Статьи по ГЗ

У ді­я­ль­но­с­ті ор­га­нів управ­лін­ня сфе­ри ци­ві­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня і те­ри­то­рій від на­с­лід­ків надзвичай­них си­ту­а­цій важ­ли­вою фу­н­к­ці­єю є про­гно­зу­ван­ня і оці­н­ка об­ста­но­в­ки, що мо­же скла­с­ти­ся внаслі­док ава­рій на хі­мі­ч­но не­без­пе­ч­них об'­єк­тах (ХНО) і транс­по­р­ті з ви­ли­вом (ви­ки­дом) не­без­пе­ч­них хі­мі­ч­них ре­чо­вин (ХНР).

На­ка­зом МНС № 73/82/64/122 від 7.03.2001 ро­ку за­твер­дже­но Ме­то­ди­ку про­гно­зу­ван­ня на­с­лід­ків вили­у (ви­ки­ду) не­без­пе­ч­них хі­мі­ч­них ре­чо­вин при ава­рі­ях на про­ми­с­ло­вих об'­єк­тах і транс­по­р­ті (за­ре­є­с­т­ро­ва­но в Мін'юс­ті Укра­ї­ни 10.04.2001 ро­ку за № 326/557).

З ме­тою за­без­пе­чен­ня зру­ч­но­с­ті впро­ва­джен­ня Ме­то­ди­ки в прак­ти­ку і на­вча­ль­ний про­цес під­го­то­в­ки фа­хі­в­ців сфе­ри ци­ві­ль­но­го за­хи­с­ту, ви­кла­дан­ня ди­с­ци­п­лін "Ци­ві­ль­на обо­ро­на" та "Без­пе­ка жит­тє­ді­я­ль­но­с­ті" сту­де­н­там ви­щих на­вча­ль­них за­кла­дів ав­тор про­по­нує ме­то­ди­ч­ну роз­ро­б­ку, що від­по­ві­дає офі­цій­но­му до­ку­ме­н­ту, до­сту­п­ну для ро­зу­мін­ня фі­зи­ч­них про­це­сів і фа­к­то­рів, що впли­ва­ють на стан хі­мі­ч­ної
об­ста­но­в­ки, фо­р­му­ван­ня зон за­ра­жен­ня (за­бру­д­нен­ня) при ава­рі­ях на ХНО з ви­ли­вом (ви­ки­дом) НХР.

Хі­мі­ч­на об­ста­но­в­ка (ХО) - це за­ра­жен­ня ат­мос-фе­ри і мі­с­це­во­с­тей не­без­пе­ч­ни­ми хі­мі­ч­ни­ми ре­чо­ви­на­ми під час про­ми­с­ло­вих ава­рій або за­сто­су­ван­ня хі­мі­ч­ної зброї, що по­тре­бує пе­в­них за­хо­дів за­хи­с­ту лю­дей і до­вкіл­ля.

Во­на ха­ра­к­те­ри­зу­єть­ся ма­с­ш­та­ба­ми (роз­мі­ра­ми зон) і сту­пе­нем за­ра­жен­ня (кон­це­н­т­ра­ці­я­ми НХР).

Ава­рія з НХР - по­дія тех­но­ген­но­го ха­ра­к­те­ру, яка ста­ла­ся на ХНО вна­слі­док ви­ро­б­ни­чих чи конс­тру­к­ти­в­них при­чин або зо­в­ні­ш­ніх впли­вів, що при­зве­ли до по­шко­джен­ня тех­но­ло­гі­ч­но­го об­ла­д­нан­ня, спо­руд з ви­ли­вом (ви­ки­дом) НХР в ат­мо­с­фе­ру і ре­а­ль­но за­гро­жу­ють жит­тю і здо­ро­в'ю лю­дей.

Про­гно­зу­ван­ня хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки - отри­ман­ня ймо­ві­р­ної ін­фо­р­ма­ції про хі­мі­ч­ну об­ста­но­в­ку, що мо­же скла­с­ти­ся на те­ри­то­рії ре­гі­о­ну, об'­єк­тах го­с­по­да­рю­ван­ня на ос­но­ві про­гно­зу (пе­ред­ба­чен­ня) на­с­лід­ків хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня у від­по­ві­д­них умо­вах.

Оці­н­ка хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки - роз­в'я­зан­ня за­вдань і фо­р­му­лю­ван­ня ви­сно­в­ків з ана­лі­зу на­с­лід­ків і сту­пе­ня впли­ву хі­мі­ч­но­го за­бру­д­нен­ня на жит­тє­ді­я­ль­ність лю­дей ре­гі­о­ну, об'­єк­ти го­с­по­да­рю­ван­ня та ви­зна­чен­ня за­хо­дів що­до їх­ньо­го за­хи­с­ту.

ЗМІСТ І ВИ­ХІ­Д­НІ ДА­НІ ДЛЯ ПРО­ГНО­ЗУ­ВАН­НЯ ТА ОЦІ­Н­КИ ХІ­МІ­Ч­НОЇ ОБ­СТА­НО­В­КИ

Про­гно­зу­ван­ня й оці­н­ка хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки під час ава­рій на хі­мі­ч­но не­без­пе­ч­них об'­єк­тах (ХНО) і транс­по­р­ті (ав­то­мо­бі­ль­но­му, рі­ч­ко­во­му, за­лі­з­ни­ч­но­му, тру­бо­про­ві­д­но­му, мор­сь­ко­му) здій­с­ню­ють­ся для ви­зна­чен­ня мо­ж­ли­вих на­с­лід­ків ава­рій, по­ряд­ку дій у зо­ні мо­ж­ли­во­го за­ра­жен­ня і вжит­тя за­хо­дів для за­хи­с­ту лю­дей (ава­рій­не про­гно­зу­ван­ня), а та­кож для ви­зна­чен­ня сту­пе­ня хі­мі­ч­ної не­без­пе­ки об'­єк­тів, які збе­рі­га­ють або ви­ко­ри­с­то­ву­ють НХР, і ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-те­ри­то­рі­а­ль­них оди­ниць (АТО), в ме­жах яких жи­ве на­се­лен­ня, по­в'я­за­но з ри­зи­ком йо­го ура­жен­ня НХР (до­в­го­стро­ко­ве про­гно­зу­ван­ня).

Кри­те­рі­єм, за яким кла­си­фі­ку­ють те­ри­то­рії та об'­єк­ти що­до їх хі­мі­ч­ної не­без­пе­ки, є кі­ль­кість на­се­лен­ня і роз­мір пло­щі, що мо­же по­тра­пи­ти в зо­ну мо­ж­ли­во­го за­ра­жен­ня у ви­па­д­ку ава­рії на ХНО (таб­л. 8).

Зо­на мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (ЗМХЗ) це те­ри­то­рія, в ме­жах якої під впли­вом змі­ни на­пря­м­ку ві­т­ру мо­же ви­ни­к­ну­ти пе­ре­мі­щен­ня хма­ри НХР з не­без­пе­ч­ни­ми для лю­ди­ни кон­це­н­т­ра­ці­я­ми.

Зо­на на­но­сить­ся на ка­р­ту (план) мі­с­це­вості у ви­гля­ді ко­ла, пів­ко­ла, чве­р­ть­ко­ла, од­ні­єї во­сь­мої ко­ла за­ле­ж­но від швид­ко­сті ві­т­ру.

Ра­ді­ус ко­ла (се­к­то­ра) до­рі­в­нює гли­би­ні по­ши­рен­ня хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря Г, а бі­се­к­т­ри­са се­к­то­ра збі­га­єть­ся із віс­сю хма­ри і орі­є­н­то­ва­на в на­пря­м­ку ві­т­ру.

При про­гно­зу­ван­ні об­ста­но­в­ки пі­с­ля ава­рії ви­зна­ча­ють­ся па­ра­ме­т­ри Про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (ПЗХЗ) - роз­ра­ху­н­ко­вої зо­ни в ме­жах зо­ни мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (ЗМХЗ), па­ра­ме­т­ри якої при­бли­з­но ви­зна­ча­ють­ся за фо­р­мою рі­в­но­бе­д­ре­но­го три­ку­т­ни­ка (се­к­то­ра) з ку­то­вим роз­мі­ром за­ле­ж­но від стій­ко­с­ті по­ві­т­ря:

1200- при ін­ве­р­сії,

2000 - ізо­те­р­мі,

3500 - кон­ве­к­ці­ї.

Ме­то­ди­ка про­гно­зу­ван­ня і оці­н­ка ХО ос­но­ва­на на то­му, що при руй­ну­ван­ні єм­но­с­ті, в якій збе­рі­га­єть­ся НХР у рід­ко­му чи га­зо­по­ді­б­но­му ста­ні, утво­рю­єть­ся пе­р­вин­на і/або вто­рин­на хма­ра, за яки­ми ви­зна­ча­єть­ся су­ма­р­на гли­би­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня, ГПзхз.

Па­ра­ме­т­ри зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня за­ле­жать:

·  від кі­ль­ко­с­ті НХР, що пе­ре­йш­ла в пе­р­вин­ну і/або вто­рин­ну хма­ру;

·  умов збе­рі­ган­ня НХР (єм­но­с­ті об­ва­ло­ва­ні, не об­ва­ло­ва­ні);

·  ме­тео­умов;

·  ха­ра­к­те­ру мі­с­це­во­с­ті та ін.

 

Пе­р­вин­на хма­ра НХР - це хма­ра, яка ви­ни­кає вна­слі­док мит­тє­во­го пе­ре­хо­ду (1-2 хв) в ат­мо­с­фе­ру па­ро­по­ді­б­ної ча­с­ти­ни НХР з єм­ності при її руй­ну­ван­ні.

 

Вто­рин­на хма­ра НХР - це хма­ра, що ви­ни­кає вна­слі­док ви­па­ро­ву­ван­ня ре­чо­ви­ни з по­ве­р­х­ні роз­ли­ву НХР (під­сті­ль­ної по­ве­р­х­ні).

При "ві­ль­но­му" ви­ли­ві НХР ви­со­та ша­ру (H) вва­жа­єть­ся та­кою, що не пе­ре­ви­щує 0,05 м, при ви­ли­ві "у під­дон" (об­ва­ло­ва­ну мі­с­це­вість) ви­со­та ша­ру при­йма­єть­ся H = Н - 0,2 м, де Н - ви­со­та об­ва­лу­ван­ня, м.

Ви­хі­д­ни­ми да­ни­ми

При ава­рій­но­му про­гно­зу­ван­ні є:

- тип і кі­ль­кість НХР на об'­єк­ті Q, т;

- умо­ви збе­рі­ган­ня НХР: у єм­но­с­тях (об­ва­ло­ва­ні, не об­ва­ло­ва­ні), тру­бо­про­во­дах;

- ви­со­та об­ва­лу­ван­ня єм­но­с­ті Н, м;

- ме­тео­умо­ви:

·  на­пря­мок (азі­мут ) і шви­д­кість ві­т­ру (V, м/с),

·  те­м­пе­ра­ту­ра по­ві­т­ря (0C),

·  сту­пінь ве­р­ти­ка­ль­ної стій­ко­с­ті по­ві­т­ря (СВСП): Ін­ве­р­сія, ізо­те­р­мія, кон­ве­к­ція;

- ха­ра­к­тер мі­с­це­во­с­гі: від­кри­та, за­кри­та (до­в­жи­на за­бу­до­ви, лі­со­во­го ма­си­ву, км);

- кі­ль­кість лю­дей на об'­єк­ті (в на­се­ле­но­му пун­к­ті), що мо­же опи­ни­ти­ся в зо­ні мо­ж­ли­во­го за­ра­жен­ня;

- за­без­пе­че­ність на­се­лен­ня за­со­ба­ми за­хи­с­ту, %.

Ви­зна­ча­ють­ся:

1. Гли­би­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня, ГПзхз, км.

2. Ши­ри­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня,
ШПзхз, км.

3. Пло­ща про­гно­зо­ва­ної зо­ни за­ра­жен­ня, S Пзхз, км

4. Пло­ща зо­ни мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня

S Змхз, км2.

5. Час під­хо­ду хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря до за­да­но­го об'­єк­та (на­се­ле­но­го пун­к­ту), T Підх, год (хв).

6. Час ура­жа­ю­чої дії фа­к­то­ра за­ра­жен­ня НХР, T Ур, год.

7. Мо­ж­ли­ві втра­ти лю­дей в осе­ре­д­ку хі­мі­ч­но­го ура­жен­ня. В, осіб.

Про­гно­зу­ван­ня і оці­н­ка хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки здій­с­ню­єть­ся з ви­ко­ри­с­тан­ням таб­лиць і роз­ра­ху­н­ків.

Усі роз­ра­ху­н­ки ви­ко­ну­ють­ся на те­р­мін не бі­ль­ше 4 го­дин пі­с­ля по­ча­т­ку ава­рії (T Ав = 4 год) - три­ва­лість збе­ре­жен­ня ста­лих ме­тео­умов.

Пі­с­ля цьо­го про­гноз має бу­ти уто­ч­не­ним.