

1

Викликати протипоже жежну службу по т.01

                                                 

2

Евакуювати учнів і працівників із школи згідно зі схемою евакуації

                                                 

3

Відключити електрик ку, організувати виніс цінного майна та його охорону

                                                 

4

Гасіння пожежі наявними первинними засобами до прибуття пожежної служби

                                                 

5

Організувати зустріч пожежних підрозділів

                                                 

6

Доповісти в відділ з питань НС_________ райвиконкому (райдержадміністрації та міський (районний) відділ освіти про ліквідацію пожежі та її наслідки

                                                 

IV. У разі снігових бур, ураганів, смерчів та інших стихійних лих

А) Режим повсякденної діяльності

1

Спостереження за станом навколишнього середовища .

                                                 

2

Навчання постійного складу та учнів діям при загрозі або виникненні урагану, бурі, смерчу, заметів

                                                 

3

Створення резервів мат. ресурсів для ліквідації наслідків стихійного лиха

                                                 

4

Оцінка та уточнення загрози виникнення стихійного лиха на території навчального закладу та їх можливих наслідків.

                                                 

Б)Режим підвищеної готовності.. При загрозі виникненнЯ

1

Оповіщення і збір керівного складу.

                                                 

2

Ввести в дію план ЦЗ

Розділ “Урагани, бурі”

                                                 

3

Привести в готовність сили і засоби ЦЗ

                                                 

4

Доведення обстановки, постановка завдання

                                                 

5

Перевірити засоби зв’язку та оповіщення

                                                 

6

Підготувати необхідні матеріал інструменти. Провести попереджу вальні інженерно-технічні заходи

                                                 

7

Організувати постійне чергування керівного складу у робочий час, постійне спостережен ня за обстановкою на території закладу.

                                                 

8

Підготувати резервні джерела освітлення

                                                 

9

Створити запас питної води

                                                 

10

Вирішити питання харчування під час урагану

                                                 

11

Привести в готовність наявні сили та засоби без припинення навчального процесу

                                                 

12

Довести до учнів правила поведінки на випадок виникнення стихійного лиха

                                                 

13

Довести до учнів правила поведінки на випадок виникнення стихійного лиха

                                                 

14

Доповісти в райвідділ з питань НС та ЦЗ і рай відділ освіти про проведенні заходи

                                                 

В). Режим діяльності в надзвичайній ситуації (надзвичайному стані).

 

1

Провести оповіщення керівного складу, вчителів та учнів, постійно інформувати про обстановку.

                                                 

2

Зібрати учнів у класах, не допускати виходу на вулицю по одинці, припинити заняття поза приміщень закладу

                                                 

3

Закрити вікна, двері

                                                 

4

Організувати нагляд за розвитком обстановки на території учбового закладу під час проходження урагану

                                                 

5

При необхідності провести заходи ЦЗ силами невоєнізо-ваних формувань учбового закладу, надання допомоги постраждалим

                                                 

6

Підготувати та представити донесення про стан справ та проведенні заходи в відділ з питань НС ___________________ району та в відділ освіти

                                                 

V. Надзвичайні ситуації епідеміологічного характеру

А) Режим повсякденної діяльності.

1

Спостереження за станом епідеміологічної обстановки на території учбового закладу і в районі

                                                 

2

Навчання постійного складу та учнів діям при загрозі або виникненні інфекційних захворювань

                                                 

3

Створення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків НС епідеміологічного характеру.

                                                 

4

Оцінка та уточнення загрози виникнення інфекційних захворю вань серед постійного складу і учнів

                                                 

Б).Режим підвищеної готовності. При загрозі виникнення

5

Довести обстановку до постійного складу школи, поставити завдання щодо профі. лактики і поперед - ження інфекційних захворювань

                                                 

6

Ввести в дію план ЦЗ

Розділ “НС епід. хара-

Ктеру”

                                                 

7

Привести в готовність

Сили і засоби ЦЗ

                                                 

8

Організувати активну роз’яснювальну роботу серед учнів

                                                 

9

Проведення профілактичних заходів.

                                                 

В). Режим діяльності в надзвичайній ситуації (надзвичайному стані) .

1

Оперативно довести обстановку до постійного складу та учнів школи

                                                 

2

Посилити контроль за дотриманням правил протиепідемічного режиму, з метою активного виявлення хворих

                                                 

3

При виявленні хворого негайно його ізолювати, організував ти обстеження

                                                 

4

Забезпечити захист продуктів та питної води, їх лабораторну перевірку

                                                 

5

Щоденно проводити дезинфекцію приміщень

                                                 

6

Доповідати нач відділу з питань НС, нач. відді лу освіти про стан справ та прийняті заходи

                                                 

VI. У разі виникнення землетрусу

А) Режим повсякденної діяльності.

1

Спостереження навколишнього середовища

                                                 

2

Навчання постійного складу та учнів діям при загрозі або виникненні землетрусу

                                                 

3

Створення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків

                                                 

4

Оцінка та уточнення загрози виникнення землетрусу на території навчального закладу та його можливих наслідків.

                                                 

Б).Режим підвищеної готовності.

1

Провести оповіщення та збір постійного складу

                                                 

2

Ввести в дію план ЦЗ

Розділ VI

                                                 

3

Довести обстановку, поставити завдання

                                                 

4

Організувати постійне чергування керівного складу .

                                                 

5

Привести в готовність наявні сили та засоби

                                                 

6

Підготувати необхідні інструменти та матеріали, провести попереджувальні інженерно-технічні заходи.

                                                 

7

                                                   

8

Створити запаси питної води.

                                                 

9

Довести до усіх учнів правила поведінки при землетрусі

                                                 

10

Доповісти в рай відділ (сектор) з питань НС відділ освіти) про проведенні заходи

                                                 

В).Режим діяльності в надзвичайній ситуації (надзвичайному стані).

1

Довести обстановку і поставити задачу постійному складу

                                                 

2

Провести додаткове інформування учнів про правила поведінки при землетрусі.

                                                 

3

Організувати спостереження за обстановкою на території навчального закладу

                                                 

4

Поставити чергових з метою недопущення серед учнів прояв паники та натовпу

                                                 

5

Доповісти в райвідділ з питань НС, в райвідділ (міське управління) освіти про проведенні заходи

                                                 

VII. У разі загрози аварії на АЕС

А) Режим повсякденної діяльності.

1

Контроль за станом навколишнього

Середовища

                                                 

2

Удосконалення процесу підготовки персоналу та сил ЦЗ

                                                 

3

Навчання постійного складу та учнів вмінню користуватися засобами індивіду - ального захисту та діям при радіаційному зараженні

                                                 

4

Створення резервів матеріальних ресурсів для мінімізації наслід - ків радіоактивного зараження.

                                                 

5

Оцінка та уточнення загрози виникнення на території навчаль - ного закладу радіоак - тивного зараження та його можливих наслідків

                                                 

А). Режим підвищеної готовності. При загрозі радіоактивного зараження.

1

Провести оповіщення, збір постійного складу

                                                 

2

Ввести в дію План ЦО, розділ “При радіа ційному зараженні”

                                                 

3

Поставити завдання постійному складу

                                                 

4

Проінформувати учнів про стан справ, провести роз’ясню - вальну роботу по правилам безпеки

                                                 

5

Привести в готовність наявні сили та засоби

                                                 

6

Підготувати та герме - тизувати шкільні приміщення, підвали

                                                 

7

Організувати озиме - тричне спостереження

                                                 

8

Організувати постійне чергування керівного складу (у робочий час)

                                                 

9

Уточнити маршрути евакуації, місця розміщення, питання транспортного забезпечення, адреси збірних евакуаційних пунктів.

                                                 

10

Відкоригувати списки постійного складу та їх сімей

                                                 

11

Встановити постійних зв’язок з районним відділом з питань НС, райвідділом (міськ. управлінням) освіти. Доповісти про виконанні заходи

                                                 

Б). Режим діяльності в надзвичайній ситуації (надзвичайному стані). При виникненні радіоактивного зараження.

1

Зібрати постійний склад, поставити завдання

                                                 

2

Організувати постійне спостереження і отримання інформації про рівень радіацій ного забруднення.

                                                 

3

Видати дітям наявні засоби захисту органів дихання (протигази, ВМП)

                                                 

4

Довести до дітей правила радіаційного захисту, у разу необхідності провести йодову профилактику

                                                 

5

Організувати прове - дення постійного пилеподавлення в приміщеннях та у дворі

                                                 

6

Доповісти в райвідділ з питань НС, райвідділ (міське управління) освіти про обстановку та проведену роботу

                                                 

Примітка: У режимі надзвичайного стану вживаються заходи, передбачені Законом України “Про надзвичайний стан”