Статьи по ГЗ

Порядок про­гно­зу­ван­ня та оцінки хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки

 

1. Ви­зна­чен­ня роз­мі­рів (гли­би­ни, ши­ри­ни та пло­щі) зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня.

1.1. Гли­би­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни роз­по­всю­джен­ня хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря з ура­жа­ю­чи­ми кон­це­н­т­ра­ці­я­ми (ГПзхз, км) ви­зна­ча­єть­ся роз­ра­ху­н­ком за фо­р­му­лою:

Гр = Гт Х - ­Гзм,

­де Г­Т - т­­абл­­и­чне ­зн­аче­­ння ­гл­­иб­ини зо­ни, в­изн­а-чене за т­аб­л. 1 для у­мов:­

-  м­­­ісц­ев­ість ві­дкри­та;

-  ­є­­м­­о­сті НХ­Р н­е о­бва­л­ов­ані "в­­іл­ьний" ро­­злив)

-  шв­и­дксть­ ­­ві­­тру­ V =1­ /с

-  ­т­е­мп­ерату­ра ­по­в­іт­р­я 0­ 0С.

Вхі­­Дн­­ими д­ан­иМи­ До­ та­блИ­ц­і є­:

­

P К­іл­ькіс­ть в­ик­ин­утої при а­в­арії НХР­ Q­ ;­

Ст­упінь­ в­е­­рт­ик­­ал­ьн­ої сті­йк­о­сті по­ві­­тря (С­ВСП)­.

У н­ай­д­ене ­зн­аче­­ння г­л­иби­ни з­о­ни вв­оди­ть­ся поп-ра­­­­в­ка­ на з­ад­­ану т­­е­мп­ера­туру­ п­ов­і­тря за при­м­і­ткою 1 або ­2 до­ та­б­л. 1.

КВ­ ­по­пр­ав­о­чн­ий к­о­ефі­ц­ієнт на в­ітер з­а т­аб­л. 2;

КСх -­ ­­ко­еф­іц­ієт­,щ­о вр­ах­­овує ­тип­ сх­­ов­ищ і ­ха­р­­а­кте­ри­зує зм­­ен­шен­ня гл­­иб­ини­ ро­зп­овс­юж­ен­ня хм­ари НХР при в­или­ві "у п­ід­дон"­ (при ум­ові­ збе­­рі­­г­а­ння Н­ХР­ ­в о­бв­ало­в­­аних є­мно­стя­х) з­а таб­л­.3­ з ур­­ах­­уван­ня­м

В­ис­оти о­бвалуван­ня Н ­м.

Для не­о­бв­ал­ов­аної є­мнос­т­і Ксх = 1.

ГЗм - в­­ел­­ичи­на, на ­яку­ зм­ен­шу­єт­­ься г­л­иби­н­а ро­з-п­овсюд­жен­ня хмари­ НХ­Р на ­з­акри­тій­ м­і­сце­во­­сті ­(м­­і-ська, сі­ль­с­ька з­аб­уд­ова, ­­лісо­вий­ ма­сив), км, ви­­з­н­а-

Ч­аєт­ься за ф­о­рм­улою:

 

ГМ =­ ­- L/З­м

Д­е L - д­о­­вжи­­на ­з­акр­итої мі­­сц­ев­­о­сті на осі слі­ду

Хм­ар­и Н­ХР, км, у м­ежа­х г­ли­би­­н­и, на яку ро­­зп­овсю-

­д­­ила­сь би хм­­ара­ на в­і­дкр­итій мі­с­це­во­­сті;

КЗм­ -к­­о­ефі­ці­єнт зм­­ен­шен­ня гл­­иб­ини­ ро­зп­овс­юдже­­ня­ хм­ари НХР д­ля ­к­ож­н­­ого­ 1 км д­ов­­жи­­ни ­з­акр­итої­ м­і­сц­ев­о­­сті з­а та­­б.­ 4.

­­Піс­ля в­­изн­­аче­ння­ ро­­зра­х­­у­нк­ово­ї г­л­и­б­ини з­они з

­ур­­ах­уван­ням усіх ­ко­­еф­іц­­іє­­­нтів отр­­им­ан­е з­на­ч­е­ння ГР п­­орі­­­­вн­­юєт­ьс ­з м­­а­кс­им­­ал­­ьним з­на­че­­нням г­либ­­ини­

П­ер­ен­осу п­овіт­­р­­яних мас ГП за 4 г­од­ини:

П =­ 4 W, км;­

Д­е W­ - шв­­идкі­сть­ п­ер­ен­осу ­п­ов­і­тр­яни­х м­ас (таб­л­.5­) при з­­ад­аних шви­дк­ості ві­­­тру і СВСП ­км/го­д.

­

На­ймен­ше ­із п­ор­­ів­н­­яни­х в­ели­чин­ п­р­­ийм­ає­т­с­я з­а ф­­а­ктч­ну ­пр­огн­­озо­ва­­н­у гл­­иб­ину ­з­они з­ар­аже­ння, то­бто ГПзхз = тіп {Гп; Гр}.

1.2. Ши­ри­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня Пзхз)

За­ле­ж­но від СВСП її ши­ри­на (в кі­н­ці зо­ни) роз­ра­хо­ву­єть­ся за фо­р­му­ла­ми:

Ø  при ін­ве­р­сії ШПзхз = 0,2 Х ГПзхз, км

Ø  при ізо­те­р­мії ШПзхз = 0,35 Х ГПзхз, км

Ø  при кон­ве­к­ції ШПзхз = 0,6 Х ГПзхз, км

Де ГПзхз - гли­би­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни­ хі­мі­ч­но­го за­ра­ження, що ви­зна­че­на в 1.1, км.

Ши­ри­ну зо­ни за­ра­жен­ня в мі­с­ці роз­та­шу­ван­ня об'­єк­та, для яко­го здій­с­ню­єть­ся про­гно­зу­ван­ня, мо­ж­на ви­зна­чи­ти за цими ж фо­р­му­ла­ми, як­що за­мість ГПЗХЗ під­ста­ви­ти від­стань об'­єк­та RO від мі­с­ця ава­рі­ї.

1.3. Пло­ща зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня

При про­гно­зу­ван­ні ви­зна­ча­єть­ся :

А) Пло­ща про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (ПЗХЗ) за фо­р­му­лою

SПзхз = 0,5 Х ГПзхз Х ШПзхз;

Б) Пло­ща зо­ни мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня роз­ра­хову­єть­ся за ем­пі­ри­ч­ною фо­р­му­лою

SЗмхз = 8,72 Х 10 -3 Х Г2 Пзхз Х J, км2;

Де ГПзхз - гли­би­на зо­ни, км;

J - ко­е­фі­ці­єнт, який умо­в­но до­рі­в­нює ку­то­во­му роз­мі­ру зо­ни мо­ж­ли­во­го за­ра­жен­ня зале­ж­но від швид­ко­сті ві­т­ру:

Швидкість вітру, М/сек

< 1

1

2

> 2

J, 0

360

180

90

45

2. Ви­зна­чен­ня ча­су під­хо­ду хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря до об'­єк­та (TПідх)

Час під­хо­ду хма­ри НХР до за­да­но­го об'­єк­та за­ле­жить від швид­ко­сл пе­ре­не­сен­ня хма­ри по­ві­т­ря­ним по­то­ком W, на що впли­ває шви­д­кість ві­т­ру, і ви­зна­ча­єть­ся за фо­р­му­лою:

T Підх = R0/W, год.

Де RО - від­стань від мі­с­ця ава­рії (дже­ре­ла за­бру­д­нен­ня) до за­да­но­го об'­єк­та, км;

W - шви­д­кість пе­ре­не­сен­ня пе­ред­ньо­го фро­н­ту за­бру­д­нено­го по­ві­т­ря, ви­зна­ча­єть­ся за Таб­л. 5 (шви­д­кість ві­т­ру на висо­ті хма­ри бі­ль­ша, ніж бі­ля по­ве­р­х­ні зе­м­лі).

3. Ви­зна­чен­ня три­ва­ло­с­ті дії фа­к­то­ра хі­мі­ч­но­го за­ражен­ня (TУр)

Три­ва­лість дії НХР ви­зна­ча­єть­ся:

§  те­р­мі­ном ви­па­ро­ву­ван­ня НХР з по­ве­р­х­ні її роз­ли­ву (Tур = TВиЛ), що за­ле­жить від ха­ракте­ру роз­ли­ву ("ві­ль­но" чи "у під­дон");

§  швид­ко­сті ві­т­ру;

§  ти­пу НХР

І мо­же бу­ти ви­зна­че­но за таб­л. 6 або роз­ра­хо­ва­но за фо­р­му­лою:

TУр = TВиЛ = H Х D/к1 Х к2 Х кЗ

Де D - щіль­ність НХР, т/м3 (таб­л. 9);

H - ви­со­та ша­ру роз­ли­тої НХР, м (як­що єм­но­с­ті не об­ва­лова­ні, бу­де "ві­ль­ний" роз­лив H = 0,05 м.

Як­що об­ва­ло­ва­ні: H = Н - 0,2 (м),

Де Н - ви­со­та об­ва­лу­ван­ня);

К1 - ко­е­фі­ці­єнт, що за­ле­жить від фі­зи­ко-­хі­мі­ч­них вла­с­тиво­с­тей НХР, бе­реть­ся з Таб­л. 9;

К2 - ко­е­фі­ці­єнт, який вра­хо­вує те­м­пе­ра­ту­ру по­ві­т­ря
(таб­л. 9);

К3 - ко­е­фі­ці­єнт, що вра­хо­вує шви­д­кість ві­т­ру V і роз­ра­хову­єть­ся К3 = (V+2)/3

4. Ви­зна­чен­ня мо­ж­ли­вих втрат ро­бі­т­ни­ків і слу­ж­бо­в­ців об'­єк­тів го­с­по­да­рю­ван­ня і на­се­лен­ня в осе­ре­д­ку хі­мі­ч­ного ура­жен­ня

Очі­ку­ва­ні втра­ти ви­зна­ча­ють­ся за Таб­л. 8 за­ле­ж­но від чисель­но­с­ті лю­дей, що мо­жуть опи­ни­тись у про­гно­зо­ва­ній зо­ні хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня, сту­пе­ня їх за­хи­ще­но­с­ті (за­без­пе­че­но­с­ті за­со­ба­ми ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го і ко­ле­к­ти­в­но­го за­хи­с­ту).

Ре­зуль­та­ти роз­ра­ху­н­ків що­до оці­н­ки хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки не­об­хід­но зве­с­ти до таб­ли­ці (таб­л. 10).

На ка­р­ту на­но­сять­ся ме­жі про­гно­зо­ва­ної зо­ни за­ра­жен­ня ана­лі­зу­ють­ся ре­зуль­та­ти і ро­б­лять­ся ви­сно­в­ки та про­по­зи­ції що­до за­хи­с­ту пра­ців­ни­ків об'­єк­та го­с­по­да­рю­ван­ня (на­се­ле­но­го пун­к­ту), який мо­же опи-

Ни­ти­сьу зо­ні хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня.

Ра­йон ава­рії об­ме­жу­єть­ся ко­лом ді­а­ме­т­ром ДО, зна­чен­ня яко­го за­ле­жить від кі­ль­ко­с­ті НХР, умов збе­рі­ган­ня, слйко­с­ті по­ві­т­ря та орі­є­н­то­в­но ста­новить че­т­ве­р­ту ча­с­т­ку ши­ри­ни зо­ни за­ра­жен­ня.

Ку­то­вий роз­мір зо­ни за­ра­жен­ня (кут се­к­то­ра) ста­но­вить:

12° при ін­ве­р­сії

20° при ізо­ме­т­рії

35° при кон­ве­к­ці­ї

У висно­в­ках з оці­н­ки ХО від­зна­ча­єть­ся:

1. Чи мо­же опи­ни­тись об'­єкт у зо­ні хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (опи­нить­ся, як­що R < ГПзхз, а на­пря­мок ві­т­ру збі­га­єть­ся з напря­м­ком на об'­єкт го­с­по­да­рю­ван­ня що­до ХНО).

2. Мо­ж­ли­ві на­с­лід­ки в осе­ре­д­ку хі­мі­ч­но­го ура­жен­ня (можли­ві ура­жен­ня ви­ро­б­ни­чо­го пе­р­со­на­лу і на­се­лен­ня та очі­кува­ні втра­ти).

3. Ви­зна­ча­єть­ся вплив НХР на ви­ро­б­ни­ц­т­во, ма­те­рі­а­ли та си­ро­ви­ну.

4. За­хо­ди що­до за­хи­с­ту лю­дей (опо­ві­щен­ня, ви­ко­ри­с­тан­ня за­со­бів ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го за­хи­с­ту (ЗІЗ), бу­ді­вель і за­хи­с­них спо­руд (ЗС), ева­ку­а­ція).

5. Ви­зна­ча­ють­ся мо­ж­ли­во­с­ті ге­р­ме­ти­за­ції ви­ро­б­ни­чих бу­ді­вель та ін­ших при­мі­щень, де пра­цю­ють лю­ди, а та­кож мо­ж­ли­вість про­до­в­жу­ва­ти ви­ро­б­ни­чий про­цес у за­со­бах ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го за­хи­с­ту.

Ви­сно­в­ки є скла­до­вою ви­хі­д­них да­них для роз­ро­б­лен­ня за­хо­дів що­до під­ви­щен­ня стій­ко­с­ті ро­бо­ти об'­єк­та в умо­вах хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня.

При­мі­т­ки:

1. При до­в­го­стро­ко­во­му (опе­ра­ти­в­но­му) про­гно­зу­ван­ні для ви­зна­чен­ня ма­с­ш­та­бів хі­мі­ч­но­го за­бру­д­нен­ня з ме­тою зав­часно­го пла­ну­ван­ня за­хо­дів що­до за­хи­с­ту на­се­лен­ня і лі­к­ві­да­ції на­с­лід­ків ава­рії, а та­кож ви­зна­чен­ня хі­мі­ч­ної не­без­пе­ки ХНО та АТО Ви­ко­ри­с­то­ву­ють та­кі умо­ви і ви­хі­д­ні да­ні:

А) Ма­са ви­ки­ну­тої НХР - кі­ль­кість НХР в оди­ни­ч­ній ма­к­сималь­ній за об'­ємом тех­но­ло­гі­ч­ній єм­но­с­ті, роз­лив - "у під­дон" або "ві­ль­но" за­ле­ж­но від умов збе­рі­ган­ня. На во­єн­ний час та для сей­с­мо­не­бе­з­пе­ч­них ра­йо­нів - за­га­ль­на кі­ль­кість НХР на об'­єк­ті. У цьо­му ра­зі при­йма­єть­ся роз­лив "ві­ль­но".

При аварі­ях на про­ду­к­то­п­ро­во­дах (амі­а­ко­п­ро­во­дах то­що) кі­ль­кість НХР при­йма­єть­ся за і"і кі­ль­кість між від­сі­ка­ча­ми (для про­дукто­п­ро­во­дів кі­ль­кість НХР при­йма­єть­ся 300-500 т);

Б) Ме­тео­ро­ло­гі­ч­ні да­ні:

-  шви­д­кість ві­т­ру в при­зе­м­но­му ша­рі V=1 м/с;

-  те­м­пе­ра­ту­ра по­ві­т­ря + 20 °С;

-  сту­пінь ве­р­ти­ка­ль­ної стійкості по­ві­т­ря (СВСП) - ін­ве­р­сія;

-  на­пря­мок ві­т­ру не вра­хову­єть­ся, а роз­по­всю­джен­ня хма­ри НХР при­йма­єть­ся в ко­лі 360 0 з ра­ді­у­сом, що до­рі­в­нює гли­би­ні Гпзхз по­ши­рен­ня хма­ри;

В) Пло­ща зо­ни мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня ви­значаєть­ся за фо­р­му­лою:

SЗмхз = 3,14 Х Г 2 Пзхз

А Пло­ща про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­ного за­ра­жен­ня

SПзхз = 0,11 Х Г 2Пзхз.

2. Гли­би­ну про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня для НХР, що не на­ве­де­ні в таб­л. 1, орі­є­н­то­в­но мо­ж­на ви­значи­ти роз­ра­ху­н­ком за ем­пі­ри­ч­ною фо­р­му­лою (для T = 0 0C):

ГПЗХЗ = 30/КСп Х КСх Х КЗм Х V 2, м

Де Q - кі­ль­кість ви­ки­ну­тої НХР, кг

 

Д - то­к­со­до­за ура­жа­ю­ча, мг/л Х хв

V - шви­д­кість при­зе­м­но­го ві­т­ру, м/с

КСп - ко­е­фі­ці­єнт, що вра­хо­вує стій­кість по­ві­т­ря і ста­но­вить:

-  при ін­ве­р­сії - 1;

-  при ізо­те­р­мі - 2,5;

-  при кон­ве­к­ції - 4,7;

КСх - ко­е­фі­ці­єнт, що вра­хо­вує умо­ви збе­рі­ган­ня НХР за Таб­л. 3;

КЗм - ко­е­фі­ці­єнт, що вра­хо­вує ха­ра­к­тер мі­с­це­во­с­ті за
Таб­л. 4;

3. Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка сту­пе­нів ве­р­ти­ка­ль­ної стій­косТі по­ві­т­ря (СВСП):

- Ін­ве­р­сія - та­кий стан ат­мо­с­фе­ри, ко­ли ни­ж­ні ша­ри по­ві­т­ря хо­ло­д­ні­ші за вер­х­ні, що пе­ре­шко­джає пе­ре­мі­щен­ню йо­го по ви­со­ті і ство­рює спри­я­т­ли­ві умо­ви для збе­ре­жен­ня ви­со­ких кон­це­н­т­ра­цій НХР і роз­по­всю­джен­ня хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря на ве­ли­кі від­ста­ні;

- Ізо­те­р­мія - од­на­ко­ва те­м­пе­ра­ту­ра по­ві­т­ря на ви­со­ті 20-30 м від по­ве­р­х­ні зе­м­лі, спри­яє три­ва­ло­му за­стою па­ри НХР на мі­с­це­во­с­ті, в лі­сі, на­се­ле­них пун­к­тах і роз­по­всю­джен­ню хмари на зна­ч­ні від­ста­ні;

- Кон­ве­к­ція - ни­ж­ні ша­ри по­ві­т­ря на­грі­ва­ють­ся си­ль­ні­ше, ніж вер­х­ні, від­бу­ва­єть­ся пе­ре­мі­щен­ня по­ві­т­ря по ве­р­ти­ка­лі (те­п­ле - вго­ру, хо­ло­д­не - вниз), що ви­кли­кає си­ль­не розсі­ю­ван­ня хма­ри НХР і зни­жен­ня кон­це­н­т­ра­ці­ї.

Таб­ли­ця 1. Гли­би­на роз­по­всю­джен­ня хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря з ура­жа­ю­чи­ми кон­це­н­т­ра­ці­я­ми НХР на від­кри­тій мі­с­це­во­сТі, км

(єм­но­сті не об­ва­ло­ва­ні, шви­д­кість ві­т­ру 1 м/с, те­м­пе­ра­ту­ра по­ві­т­ря О °С)

На­ймену­ва­ння НХР

Кі­ль­кість ХНР в ємностях, т

1

5

10

20

30

50

100

300

Ін­ве­р­сія

Хлор

4,65

12,2

18,5

28,3

36,7

50,4

78,7

156

Амі­ак

< 0,5

1,6

2,45

4,05

5.25

6,85

10,8

21

Сі­р­ча­ний
ан­гі­д­рид

2,1

5,85

9,25

14,1

18,1

24,7

38,4

76,9

Сір­ко­во­день

< 0.5

1.5

2,5

3,95

5,0

6,7

10,3

21

Со­ля­на ки­с­ло­та

1,25

3,05

4,65

6.8

8,75

12,2

18,7

31,7

Хло­р­пі­к­рин

3,65

9,7

14,7

22,5

29,3

40,3

62,6

123

Фо­р­ма­ль­де­гід

4,65

123

18,7

28,5

37.1

50,9

79,2

158

Ізо­те­р­мії

Хлор

1,75

5,05

7,35

11,6

14,8

20,2

30,9

62

Амі­ак

 

< 0,5

1,25

1,55

1.95

2,75

4,45

8,35

Сі­р­ча­ний
ан­гі­д­рид

0,7

2,4

3.7

5,6

7,2

10.2

15,3

30,5

Сір­ко­во­день

 

< 0,5

0,7

1.4

1,9

2,75

4,3

8.15

Со­ля­на ки­с­ло­та

< 0,5

1,3

1,85

2,9

3,7

5

7,45

14,7

Хло­р­пі­к­рин

1.5

4

5.85

9.2

11,7

15,9

24,4

49,4

Фо­р­ма­ль­де­гід

1,85

5,1

7,5

11.7

15,0

20,4

31,2

62,5

Конвекція

Хлор

075

2,4

405

6,05

7,6

10,7

16,1

31,9

Амі­ак

     

< 0,5

1,05

1,45

2,2

4,55

Сі­р­ча­ний
ан­гі­д­рид

< 0,5

1,3

1,9

3

3,8

5,1

7,95

15,7

Сір­ко­во­день

     

< 0,5

0,8

1,4

2,15

4,4

Со­ля­на ки­с­ло­та

 

< 0,5

0,95

1,5

1,9

2,6

4,0

7,7

Хло­р­пі­к­рин

0,8

20

325

4,85

6,05

8,35

12,9

25,2

Фо­р­ма­ль­де­гід

08

2,45

4,0

6,05

7,65

10,7

16,3

32,2

При­мі­т­ки до таб­л. 1

1. При темпе­ра­ту­рі по­ві­т­ря +20 °С гли­би­на роз­по­всю­дження хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря збі­ль­шу­єть­ся, а при -20 °С зме­н­шу­єть­ся на 5 % на­ве­де­них у таб­ли­ці для О °С.

2. При те­м­пе­ра­ту­рі +40 °С при ізо­те­р­мії і кон­ве­к­ції гли­бина збі­ль­шу­єть­ся на 10 %.

3. Для НХР, що не увійш­ли до таб­л.1, для роз­ра­ху­н­ку береть­ся гли­би­на роз­по­всю­джен­ня хма­ри хло­ру для за­да­них умов і мно­жить­ся на ко­е­фі­ці­єнт для пе­в­но­го НХР:

-  фо­с­ген - 1,14;

-  оки­с­ли азо­ту - 0,28;

-  ме­тил­амін - 0,24;

-  ди­ме­ти­ла­мін - 0,24;

-  ні­т­ро­бе­н­зол - 0,01;

-  оки­сел ети­ле­ну - 0,06;

-  во­день фтори­с­тий - 0,3;

-  во­день ці­а­ні­с­тий - 0,97.

Таб­ли­ця 2. По­пра­во­ч­ні ко­е­фі­ці­є­н­ти зме­н­шен­ня гли­би­ни роз­по­всю­джен­ня хма­ри за­ра­же­но­го по­ві­т­ря за­ле­ж­но від швид­ко­сті ві­т­ру

СВСП

Швидкість ві­т­ру, м/с

1

2

3

4

5

10

Ін­ве­р­сія

1

0,6

0,45

0,4

-

-

Ізо­те­р­мія

1

0,65

0,55

0,5

0,45

0,35

Кон­ве­к­ція

1

0,7

0,6

0,55

-

-

Таб­ли­ця З. Ко­е­фі­ці­є­н­ти зме­н­шен­ня гли­би­ни роз­повсю­джен­ня хма­ри НХР при ви­ли­ві "у під­дон" за­ле­ж­но від Ви­со­ти об­ва­лу­ван­ня

На­ймену­ван­ня

НХР

Висо­та об­ва­лу­вання, м

Н =1

Н =2

Н =3

Хлор

2.1

2,4

2,5

Амі­ак

2

2,25

2,35

Сі­р­ча­ний ан­гі­д­рид

2,5

3

3,1

Сір­ко­во­день

1,6

-

-

Со­ля­на ки­с­ло­та

4,6

7,4

10

Хло­р­пі­к­рин

5,3

8,8

11,6

Фо­р­ма­ль­де­гід

2,1

2,3

2,5

При­мі­т­ка до таб­л. 3:

1. У ра­зі про­мі­ж­них зна­чень ви­со­ти об­ва­лу­ван­ня іс­ну­ю­че зна­чен­ня ви­со­ти об­ва­лу­ван­ня окру­г­ля­єть­ся до бли­ж­чо­го.

2. Як­що при­мі­щен­ня, де збе­рі­га­ють­ся НХР, ге­р­ме­ти­ч­не зачи­ня­ють­ся і об­ла­д­на­ні спе­ці­а­ль­ни­ми вло­в­лю­ва­ча­ми, то від­по­ві­д­ний ко­е­фі­ці­єнт збі­ль­шу­єть­ся втри­чі.

Таб­ли­ця 4. Ко­е­фі­ці­є­н­ти зме­н­шен­ня гли­би­ни роз­повсю­джен­ня хма­ри НХР для ко­ж­но­го 1 км до­в­жи­ни за­кри­тої мі­с­це­восТі, КЗм

СВСП

Мі­сь­ка
за­бу­до­ва

Сіль­сь­ке
бу­ді­в­ни­ц­т­во

Лі­со­ві ма­си­ви

Ін­ве­р­сія

3,5

3

1,8

Ізо­те­р­мія

3

2,5

1,7

Кон­ве­к­ція

3

2

1,5

Таб­ли­ця 5. Шви­д­кість пе­ре­не­сен­ня пе­ред­ньо­го фро­н­ту хма­ри за­бру­д­не­но­го по­ві­т­ря за­ле­ж­но від швид­ко­сті ві­т­ру та СВСП W, км/год

СВСП

Шви­д­кість ві­т­ру, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ін­ве­р­сія

5

10

16

21

-

-

-

-

-

-

Ізо­те­р­мія

6

12

18

24

29

35

41

47

53

59

Кон­ве­к­ція

7

14

21

28

-

-

-

-

-

-

Таб­ли­ця 6. Час ви­па­ро­ву­ван­ня (те­р­мін дії дже­ре­ла зара­жен­ня) TУр, год (шви­д­кість ві­т­ру 1 м/с)

Найменува-н­ня НХР

Xара­к­тер розли­ву

Ємності не обваловані

Розлів "Вільно"

Ємності обваловані.

Розлів у "піддон"

H = 0,05 м

Н =1м

Н = 3м

Те­м­пера­тура повітря, °С

-20

0

20

40

-20

0

20

40

-20

0

20

40

Хло­р­пі­к­рин

415

138

42,5

14,3

6630

2216

664

229

1 рік

7738

2522

801

Со­ля­на ки­с­ло­та

285

9,5

2,85

1,8

457

153

45,7

28,6

1598

533

160

99,8

Сі­р­ча­ний ан­гі­д­рид

3

15

47,8

23,9

167

83,6

Хлор

1,5

23,9

83,7

Амі­ак

1,4

21,8

76,3

Сір­ко­во­день

1,15

18,4

64,3

Фо­р­ма­ль­де­гід

1,2

19,2

67,2

При­мі­т­ка до таб­л. 6:

При швид­ко­сті ві­т­ру бі­ль­ше 1 м/с вво­дить­ся По­пра­во­ч­ний ко­е­фі­ці­єнт:

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

5

10

Поправочний коефіціент

1

0,75

0,6

0,5

0,43

0,25

Таб­ли­ця 7. Мо­ж­ли­ві втра­ти ро­бі­т­ни­ків і слу­ж­бо­в­ців та на­се­лен­ня від дії НХР в осе­ре­д­ку хі­мі­ч­но­го ура­жен­ня, %

Умо­ви пе­ре­бу­ван­ня лю­дей

Без

Про­ти­га­зів

Забезпеченність людей протигазами

За

Без­печ

Еність

Лю­де

Йпрот

Ті­га­зам

ЙИ, %

20

30

40

50

60

70

80

90

100

На від­кри­тій мі­с­це­во­с­ті

90-100

75

65

58

50

40

35

25

18

10

У про­с­ті­ших укрит­тях, у бу­ді­в­лях

50

40

35

30

27

22

18

14

9

4

При­мі­т­ка до таб­л.7. Орі­є­н­то­в­на стру­к­ту­ра втрат мо­же роз­по­ді­ля­тись за та­ки­ми да­ни­ми:

-  ле­г­кі - До 25 %;

-  се­ре­д­ньої тя­ж­ко­с­ті (з ви­хо­дом із строю не ме­н­ше ніж на 2 - 3 ти­ж­ні і по­тре­бу­ють го­с­пі­та­лі­за­ції) - До 40 %;

-  зі сме­р­те­ль­ни­ми на­с­лід­ка­ми - До 35 %.

Таб­ли­ця 8. Кри­те­рії кла­си­фі­ка­ції ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-­тери­то­рі­а­ль­них оди­ниць (АТО) і хі­мі­ч­но не­без­пе­ч­них об'­єкТів (ХНО) (крім за­лі­з­ниць)

На­ймену­ван­ня

Кла­си­фі­ку­єть­ся

Кри­те­рії кла­си­фі­ка­ції,

Оди­ни­ця ви­мі­ру

Ступінь хімічної небезпеки

І

II

III

IV

1. Хі­мі­ч­но
не­без­пе­ч­ний об'­єкт

Кі­ль­кість на­се­лен­ня, яке по­тра­п­ляє в про­гно­зо­ва­ну зо­ну хі­мі­ч­но­го за­бру­д­нен­ня (ПЗХЗ) при ава­рії на ХНО, чол.

Бі­ль­ше
500

Бі­ль­ше
300 до
500

Бі­ль­ше
100 до
300

Ме­н­ше
100

2. Хі­мі­ч­но
не­без­пе­ч­на
те­ри­то­рі­а­ль­на
оди­ни­ця

Ча­с­т­ка те­ри­то­рії, що по­тра­п­ляє в зо­ну мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (ЗМХЗ) при ава­рії на ХНО, %

Бі­ль­ше
50

Бі­ль­ше
30 до 50

Бі­ль­ше
10 до 30

Ме­н­ше
10

При­мі­т­ка до таб­л. 8. За на­яв­ності на те­ри­то­рії АТО
бі­ль­ше од­но­го ХНО за­га­ль­на пло­ща зо­ни за­бру­д­нен­ня (ЗМХЗ або ПЗХЗ) ви­зна­ча­єть­ся пі­с­ля на­не­сен­ня зон на ка­р­ту.

У ра­зі пе­ре­крит­тя зон за­га­ль­на пло­ща при­йма­єть­ся ін­те­г­ро­ва­но за ізо­лі­ні­я­ми зон за­бру­д­нен­ня.

Таб­ли­ця 9. До­по­мі­ж­ні ко­е­фі­ці­є­н­ти для ви­зна­чен­ня трива­ло­с­ті ви­па­ро­ву­ван­ня НХР

На­ймену­ван­ня

НХР

Щільність
НХР

(рі­ди­на),
т/м3

Ура­жа­ю­ча
то­к­со­до-за,

Мл хв/л

К1

К2 залежно від температури

20 °С

0°С

20 °С

40 °С

Амі­ак

0,681

15

0,025

1

1

1

1

Хлор

1,553

0,6

0,052

1

1

1

1

Сі­р­ча­ний
ангі­д­рид

1,462

1,8

0,049

0,5

1

1

1

Сір­ко­во­день

0.964

18,4

0,042

1

1

1

1

Со­ля­на ки­с­ло­та

1,198

2

0,021

01

03

1

1,6

Хло­р­пі­к­рин

1,658

0,75

0,002

0,1

0.3

1

2,9

Фо­р­ма­ль­де­гід

0,815

06

0,034

1

1

1

1

Фо­с­ген

1,432

0,6

0,061

0,3

0,7

1

1

При­клад.

Оці­ни­ти хі­мі­ч­ну об­ста­но­в­ку на ма­ши­нобу­ді­в­но­му за­во­ді, що мо­же скла­с­ти­ся при ава­рій­но­му руй­ну­ван­ні єм­но­с­ті НХР на ХНО 2.00.15.07.

Ви­хі­д­ні да­ні:

- тип і кі­ль­кість ви­ли­тої НХР: хлор Q = 100 т,

- єм­ність об­ва­ло­ва­на, ви­со­та об­ва­лу­ван­ня Н = 2 м;

- мі­с­це­вість ча­с­т­ко­во за­кри­та: на від­ста­ні 2 км від ХНО розта­шо­ва­ний лі­со­вий ма­сив до­в­жи­ною L=3 км;

- ме­тео­умо­ви:

Те­м­пе­ра­ту­ра по­ві­т­ря +20°;

Шви­д­кість ві­т­ру V = 3 м/с;

На­пря­мок - за­хі­д­ний (ази­мут ві­т­ру В = 270°);

СВСП - ін­ве­р­сі­я.

- ма­ши­но­бу­ді­в­ний за­вод

(роз­мі­ром 0,5 Х 0,5 км);

Роз­та­шо­ваний за ази­му­том BО = 900 (на схо­ді від ХНО);

На від­ста­ні R0 = 5 км;

Кі­ль­кість пра­цю­ю­чих - 100 чол.;

За­без­пе­че­ність про­ти­газа­ми (ГП-5) - 80 %.

 

Розв 'язок:

1. Гли­би­на роз­ра­ху­н­ко­вої про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня, Гр:

Гр = ГТХ Кв/Ксх - Гзм = 82,6 х 0,45/2,4 - 1,34 = 14 км

Де: ГТ - таб­ли­ч­не зна­чен­ня гли­би­ни зо­ни (за Таб­л. 1) для умов:

·  мі­с­це­вість від­кри­та

·  V = 1 м/с

·  єм­но­с­ті не об­ва­ло­ва­ні

·  те­м­пе­ра­ту­ра по­ві­т­ря 00 С.

З ура­ху­ван­ням ре­а­ль­ної те­м­пе­ра­ту­ри +20 °С:

 

ГТ = 78,7 + (78,7/100) х 5 = 82,6

(див. при­мі­т­ку до таб­л. 1)

Кв - по­пра­во­ч­ний ко­е­фі­ці­єнт на ві­тер V = 3 м/с за Таб­л. 2

Кв =0,45

 

Ксх - ко­е­фі­ці­єнт зме­н­шен­ня гли­би­ни роз­по­всю­джен­ня хма­ри НХР за­ле­ж­но від ти­пу схо­ви­ща НХР.

При ви­ли­ві "у під­дон" (єм­ності об­ва­ло­ва­ні, Н=2 м) за Таб­л.3 Ксх =2,4.

Гзм - зме­н­шен­ня гли­би­ни роз­по­всю­джен­ня хма­ри на закри­тій ча­с­ти­ні мі­с­це­во­с­ті (ліс до­в­жи­ною L = 3 км).

За таб­л. 4 ма­є­мо:

Гзм = L - L/Кзм = 3 - 3/1,8 = 1,34 км

По­рі­в­ню­ю­чи най­де­не зна­чен­ня гли­би­ни зо­ни ГР з ма­к­сималь­ною гли­би­ною пе­ре­не­сен­ня по­ві­т­ря­них мас за 4 год (шви­д­кість пе­ре­не­сен­ня хма­ри для V=3 м/с при ін­ве­р­сії, Таб­л. 5), за про­гно­зо­ва­ну гли­би­ну зо­ни за­ра­жен­ня при­йма­є­мо ме­н­ше з по­рі­в­ня­них ве­ли­чин, тоб­то Гпзхз = тіп {14;64} = 14 км.

2. Ши­ри­на про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня:

При ін­ве­р­сії: Шпзхз = Г пзхз = 0,2 х 14 = 2,8 км

Ши­ри­на зо­ни в ра­йо­ні роз­та­шу­ван­ня об'­єк­та

ШО = 0,2 х 5 = 1 км

3. Пло­ща зо­ни мо­ж­ли­во­го хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня:

 

S змхз = 8,72 Х 10 - 3 Х Г2пзхз Х J = 8,72 х 10-3 х 142 х 45 = 77 кв. км

4. Пло­ща про­гно­зо­ва­ної зо­ни хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня:

S пзхз = 0,5 Х Гпзхз Х Шпзхз = 0,5 х 14 х 2,8 = 19,6 кв. км

5. Час під­хо­ду хма­ри за­бру­д­не­но­го по­ві­т­ря до ма­ш­за­во­ду:

TПідх = R/W= 5/16 = 0,3 год _ 60 = 18 хв.
де: - шви­д­кість пе­ре­не­сен­ня хма­ри при V= 3 м/с (таб­л. 5).

6. Час ура­жа­ю­чої дії НХР за таб­л. б:

TУр = TВип Х К = 53,8 х 0,6 = 32,3 год
де: TВип. - час ви­па­ро­ву­ван­ня хло­ру при V= 1 м/с;

К - по­пра­во­ч­ний ко­е­фі­ці­єнт на шви­д­кість ві­т­ру V= 3 м/с (при­мі­т­ка до Таб­л. б).

7. Мо­ж­ли­ві втра­ти лю­дей в осе­ре­д­ку ура­жен­ня (на машза­во­ді).

За таб­л. 7 при 80 % за­без­пе­че­но­с­ті лю­дей про­ти-
га­за­ми:

А) при пе­ре­бу­ван­ні лю­дей у бу­ді­в­лях і про­с­ті­ших укрит­тях В = 100 х 0,14 = 14 чол.;

 

Б) при пе­ре­бу­ван­ні лю­дей на від­кри­тій мі­с­це­вості

В = 100 х 0,25 = 25 чол.

 

Стру­к­ту­ра втрат:

- лег­ко­го сту­пе­ня - 25 х 0,25 = 6 чол.

- се­ре­д­ньої тя­ж­ко­с­ті - 25 х 0,4 = 10 чол.

- сме­р­те­ль­но­го ура­жен­ня - 25 х 0,35 = 9 чол.

Таб­ли­ця 10. Ре­зуль­та­ти оці­н­ки хі­мі­ч­ної об­ста­но­в­ки

Дже­ре­ло
за­бру­д­нен­ня

Тип
НХР,

Кількість, т

Гли­би­на
ПЗХЗ,

Км

Ши­ри­на
ПЗХЗ,

Км

Пло­ща
ПЗХЗ,

Км2

Пло­ща
осе­ре­д­ку

Хімічного

Ура­же­нНя, км2

Тривалість уражаючої дії,

Год.

Час підходу хмари НХР,

Хв.

Втра­ти лю­дей,
стру­к­ту­ра втрат,
чол
.

Зруй­но­ва­на
єм­ність НХР
на ХНО

Хлор
100
т

14

2,8

19,6

0,25

32,3

18

25 чол.,

І­з ­ни­х:

- ­с­мертЕльних -9 - Се­редН. -10

- Ле­г­кі - 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ви­сно­в­ки:

1. Ма­ш­за­вод мо­же опи­ни­тись у зо­ні хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня (К < Гпзхз).

2. Хма­ра за­ра­же­но­го по­ві­т­ря пі­ді­йде до за­во­ду че­рез 18 хв., що не дає змо­ги ви­ве­с­ти лю­дей із зо­ни за­ра­жен­ня.

3. Три­ва­лість дії ура­жа­ю­чо­го фа­к­то­ра НХР до­сить ве­ли­ка - Бі­ль­ше 30 го­дин.

4. Ос­но­в­ні за­хо­ди що­до за­хи­с­ту лю­дей:

5  не­гай­не опо­ві­щен­ня ви­ро­б­ни­чо­го пе­р­со­на­лу про за­грозу хі­мі­ч­но­го за­ра­жен­ня;

6  те­р­мі­но­во зу­пи­ни­ти ви­ро­б­ни­ц­т­во і роз­мі­с­ти­ти лю­дей у схо­ви­щі;

7  си­с­те­му по­ві­т­ро­по­с­та­чан­ня вклю­чи­ти в ре­жим фі­ль­т­ро­ве­н­ти­ля­ції;

8  ве­с­ти хі­мі­ч­ну роз­ві­д­ку на об'­єк­ті без­пе­ре­р­в­но;

9  за­без­пе­чи­ти ви­ро­б­ни­чий пе­р­со­нал про­ти­га­за­ми на 100 %.