Полезная информация

Положення про медичний огляд працівників - зразок.

1. Загальні положення.

1.1. Положенням встановлюються:

- єдиний порядок організації та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

- обов’язки, права і відповідальність адміністрації Держлісгоспу.

1.2. Адміністрація за рахунок коштів держлісгоспу організує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

1.3. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою установлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворювань які становлять загрозу зараження працівників, допуску до роботи осіб віком до 21 року.

1.4. Періодичні медичні огляди:

- проводяться для осіб, котрі зайняті на роботах підвищеної небезпеки, відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт, для виконання яких обов’язкові медичні огляди працівників згідно наказу Міністерства охорони здорв’я СРСР від 29.09.89 р. № 555 “Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв транспортних засобів”.

- забезпечують динамічний нагляд за станом здоров’я працівників.

1.5. На час проходження медогляду, обстеження за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

2. Порядок організації медичних оглядів в Держлісгоспі.

Адміністрація Держлісгоспу:

2.1. Разом з робітниками санітарно-епідеміологічної станції, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, і складає в двох примірниках поіменний список, узгоджуючи його в самепідемстанції. Один примірник списку направляється в лікувально-профілактичний заклад, другий залишається в держлісгоспі (у відповідального за організацію медогляду).

2.2. Направляє осіб, які приймаються в держлісгосп або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми.

2.3. Знайомить особу, яка приймається на роботу, з притаманними конкретній професії шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами, з нормативними актами з охорони праці.

2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів.

2.5. Видає наказ про проведення медоглядів в строки, погоджені з лікувально-профілактичним закладом, призначає відповідальних за організацію медогляду.

2.6. Направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження.

2.7. Здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів.

2.8. Проводить облік, контроль і оцінку параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах, які потребують проведення медоглядів працівників.

2.9. Проводить аналіз показників стану здоров’я працівників.

3. Права, обов’язки і відповідальність адміністрації.

3.1 Адміністрація Держлісгоспу:

3.1.1. Зобов’язана:

- зберегти за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду і середній заробіток;

- забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану - графіку;

- інформувати санепідемстанцію про зміни в технологічних процесах;

- виконувати висновки заключного акта медичного огляду;

- забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівників в зв’язку зі зміною стану здоров’я;

- ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;

- забезпечити усунення причин, що призводять до професійних захворювань;

- не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров’я.

3.1.2. Має право:

- організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи, за проханням працівника, на вимогу санепідемстанції;

- притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.

3.1.3. Несе відповідальність за:

- контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;

- фінансування затрат, пов’язаних з організацією, матеріально - технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно-гігієнічних характеристик умов праці;

- допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичний огляд, або мають протипоказання за станом здоров’я;

- усунення причин виникнення і розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;

- облік профзахворювань та отруєнь;

- відшкодування шкоди здров’ю працівника в зв’язку з виконанням професійних обов’язків відповідно до “ Правил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків”.

3.2. Працівник:

3.2.1. Має право:

а) одержувати інформацію:

- про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров’я в процесі професійної діяльності в держлісгоспі;

- про стан здоров’я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;

- про забезпечення за рахунок адміністрації оздоровчо - реабілітаційними заходами;

б) відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками, вимагати переведення на іншу роботи без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими чинниками;

в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;

г) на відшкодування шкоди здоров’ю у зв’язку з професійною діяльністю.

3.2.2. Зобов’язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.

3.2.3. Несе відповідальність за:

- несвоєчасне з’явлення на медичні огляди;

- невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров’я.