Разное

Основні обов’язки, права і відповідальність в галузі охорони праці ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА

12.1. Здійснює загальне керівництво енергонаглядом на підприємстві. Забезпечує безпечну експлуатацію, проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів і випробовувань електроустановок енергетичного та теплоенергетичного устаткування.

12.2. Організовує:

- розробку планів організаційно-технічних заходів по забезпеченню безпечної експлуатації енергетичного, теплоенергетичного та вентиляційного обладнання, приведенню технологічного обладнання у відповідність до вимог норм, правил, стандартів ССБП та іншої НТД з охорони праці;

- розробку інструкцій по безпечному веденню робіт для персоналу, який обслуговує виробниче устаткування;

- розробку графіків планово-попереджувального ремонту котлів та обладнання котельні;

- виконання приписів органів державного нагляду спрямованих на забезпечення безпеки технологічного, енергетичного, теплоенергетичного, газового та іншого обладнання, мереж, спроуд і комунікацій;

12.3. Забезпечує:

-  - електробезпеку на виробничих об'єктах, виконання вимог правил техніки безпеки при використанні електроустаткування;

- безпечні умови праці при проведенні робіт персоналом служби головного енергетика;

- надійну і безпечну експлуатацію виробничого устаткування, своєчасне якісне проведення планово-попереджувальних ремонтів, профілактичних оглядів г випробувань електроустановок, енергетичного та теплоенергетичного устаткування;

- відповідність технічного стану енергетичного та теплоенергетичного устаткування вимогам технічної експлуатації та безпеки праці;

- щорічне проведення внутрішніх і зовнішніх оглядів гідравлічних випробувань і ремонт парових та водогрійних котлів;

- своєчасну перевірку справності та надійності захисного заземлення електричного і технологічного обладнання, опору ізоляції електричних мереж згідно вимог норм і стандартів ССБП;

- наявність, облік і своєчасне випробування діелектричних захисних засобів у терміни встановлені правилами. Контролює правильність зберігання та використання цих засобів;

- допуск персоналу до обслуговування електроустановок і водогрійних котлів, іншого небезпечного обладнання та виконання робіт підвищеної небезпеки згідно встановленого порядку;

- безпечні умови праці для персоналу при експлуатації обладнання, проведенні ремонтних, монтажних і налагоджувальних робіт в діючих цехах і об'єктах підприємства;

- організацію своєчасного проведення технічного діагностування котлів після відпрацювання ними розрахункового терміну роботи;

- запровадження облаштувань, які сприяють автоматизації і безпечній експлуатації технологічного устаткування, електроустановок, парових і водогрійних котлів;

- проведення обслуговування та випробовування пристроїв блискавкозахисту;

- дотримання персоналом, який обслуговує електротехнічні, тепловикористовуючі і теплові мережі, вимог ПТЕ та ПТБ;

- виконання службами головного енергетика вимог стандартів ССБП правил технічної експлуатації та правил техніки безпеки енергетичних, теплоенергетичних пристроїв і споруд;

- технічні огляди і налагоджування обладнання, своєчасне виконання ППР і профілактичних випробовувань, а також дотримання інструкцій по обслуговуванню небезпечних агрегатів і пристроїв, до яких пред'являються підвищені вимоги з безпеки праці;

- виконання наказів, розпоряджень керівництва підприємства, заходів щодо покращення умов праці, приписів органів державного нагляду та служби охорони праці.

12.4. Організовує та проводить навчання та перевірку знань з охорони праці персоналу головного енергетика і працівників, які обслуговують електроустановки, парові та водогрійні котли.

12.5. Вживає заходів по виявленню і усуненню конструктивних недоліків енергетичного та теплоенергетичного обладнання і устаткування та по своєчасній заміні морально застарілого.

12.6. Перевіряє технічний стан і правильність експлуатації технологічного, енергетичного і теплоенергетичного устаткування та обладнання, агрегатів, комунікацій щодо відповідності їх стандартам, правилам і нормам охорони праці.

12.7. Вживає заходів щодо забезпечення електроустановок, робочих місць і об'єктів знаками безпеки, плакатами, інструкціями та іншими наочними посібниками, передбаченими правилами технічної експлуатації.

12.8. Розробляє заходи щодо забезпечення стабільного енергопостачання, які виключають можливість виникнення аварійних ситуацій.

12.9. Приймає участь в:

- проведенні оперативного адміністративно-громадського контролю на третьому рівні;

- проведенні атестації робочих місць за умовами праці;

- розслідуванні аварій і нещасних випадків пов'язаних з експлуатацією обладнання. Проводить аналіз їх причин, намічає і здійснює заходи щодо попередження аналогічних випадків, контролює їх виконання;

- прийманні в експлуатацію закінчених будівництвом енергетичних та теплоенергетичних об'єктів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

За не забезпечення працюючим безпечних і нешкідливих умов праці, незадовільний контроль щодо створення і дотримання на робочих місцях безпечних і нешкідливих умов праці, невиконання або несумлінне виконання посадової інструкції стосовно питань охорони праці інженер енергетик несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність